Nr. 24 Vi formår alt i Ham...

Det var en som spurte meg en gang om hva ordet Bibelen betyr, da svarte jeg: -at det
kan vel ikke bety noe annet enn det som står i syv bokstaver delt på tre verb:
-BI på Gud - BE til Gud - LEN deg til Gud.
Og det er jo det første ordet vi møter, og burde også være det første vi praktiserer.
I Salme 25,3 står det: ''Ingen som bier på deg blir til skamme''.
Og i Salme 27,14: ''Bi på Herren vær ved godt mot''.
Og de neste ord står i Jakob 1,6: -At vi skal be uten å tvile i full forvissning om at han
hører bønn og svarer, og når vi ber så står det: ''Tro bare at I har fått det''.
Så det tredje ord; peker hen på bruden i Høysangen om å lene seg til ham: ''Hvem er
hun som kommer opp i fra ørkenen støttende seg til sin elskede''.
Disse ordene -opp fra ørkenen - forteller oss om ham, som kom ned til denne verdens
ørken, og fører oss opp på et åndelig plan.
Hvis du skal oppnå noe med Jesus, må du se opp til ham med et åndelig syn, for det
er ikke gitt menneske å forstå de åndelige sannheter, med vår intelligens, det ligger så
alt for høyt for intelligensen.
''Tro bare at I har fått det''.
Derfor håper jeg at dette møtet her kan bli et åndelig høydepunkt for deg.

Jeg vil si litt om disse ordene: -Jeg formår alt i ham som gjør meg sterk.
I forbindelse med disse ordene tenker jeg ofte på hvor vanskelig menneskene gjør det
i sitt forhold til Gud, de unnskylder seg med at de intet kan gjøre uten Gud, og så
glemmer de hvor mye vi kan med Gud.
Og hele bibelen er full av beretninger om dem som gjorde underverker med Gud.
Vi lever i en problemfylt verden, og som oftest får Gud skylden for dette, mens det
er mennesker selv som lager problemet. Og når de ber til Gud om at han må løse dem
fra disse problemer, så sier de som regel: -Det er Gud som må gjøre det! -Jeg makter
ikke å løse meg selv, mens de selv gikk inn i problemene med full vitende og vilje, at
det ville skape problemer.

Når vi i Heb.11 har en mengde eksempler på hva tro kan utrette, så fortsetter det som
en oppfordring til oss i 12,1: ''Derfor la og oss, da vi har så stor en sky av vidner om-
kring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss''.
I en annen oversettelse står det: ''Omgitt av synden som så lett besnærer oss''.
Altså der står det: -La oss! Og i Gal.5,1 står det: ''La eder ikke atter legge under trell-
doms åk!'' Dette er et bevis på at vi selv bestemmer hva vi vil gjøre. Og når mange
ber Gud om å bli løst fra problemer de selv er gått inn i; så skal Gud gjøre det, men
Gud har gjort det allerede, men han trer aldri støttende til før du selv beviser at du
vil bli løst, ved å gå ut av det du selv er gått inn i.

Gud får skylden for mye rart: -Først så legger han sykdom på folk, i neste omgang
skal han helbrede dem! Og så sier de: -Han som vet alt og ser alt; -kunne ikke han ha
hindret dette?
Han har satt opp varselskilt hele veien i vårt liv, men når du går uten å ta hensyn til
Guds varselskilt, så får du også ta følgene.
Når det f.eks. gjelder dåpsspørsmålet, så kan du ikke unnskylde deg med å si: -Jeg
har ikke fått det sånn, eller -jeg ser det ikke slik.
I ap.gj.2,38 står det: ''Omvend eder, og enhver av eder lar seg døpe''.
Og i kapittel 8,12 står det: ''Men da de nu trodde Filip som forkynte dem evangeliet
om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner''.
Og i 18,8 står det: ''Da Paulus talte i en synagogeforstanders hus, og de kom til troen
med hele sitt hus, og mange av korinterne som hørte ham, kom til troen, og lot seg
døpe''.

Her ser vi beviset på at dersom en tar imot troens ord, så følger dåpen med.
Og i Ap.gj. 2,40, sier Peter: ''La eder frelse fra denne vanartede slekt''.
Hvis du tror det som Jesus sier: ''Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden''.
Så vil denne makt og kraft hjelpe deg med det samme du tar initiativet, og da får du
se og oppleve at vi formår alt i Ham, som gjør oss sterk''. Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82

Nr. 23 Det er ingen fred for den ugudelige

Når jeg i over tredve år har virket som predikant, har jeg fått anledning til å studere
og tenke over det som har hendt meg opp igjennom årene, og ut i fra det har jeg fått et
klarere bilde av den åndelige tilstand først og fremst i vårt eget land.
Jeg hater ikke et eneste menneske, men jeg hater falskhet.
Og jeg vil bare konstatere at de utenfor de kristne organisasjoner, har full rett til å rette
en anklagende finger mot dem som kaller seg kristne.
Når de ser alle kirker, menigheter og sekter, som strider og kjegler seg imellom, og
kjemper hver for sitt eget, mens syndere dør i tusentall rundt dem uten at de bryr seg
det minste om dem, men kjegler bare videre.
De har for lite av Gud, og for mye av seg selv, de kaster de åndelige verdier fra seg,
og holder krampaktig fast på sitt eget, mens verden ryster på hodet av dem.
Når den frelste så vanskelig blir frelst, står det, -hvordan skal det da gå den ugudelige?
Hver enkelt av de troende må rope til Gud: -Møt meg på ny, Herre! -Så vil Gud
komme i hast, og møte den lengtende sjel.

Innledningsvis vil jeg tale over det som står i Esaias 48,22: ''Det er ingen fred, for de
ugudelige''. Så mye fredsarrangementer og konferanser som det er nu, har det aldri
vært i historien, men det har heller aldri vært så mye krig, frykt og nedslaktning av
mennesker som nå. Opprustning og utplassering av våpen bare stiger og stiger.
Guds ord sier: ''Det er ingen fred for de ugudelige''.
I Salme 35,20 står det: ''De opptenker svik'', og i 28,3: ''De taler fred med sin neste,
enda det er ondt i deres hjerte''.
I Esaias 9,6 er det en profesi om Jesus, hvor han er kalt fredsfyrsten, og han sier til
disiplene: -Min fred gir jeg eder, ikke den fred som verden gir.
Det deles ut fredspriser hvert år, men ingen fred er i sikte. Moskva kaller seg det freds-
elskedes land, hvilket er blank løgn. De okuperer det ene land etter det andre, og dre-
per for fote, for å underlegge seg hele verden.

Kirker, sekter og menigheter er rustet  til krig dersom nogen våger seg inn på deres
område, mens de hykler med hverandre en gang i blandt. Det er møte snart på hvert
gatehjørne, predikanter overgår hverandre i mesterskap i taler, og alt mulig av
arangementer settes i gang for å samle folk om vår kirke, vår menighet og vår sekt.
Alle sammen ber på sitt område: -Gud velsigne oss! Mens alle sier: -Vi har rett!
Hver med sine lærebegreper.
Det er ufred, sjalusi og intriger i de forskjellige sekter og menigheter, og alt dette skal
Gud velsigne med sin fred.
Dere må da vel begripe at det er fullstendig på vidda, med alt dette virvaret.

Er det noe underlig at tilstanden er slik i verden, når de som skulle ha fred hater hver-
andre. Ved Jesu fødsel står det i Lukas 2, at englene forkynte fred på jorden.
Så står det i en dansk oversettelse: ''Fred i dem som har Guds velbehag''.
Men det er bare i den Jesus som Gud sendte, og ikke i den Jesus de har laget selv.
Det er umulig for den ugudelige å få fred.
Fredens høyborg, koker av ufred og spetakkel, milliarder på milliarder sløses bort
til fredsbestredelser, til ingen nytte.
Hatets demon herjer i land etter land, mens millioner på millioner sulter og dør.

Det er bare å se i øynene at det bærer mot avgrunnen for hele menneskeheten, og at
det ingen fred er for den ugudelige.
Det er bare en som kan skape fred, det er Jesus -Fredsfyrsten-.
Og den største fredsprisen du kan gi ham, er å overgi deg helt til ham.
Fredsorganisasjoner, politikere, uansett parti, eller verdens største statsmenn, har
ingen fredsløsning, det bærer ubarmhjertig mot slutten for denne verden.
Likeså på Noas tid, så også nu!
Menneskeheten har gått konkurs -Det finnes ingen fred for den ugudelige.

Under den siste verdenskrig, ble det gitt betingelser til Tyskland og Japan for fred, og
dersom de ikke gikk med på dette, ville det få katastrofale følger for deres land.
Så også i det åndelige; -mennesker må gå med på Guds betingelser: -Full kapitula-
sjon, de kristne uansett samfunn kan ikke gjemme seg bak falske kjærlighetsærklær-
inger til hverandre. Vi må bøye oss for Guds ord.
Når Jesus sier i sin yppersteprestlige bønn, Joh.17,20: ''Jeg ber ikke for disse alene,
men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg''.
Og dette er betingelsen: -Kapitulere for det Ord han har talt.
En kan ikke slå av på Guds ord, for å bli akseptert av andre. Det er nemlig det Ord
som skal frelse meg på den ytterste dag.
Da går også det i oppfyllelse om englene sa: ''Fred på jorden i mennesker som har
Guds velbehag.'' Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82

Nr. 22 -Guds og menneskers kjærlighet

Jeg har ofte snudd på det ordet: ''Du skal elske din neste som deg selv'', med: -du skal
elske deg selv som din neste. Når vi leser om hvordan egenkjærligheten fullstendig for-
svant fra menighetens første tids vekkelse, de aktet ikke sitt liv verdt for noe i denne
verden. Det var intet annet som hadde plass i menigheten enn kjærligheten til Kristus.
De ofret sitt liv som martyrer, og står som eksempel på guddommelig kjærlighet i sitt
hjerte, etterfølg så deres tro.

Som utgangspunkt for det jeg har tengt å si her i kveld, vil jeg gjerne ta Guds og
menneskers kjærlighet som emne.
Det er veldig lett for den som ikke har den Hellige Ånd som veileder, å ta feil av den
menneskelige og guddommelige kjærlighet.
Jeg har aldri hørt så mye prek om å elske hverandre, men heller ikke sett så lite av det
praktisert, som i dag. Det må være noe fundamentalt feil i det åndelige syn, når alle
kirker og menigheter sier at vi skal elske hverandre, og dog være så adskilt og ligge i
så stor strid med hverandre som de gjør nu.

Når det står i Joh.3,16: -For så har Gud elsket verden, at han ga, (uten å kreve igjen)
sin egen sønn. Han beviste det i praksis at han ga sin sønn for å frelse og redde oss
fra et evig helvete. Det fantes ikke et fnugg av egeninteresse i hans fullkomne gave.
Og han elsket hele verden uten rangsforskjell.
Og Jesus sier i Joh.15,9: ''Likesom faderen har elsket meg, så har jeg elsket eder; bli
i min kjærlighet''. Og i 1.Joh.3,18: -Elsk ikke med ord og med tunge, men i gjerning.
I Joh.13,1, står det: -Likesom Jesus elsket sine egne som var i verden, så elsket han
dem inntil enden.

Den guddommelige kjærligheten har aldri devaluert, ikke ovenfor et eneste menneske.
Du behøver aldri frykte for å falle i kurs hos ham, slik som på det usikre valutamarke-
det, da ville han aldri satset på et eneste menneske, for de har forlengst allerede fra
Edens have, kommet fullstendig ut av kurs, og er null verdt. det er bare etter jordisk
målestokk og egne prestasjoner at man her i denne verden: -duger, stiger og faller i
kurs. Og det er den synd som så tydelig markerer seg innen de kristne, at de sier de
elsker hverandre, men viser det motsatte.

I Guds rike teller ingen menneskelig anseelse, ansinitet, posisjon eller rang det minste.
Men den som intet er i denne verden i Kristus, blir i Guds øyne som en ny skapning,
regnet etter en ny kurs. Som Peter sier: -I er dyrt kjøpt, ær da Gud i eders legeme.
Og i 1.Joh.4,16 står det: ''Gud er kjærlighet, og den som (dveler) altså blir i kjærlig-
heten, han blir i Gud, og Gud i ham''.
Den guddommelige kjærlighet sier aldri: -Han eller hun liker jeg, eller; han eller hun
liker jeg ikke.
Det er ikke noe rart at møtene blir slik som de blir, de kan like godt kalle slike møter
-liker ikke møter-, det er stadig kursendring.

Hva skulle f.eks. Gud si, om han skulle være som oss, sier du sannheten til folk, har
du allerede falt i kurs, smyger og smigrer du for folk med klisne kjærlighets-
ærklæringer står du høyt i kurs, men er null verdt i Guds øyne.
Paulus sa: ''Så er jeg da blitt eders fiende, ved å si eder sannheten.'' Men også Jesus
sa: ''Meg kan I ikke tåle fordi jeg sier eder sannheten''.
Falskhet så som smiger med den ene tungen, og baktalelse og sladder med den
andre, er fra helvete og er allerede dømt i seg selv.

Han var ikke -ja og nei-, men ja er blitt i ham, for så mange som Guds løfter er, i
Ham har de sitt ja, derfor får de også i Ham sitt Amen, Gud til ære ved oss.
1.Joh.4,11: Har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre.
Og den kjærligheten forlanger intet annet, enn å gi seg selv for sin neste, og krever
intet tilbake.
Så blir de da stående disse tre: -Tro, Håp, Kjærlighet! Og størst blandt dem er
Kjærligheten! 1.Kor.13,13.
Og i det 8.vers: -Kjærligheten faller aldri bort, altså -intet kursfall i kjærligheten.
Det er intet underskudd i Guds handelsbalansje med syndere i Kristus, hans kjærlig-
het er utgytt i våre hjerter ved den Hellige Ånd, og så mye som du har av den Hellige
Ånd i ditt hjerte, så mye elsker du din neste.
Derfor: -Jag efter kjærligheten, da elsker man ikke med ord og med tunge, men i
gjerning, i handling! Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82

Nr. 21 En berøring av Jesus

Jeg har lyst til å komme inn på nødvendigheten og betydningen av en berøring av
Jesus. Vi leser da fra Matt. 8,1: ''Og da han gikk ned av fjellet, fulgte meget folk med
ham, og se en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: -Om du vil, så kan du rense
meg! Og Jesus rakte hånden ut og sa: -Jeg vil, bli ren! Og straks ble han renset fra
sin spedalskhet.''
Det er ufattelig hva som kan skje med et menneske som får en berøring av Jesus,
uansett hva som feiler deg, det blir total forandring.

Jeg vil ikke ta opp tiden her til å fortelle deg alt det du må gjøre, for å få en berøring
av Jesus, som du aldri kan makte å gjøre. Det eneste den spedalske gjorde var å rope
til Jesus: -om du vil? Og han fikk svar straks, og han ble straks helbredet, da Jesus
rørte ved ham. Og i samme kapittel 14. vers, kommer Jesus inn i huset til Peters
svigermor, som lå i sterk feber. Og i det 15. vers, Jesus rørte ved hennes hånd, og
straks forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham.

Den forestilling du har om at du må vente til hans time kommer har ingenting med
Guds ord å gjøre, hans time kom for snart to tusen år siden, da han ropte ut på
korset: ''Det er fullbrakt''. I det 9.kap.2. Førte de til ham en mann som var verkbunden,
han ble båret til ham på en seng, og da Jesus så deres tro, som bar den syke,
sa han til mannen: -Vær frimodig, dine synder er deg forlatt.
Og videre i det 28.vers samme kapittel, da Jesus gikk inn i et hus, fulgte to blinde etter
ham, og ropte: ''Miskunn deg over oss, du Davids sønn! Jesus sa til dem: -Tror I at
jeg kan gjøre dette? Ja Herre, svarte de. Da rørte han ved dem og sa: -Det skje etter
deres tro''.

Hva besto denne troen i? -Jo, de fulgte etter ham der han var, og ba ham! Så enkelt
er det. Alle disse jeg her har nevnt, var ufullkommende, syke og ugjenfødte
mennesker, allikevel hørte Jesus dem og løste dem. I dag blir det forkynt at du må
være nærmest fullkommen, før Jesus kan møte deg, men det er ikke sant, og så må
du ha en veldig tro, den troen har du, bare du roper til ham, men jeg anbefaler deg å
gå der hvor troens forkynnelse blir praktisert.
I mark. 7,33, førte de til Jesus en mann, som var døv, og hadde vondt for å tale.
Jesus tok ham avsides fra folket, stakk sine fingrer inn i hans ører, spyttet og rørte
ved hans tunge, så opp mot himmelen, sukket og sa til ham: -Effata! Det betyr -lukk
deg opp! Straks ble hans ører opplat, og hans tunges bånd ble løst, og han kunne
tale rent. Heller ikke denne mann var frelst, før Jesus løste ham

Endog mens du sitter å lytter til dette budskapet, har Jesus allerede rørt ved deg i din
ufullkommende tilstand, og jeg kan meddele deg i Jesu navn: -Du er fri!
Jesus har sendt den Hellige Ånd, for at den skal gi deg presis de samme ting, og røre
ved deg i jesu navn.
Og den Hellige Ånd er ikke begrenset, den er allesteds nærværende, ditt hjerterop
er nok for Jesus, og det som har plaget deg i mange år, forsvinner i Jesus navn.
Jesus spør ikke hvem du er, og hva du har gjort, bare om du vil. Så rekker han ut
sin hånd rett nå, rører ved deg og sier: -Jeg vil! Bli løst!
Jesus lengter etter å møte deg, han ønsker å røre ved deg nu, så ditt liv blir full-
stendig forandret. Dette er Jesus!
Jeg skal be for deg her nu: -Himmelske far, jeg ber at dette budskapet senker seg
ned i hjertene, og løser dem og frir dem etter din vilje i Jesu navn. Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82

Nr. 20 Jesus er vår vekkelse.

Jeg har tengt på et ord fra 1.Joh.1,1, som er absolutt aktuelt:
''Det som var fra begynnelsen''.
Jeg har mange ganger tengt på hvorfor jeg så ofte hører noen si: -Du skulle vært med
den gangen Aage, og så begynner de å fortelle om den gang Gud møtte dem, hvor
veldig det var, og de fantastiske ting som hendte den gangen, og de ønsker og ber om
at det skal komme tilbake igjen, og når den vekkelsen kommer, da skal de bli med.
Men det har til alle tider vært slik, og det kommer også til å bli slik, fordi de ikke
holder fast på det de fikk oppleve i begynnelsen, nemlig: Livet i Kristus.
Han er begynnelsen, fortsettelsen og enden.

Når noen sier til meg: -Vi venter på vekkelsen! Skulle nesten tro at Gud er en sånn
-frem og tilbake Gud-, som med mange års mellomrum,  plutselig kommer på at han
må besøke menigheten igjen. I mellomtiden må menigheten, nøye seg med erstatninger,
og minner om gamle opplevelser.
De kan godt preke over Heb.13,8 at: ''Jesus Krsistus er igår, idag og til evig tid den
samme''. Men å tro det det er vanskelig. De elsker å preke om det som en gang
hendte, og de elsker å høre seg selv be: -Gud send oss vekkelse!
Men hvis Gud gjør noe utenfor deres lengsel og lange bønner, tror de ikke noe på det,
og tar heller ikke imot det, fordi han kommer ikke på den måten som de har bedt om.
De har blitt så gamle og skrøpelige i sitt åndsliv, at de nøyer seg med å leve på gamle
minner.
Hvis det skjer herlige ting rundt dem, stempler de det som svermeri, ekstase og falsk-
het, og de advarer andre mot den slags form for vekkelse.
De gjør alt hva de kan for å hindre mennesker i å få oppleve fantastiske ting med Gud,
som er begynnelsen og enden.

Jeg vil på det sterkeste advare mot slike øretutere, hør ikke på dem, og hør ikke på
dem som roper til Gud om vekkelse, men aldri får oppleve det.
Kristus er vekkelsen, han gjør presis det samme som før.
Vi har ikke en slik Gud som kommer og går, han bor ved troen i våre hjerter.
Jesus er vår kraft, han er vår fornyelse, han er vår stadige opplevelse med Gud, det er
han som deler ut nådegaver, og det er han som døper i den Hellige Ånd og ild, han er
vår lege, -Ved hans sår er jeg helbredet-, han er vår glede og han er vår sang.
Og han fyller alle vår trang i herlighet.

Du kan søke etter tegn og under hvor du vil, uten å finne det. Lev i ham som er
begynnelsen, så trenger du ikke å løpe hit og dit for å se det. Hver dag gjør han store
ting, tegn og under, for dem som holder fast ved Ham.
Satan er rasende og hatefull på den som tror og praktiserer ved den levende for-
kynnelse om ham som er den samme i dag, og gjør presis de samme ting som han
alltid har gjort.

Jeg ser like for mine øyne at han rekker sin hånd ut til helbredelse, tegn og under.
Om den ene eller den andre svikter det de fikk oppleve i begynnelsen, kan jeg aldri
la meg stanse av det, uansett hvem det er. Jeg vil fortsette å leve i troen på Ham som
var begynnelsen til det forunderlige livet jeg engang fikk oppleve.
Jeg vet jeg snart skal møte ham som oppholdt meg i nød, i med- og i motgang, i
prøvelser og i alle slags fristelser.
Og han selv har sagt: ''Hold eder nær til meg, så skal jeg holde meg nær til eder''.
Han er den eneste og sanne vekkelsen, noen annen vekkelse vil aldri komme uan-
sett hvor lenge du ber om det.
Den ild som falt på pinsedag, er likedan i dag. Amen.

Jeg vil gjerne fortelle noen opplevelser jeg har hatt, og som jeg tror kan kaste et lys
over ting som mange sysler med i dag, og som gjerne vil ha en forklaring på.
Jeg husker en gang jeg hadde en samtale hjemme hos en elstebroder for en pinse-
menighet, da han spurte meg: -Tror du det kommer en vekkelse Aage?
-Nei, sa jeg, det kommer ikke noe mer vekkelse!
-Hvorfor det? sa han.
-Fordi det er vekkelse! Jeg skjønte han ble litt ergelig og han sa: -Det står jo det at
alle jomfruene sovnet inn!
-Ja, sa jeg, det står det, men det står også at de våknet.
-Ja, men det står jo også at det skal bli mulm og mørke over jorden, sa han.
-Ja, men det står også det: -At Herren skal være ditt lys i mørket, svarte jeg,
og at det midt på natten skal lyde et rop: ''Se Herren kommer, gå ham i møte''.
Jeg tror at de fleste er opptatt mere med vanskeligheter som kommer over verden,
enn med ham som sa: ''Se jeg har overvunnet verden''.

En broder sa til meg en gang, etter at jeg hadde bedt for ham: -Tror du jeg blir hel-
bredet Aage? -Nei sa jeg, du blir aldri helbredet! -Hvorfor det spurte han?
-Nei, fordi du er helbredet ved hans sår.
En søster sa til meg en gang: -Jeg vil så gjerne tale i tunger.
Da svarte jeg: -Når tid? -Nå, sa hun. -Javel, sa jeg -Ta imot den Hellige Ånd, og
tal i tunger sa jeg. Øyeblikkelig strakte hun hendene i været og begynte å prise Gud
i løste tunger.

En dame som kom fram til meg med en stor kul, så hard som en stein på handbaken
og sa: -Vil du be Gud å fjerne den for meg, broder Aage? -Den er så vond mange
ganger. Jeg la hånden på henne over kulen og sa: -Gud; ta denne bort nu i Jesu navn.
Og jeg kjente den forsvant under hånden min, hun ble helt forskrekket og viste
hånden til forsamlingen.
Men er det ikke det Jesus har lovet! Og som Peter sier: -Hvorfor ser dere på oss,
som om vi av oss selv skulle ha gjort dette?
Jeg kunne berettet utallige ting, men du ville fremdeles være bundet, dersom ikke du
fester din tro i Ham som er fra begynnelsen.
Og dersom du tror, så skal du se Guds herlighet.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82

Nr. 19 Hvor er du?

I 1.Mos får vi høre Guds første rop på mennesker. I det 3.Kap.8,9 v: -Der Gud roper
med sorg og smerte på sin dyreste eiendom -mennesket- etter fallet, der han roper: 
''Adam, hvor er du?
De hadde skjult seg mellom trærne i haven. Mennesker har en fenomenal evne til å
skjule seg og kamuflere sin tilstand.
I min tid som predikant har jeg møtt tusenvis av mennesker som er rene eksperter til
å sminke sitt sanne jeg, og dribler med taleflom, av anklager, sladder, løgn, parret med
unnskyldninger om andre, for å skjule og unnskylde sin egen tilstand. Det er mennesker
du aldri kan stole på, de er lik kamelonen som skifter etter de omgivelser de opererer
på, de lar seg kjøpe for et billig ord.

Som det står i Esaias 28,15: ''Det har gjort løgn til sin tilflukt, og svik til sitt skjul''.
De elsker å gjøre seg bemerket, der hvor de opererer, og kommer de ikke til der
hopper de gjerne over til et annet sted, for å skaffe seg oppmerksomhet, mens Gud
forgjeves roper: ''Hvor er du?''
De har blitt så durkdrevne i sin ferd at de tror i sin tilstand, at de er veldig fri.
De aner ikke at det følger en motbydelig ånd med dem, som det er umulig for dem å
skjule. I Jer. 23,24: ''Kan nogen skjule seg på lønnlige steder, så ikke jeg kan se dem,
sier Herren''.

Alt ligger nakent og bart, for ham som vi har å gjøre med, han som oppfyller hele him-
melen og jorden. For slike personer er det umulig å bli tilfredsstilt hvor de så enn er, og
hva de foretar seg, med sine vitnesbyrd, følger hele deres -jeg-, fra et svikefullt hjerte.
Da Job skulle rettferdiggjøre seg ovenfor Gud, så sa han: ''Jeg holder fast på min egen
rettferdighet''.
Men da Gud begynte å tale til ham, og spurte Job: ''Hvor var du da jeg skapte himmel
og jord, måne og stjerner osv''? Og da Gud hadde endt sin tale, ydmyket Job sitt
hjerte for Gud. -Jeg hat talt om noe jeg ikke forsto, jeg tar tilbake alt jeg har sagt, jeg
har talt i uforstand.
Og Gud roper ut til hele jorden, til den som ennu er villig til å høre, for å få dem ut fra
sitt skjulested, og løse dem fra all sin kamuflasje og falskhet, og gi dem et hvilested i
stedenfor et skjulested.

Disse som flakker hit og dit, er til stor skade for seg selv og for andre, de tror om seg
selv, at det er noe spesielt med dem. På en måte er de jo det, de er til vemmelse og
ikke til velsignelse.
Da Jakob stjal førstefødselsretten fra sin bror, og han skulle ha sin fars velsignelse 
hadde han en lodden kjortel på seg, og trådte frem for sin blinde far, og Isak kjente på
han og sa: ''Røsten er Jakobs men hendene er Esau`s''.
Men da Gud åpenbarte seg for Jakob, og han begynte å bryte med Guds engel for å
bli velsignet av Herren. Da sa Gud til ham: ''Hva heter du? -Da måtte han si navnet
sitt: -Jeg heter Jakob''. Som egentlig betyr -bedrager-.
Da slo Gud til ham på hofteskålen og sa: ''Fordi du sa dette, skal du fra nu av hete
Israel, som betyr -fyrste med Gud-.
Men hans gange var tydelig merke etter møte med Gud.
Og får du et møte med Gud, så blir du merket for livet.
Det er det Gud gjør med et menneske, som lar hele hammen falle.

Om hver eneste en av de troende, uansett hvor de er, og hva de kaller seg, kunne falle
inn for Guds åsyn, og rope som Jakob: -Jeg slipper deg ikke før du har velsignet meg.
Så ville Guds velsignelse strømme som en flod over hver enkelt.
Aldri har jeg vært så sikker som jeg er i dag, på at både kirker, bedehus, menigheter
og sekter og alle religiøse grupperinger er et ypperlig skjulested for mennesker med et
svikefullt hjerte, som selger sin sjel for smiger, ros, ære og en fremskutt posisjon der
hvor de er.
Fasaden er i orden, men hvor er du? -Hvem er du? Og hva gjør du? Og hva har du?

Når Jesus kommer, vil det vise seg hvor du er, hvem du er, hva du gjør, og hva du har.
Det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom.
Herren sier: ''Sønn, datter, -Gi meg ditt hjerte!
Når du gjør det, tar han også dine problemer, dine feiltrinn, helbreder deg helt igjenn-
om, både til ånd, til sjel og til legeme i jesu navn. Amen.


Radioprogram av Aage Samuelsen -82

Nr. 18 Følg meg!

Jeg har tatt et interessant emne om Israel som ved Jeriko`s murer, fikk et budskap av
Gud ved Josva. Gud har alltid sagt til sitt folk: ''Jeg går foran eder'', og alltid har han
sagt: ''Følg meg!'' Han bruker de mest forunderlige metoder for å nedkjempe fienden
og bryte vei for sitt folk. I Salme 135,6 står det: ''Herren gjør alt det han vil''.
Selv om fremgangsmåten hans strider mot all sund fornuft.
Da Israel kom over Jordan til den andre siden i løfteslandet, møtte de en by med høye
murer rundt byen. I Kap. 6,1: ''Og Jeriko holdt sine porter stengt og fast tillukket for
Israel`s barn`s skyld. Ingen gikk ut og ingen kom inn. Herren sa til Josva: ''Se jeg har
gitt Jeriko med kongen og hans djerve stridsmenn i din hånd'',

Det er selve Guds metoder jeg her vil komme innpå, prestene skulle gå foran.
Syv prester som skulle bære syv larmbasuner foran arken, en gang hver dag i seks
dager, og på den syvende dagen skulle de gå syv ganger rundt omkring byen.
Og på den dagen skulle folket sette i et stort skrik, da skulle byen`s murer falle
ned der hvor den sto. Så skulle folket stige over den en hver rett fram for seg.
For en forunderlig fremgangsmåte og metode, men Gud gjør alt han vil.

Hele bibelen er full av Guds metoder, som bare de enfoldige tror på. Vi kan ta Elias
offer på Karmel. Etter at de falske profeter forgjeves hadde ropt til sin Gud. Der ser
vi en mann mot fire hundre falske profeter, hvor han holder narr av dem.
I Kap 18,27 står det: ''Men da det var blitt middag spottet Elias dem og sa: ''Rop
høyere, han er jo Gud, han er vel falt i tanker eller han er gått avsides eller er ute på
reise, kanskje han sover, så vil han nok snart våkne.''
Men uansett hva de gjorde fikk de intet svar. Da sa Elias til dem: -Tre hit til meg'', og
alt folket gjorde så. Og han satte i stand Herrens alter som var nedrevet, og han tok
tolv stener etter tallet på Jakob`s barn`s stammer. Han til hvem Herrens ord var kom-
met, og det lød så: ''Israel skal være ditt navn''.
Og han bygget av stenene et alter i Herrens navn, og gjorde en grøft rundt om alteret
så stor som til omkring to måls utsæd, så la han veden til rette, hugg oksen i stykker,
og la den ovenpå veden. Og så sa han: ''Fyll fire krukker med vann tre ganger og øs
det utover brennofferet og veden'', og de gjorde dette tre ganger, og vannet fløt rundt
om alteret. Og han fylte også grøften med vann.

Så trådte Elias frem og sa: ''Herre, Abrahams, Isak, og Israels Gud, -La det i dag bli
vitterlig at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord at jeg har
gjort alt dette.''
På denne ett-minutts bønn, falt Guds ild ned, og fortærte offeret, veden, stenene og
jorden, og slikket opp alt vannet i grøften.
Ingen sunn fornuft kan begripe dette, men det er Guda metoder for å få folket på kne.

Elias drept de falske profeter som spredte hungersnød og fordervelse over folket, ved
sin hinkeforkynnelse.
Det tar for lang tid i dette korte program å fortelle om alle Guds metoder, som han tar
i bruk for å vekke opp folket.
Da Jesus kom ned her brukte han metoder og en forkynnelse som gikk stikk i mot
presteskapets lære, men tusener på tusener ble herlig løst, ved hans måte og
praktisere på.
I dag gjør presteskapet og fariseerne som prestene gjorde den gang, de lukker døren
for Guds vitner, fordi de bruker metoder som bryter ned former og skikker og høy-
tidlighetens mur.

Høytidligheten kan ikke løse en besatt, ritualer eller lange formfulle bønner kan ikke
frelse alkoholikere, narkomane og kriminelle.
Når ilden faller på troens forkynnelse, brenner det opp alt menneskeverk.
Hvis Elias Gud er den samme i dag, og hvis Jesus er den samme, -gjør de de samme
tegn og under som de gjorde den gang, ting som får folk til å sperre sine øyne opp.
Gud spør ingen om hva han skal gjøre, han bare gjør det.
Og han gjør alt det han vil, tross alle protester. Amen

Radioprogram av Aage Samuelsen -82

Nr. 17 Helbredelse -Del 2-

Jeg vil gjerne nevne hva som står i Dødehavsrullene i forbindelse med vannfolmmen,
at da Noa og hans familie landet på Ararat fjell, så visste Noa at hans sønner ville av-
vike fra Gud, enda de hadde sett hva Gud hadde gjort.
Og som det står: -Han visste at de ikke ville tro på Gud som sin lege, derfor under-
viste ham dem i bruken av urter, som hjelp og medisin mot sykdommer.
Vi kan ikke se bort i fra at medisiner kan være en hvis hjelp mot sykdommer, men det 
bør også gjøres oppmerksom på at bruken av medisiner er for de som ikke tror på
Jesus som sin lege, og som helbreder all sykdom for dem som tror.
Derfor ser vi også at medisiner ikke til fulle kan kurere sykdommer, mens helbredelse
ved Jesu sår, for den som fullt og fast tror på dette, gir full helbredelse.
Det hjelper ikke om vi protesterer aldri så mye, men Gud har gjort et klart skille mel-
lom tro og vantro, så får den enkelte velge hva de vil -av fri vilje-.

Jeg vil gå ut i fra Ef.6,12: ''Vi har ikke kamp i mot kjød og blod, men mot ondskapens
åndegær i himmelrummet''. At satans og hans åndehær har så fritt spillerum som de
har, skyldes for det meste stor uvitenhet. Disse åndsmakter opererer derfor i stor skala
uansett hvilket land det er. Vi vet hvordan disse demoner er blitt til, ved satans fall i
himmelen, dro han med seg omkring to hundre engler. Og disse visste hvordan de
skulle få utbre sin makt og innflytelse på jorden over menneskene.
De gikk inn til menneskenes døtre og fikk barn med dem, som spredte seg over hele
jorden. Disse vokste opp til å bli giganter, og som det står i den norske: -kjempene
på jorden, det er de veldige fra fordums tid.

På den tid bestemte Gud å utrydde alt kjød, for sin villfarelses skyld, ved å begrave alt
kjød ved vann. Og da vannflommen kom og begravde alt, fòr deres ånd som var i
kjempene ut av dem, som var spredt over hele jorden, og det er disses ånd, en sam-
menblanding av engler og mennesker, som nu farer hvileløst omkring i himmelrummet
og forsøker å komme inn i mennesker som stiller seg åpne for dem.
Disse ånder kjenner til evighetens hemmeligheter. Det tar alt for lang tid å detaljere
dette, bare at disse er opphavet til all ondskap i verden i dag.
De vet hvem Kristus er, for satan og hans engler var sammen med Kristus i himmelen,
før han steg ned til jorden for å befri menneskene fra disse demonhærer.

I Mark.3,11 står det: ''Og når de urene ånder så Ham, falt de ned for Ham og ropte:
-Du er Guds sønn. Og i Mark.5, leser vi om en mann, som var besatt av en hel legion
onde ånder, som ingen mennesker kunne rå med. Da han så Jesus langt borte, løp han
til og falt ned for ham og ropte med høy røst: -Hva har vi med deg å gjøre, du den
høyestes Guds sønn, jeg besverger deg ved Gud, at du ikke må pine meg før tiden.
For han sa til ham: -Far ut av mannen du urene ånd!
Og Jesus spurte ham: -Hva er ditt navn? -Og mannen svarte: -Legion er mitt navn, for
vi er mange. Og han ba Ham meget at han ikke måtte drive dem ut av bygden, er ikke
det merkelig? -Men det gikk en stor svinehjord, og beitet der ved fjellet, og de ba ham: 
-send oss inn i svinene, så vi kan fare i dem. Og han ga dem lov til det.
Og de urene ånder, altså demonene, fòr ut og inn i svinene, og hjorden styrtet seg ut
over stupet, og ned i sjøen og druknet.
Det var omkring to tusen demoner i en mann.

Jesus kom ned her for å løse mennesker som var besatt mer eller mindre av disse
åndsmakter, som har kun en plan og et mål for øyet -å ødelegge Guds vakreste skap-
ning på jorden -mennesket.
Disse demoner frykter dem som har en klar Kristus-forkynnelse.
Da Filip kom til Samaria, Ap.gj.8, og forkynte Kristus, så står det i 7. vers: ''Og det
var mange som hadde urene ånder, og de fòr ut av dem med høye skrik''.
Og mange verkbundne og vanføre ble helbredet. Og i det 19. kap. Står det at da
Paulus kom til Efesus, gjorde Gud usedvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender,
så at de endog tok svededuker eller forkleder som han hadde hatt på seg, og bar til
de syke, og sykdommen vek fra dem, og de fòr ut av dem.

Her ser vi hvilken veldig makt den rette Kristus-forkynnelsen har, ikke bare over syk-
dommer, men også over demoner. Og den som skal forkynne og praktisere dette, må
være iført den Hellige Ånds kraft og salvelse, som Jesus og disiplene hadde.
Uten den er det som å gå i krig, uten rustning og våpen.
Satan og demonene vet hvem som har denne kraften, og de vil ruste seg mot disse
gjennom mennesker som stiller seg åpne for disse makter og angriper disse redskaper
på alle utenkelige måter.
Det er altfor mange av dem som forkynner Guds ord i dag, som ikke har det minste
kjennskap til dette, de forstår ikke at det er kamp mot satan og hans demonhær vi
fører, så de uten å vite det, er et forsvar for åndsmaktene i himmelrummet,
de som skulle være i krig mot dem, som Jesus sa: ''Kast ut demoner, helbred syke''.
Mer enn før er det nødvendig å få den kraft og salvelse som Jesus har lovet å gi
til den som tror. Amen

Radioprogram av Aage Samuelsen -82