Om tankene (sinnet)

Kopi av Rubens Testamente, det vil si
hva han påla sine sønner.
Før han døde i sitt ethundredeogfem-
ogtyvende leveår.
To år etter Josefs død, da han var syk,
kom hans sønner og sønnesønner for
å besøke ham.
Og han sa til dem:

 

"Små barn, jeg skal dø og gå mine fedres gang."
Og da han så at Juda, Gad og Asser, hans brødre, var der,
sa han til dem:


"Reis meg opp, brødre, for at jeg kan fortelle mine brødre og mine barn, om alt
det som jeg holder skjult i mitt hjerte.
For fra nå av svinner jeg hen".
Og han reiste seg, kysset dem og sa gråtende:
"Hør mine brødre og sønner, lytt til deres far Ruben, hva jeg pålegger dere:"
Og jeg advarer dere i dag ved himmelens Gud, at dere ikke ferdes i ungdomme-
lig dårskap og utukt, slik som jeg gjorde, sånn at jeg tilsmusset min fader Jakobs
leje.
For jeg sier dere; han slo meg med en svær plage i ryggen i syv måneder.
Og hvis ikke vår far Jakob, hadde bedt for meg til Herren, ville Herren ha drept
meg.

For jeg var 30 år da jeg gjorde denne misgjerning mot Herren.
Og i syv måneder var jeg dødssyk.
Og med heltemot gjennomførte jeg å gjøre bot for Herren i syv år.
Vin og berusende drikke inntok jeg ikke, og kjøtt kom ikke i min munn, og
heller ikke velsmakende brød spiste jeg, så lenge jeg sørget over min synd,
for den var stor.
Noe sånt må ikke finne sted i Israel.

Og hør nå barn, hva jeg erfarte under min bot om de syv forførelsens ånder.
Syv ånder ble av Beliar satt opp i mot menneskene, og de er ledere av
opprørets gjerninger.
Og syv ånder blev gitt det ved skapelsen, for at en hver menneskelig handling
kan foregå ved dem.
Den første er livets ånd, hvor menneskes vesen blir til.
Den andre er synssansens ånd, hvor begjæret oppstår.
Den tredje er høresansens ånd, hvor læren oppstår.
Den fjerde er luktessansens ånd, som følger lysten til å puste og ånde.
Den femte er taleevnens ånd, hvor det oppstår erkjennelse.
Den sjette er smakssansens ånd, hvor evnen til å nyte og drikke oppstår.
Fra den oppstår styrken, for i maten er styrkens skapning lagret.
Den syvende er fruktbarhetsevnen og avlekraftens ånd, hvor på synden
trenger inn pga. dragelsen mot skamløshet.
Derfor kommer den til sist ved skapelsen, men kommer først til ungdommen,
for de er helt uvitende og blir lurt av sted, akkurat som en blind i graven, eller
en okse inn i avgrunnen.
Til alle disse ånder, slutter det seg en åttende, nemlig søvnens, hvor den
menneskelige natur kommer i en dvaletilstand, som er et bilde på døden.

Med disse ånder blander det seg forførelsens ånder.
Den første ånden er utskeielses-ånden, som har plass i den menneskelige natur
og sansene.
Den andre er umettelighets-ånden som sitter i magen.
Den tredje er stridbarhets-ånden, som sitter i lever og galle.
Den fjerde er behage- og fallgruve-ånden, som gjør at man ved gesjeftighet kan
fremstå tiltrekkende.
Den femte er hovmotets ånd, som gjør at man kommer i affekt og viser overmot.
Den sjette er løgnens ånd, som gir uttrykk av fordervelse og iver etter å fordreie
sine ord ovenfor slekt og venner.
Den syvende er urettferdighetens ånd, hvortil hører tyveri og ran, sånn at en
følger sitt hjertes lyst til skamløshet.
For urettferdigheten fungerer sammen med de andre ånder gjennom kunstgrep.
Søvnens ånd, den åttende ånd, forener seg med alle disse ånder gjennom
forførelse og gjøgleri.

Og slik forderves et hvert ungt menneske, i det de lukker sinnet for all sannhet,
og ikke gir akt på Guds Lov, og ikke heller adlyder sine fedres formaninger -
akkurat slik som jeg også opplevde det i min ungdom.

Og nå, barn, elsk sannheten, så vil den beskytte dere.
Jeg vil undervise dere! Lyt til Ruden, deres far:
Fest ikke deres oppmerksomhet på en kvinnes utseende; Vær heller ikke alene
med en gift kvinne, og bland dere ikke inn i kvinners saker.
For hvis jeg ikke hadde sett Bilha bade på et skjermet sted, så hadde jeg ikke
kommet opp i denne store lovovertredelse.
For etter at mitt sinn hadde sett den kvinnelige nakenhet, lot det meg ikke å falle
i søvn, før jeg hadde utført den avskyelige handling.

For mens vår far Jakob var hos sin far Isak, og vi var i Eder (nær Efrata i Betle-
hemsområdet), da lå Bilba og sov, beruset og naken på soverummet.
Og da jeg kom inn og så hennes nakenhet, begikk jeg den syndige handling,
forlot henne sovende og gikk ut igjen.
Og straks åpenbarte en Guds engel seg for min far Jakob, min syndige handling.
Og da han kom hjem, sørget han over meg, og henne rørte han ikke mer.

Altså: Fest ikke deres oppmerksomhet på kvinnenes skjønnhet og gi heller ikke
akt på deres handlinger.
Men inneha en god karakter i hjertets oppriktighet i frykt for Herren, i det dere
kaster dere ut i arbeid, og fordyper dere i fag og plikter, helt til Herren gir dere
en hustru - den som han vil - for at dere ikke skal gjennomgå de lidelser som
jeg har gjennomgått.
Helt til vår far Jakobs død, hadde jeg ikke frimodighet til å se ham rett i øynene,
eller å snakke med noen av brødrene pga. deres bebreidelser.

Og fortsatt plager min samvittighet meg pga. synd.
Og likevel trøstet min far meg, på den måten at han ba for meg til Herren, om at
Herrens vrede ville vike fra meg, slik som Herren da også viste meg: fra da av t
ok jeg meg sammen og syndet ikke mer.
Derfor mine barn: ta vare på alt det som jeg lærer dere, sånn at dere ikke synder.

For utskeielser fører til forderv for sjelen, den skiller deg fra Gud og fører til
avgudsdyrkelse.
Ja den villeder fornuften og tankene og leder unge mennesker til dødsriket, før
deres tid er kommet.
Utskeielser har nemlig fordervet mange, for om en mann er gammel eller tapper,
så gjør den ham til spott og skam både for Beliar og for menneskenes barn.
Men ettersom Josef tok seg i akt for enhver kvinne, og renset sine tanket for
alle utskeielser, oppnådde han yndest hos Herren og hos mennesker.

Og det var jo mange ting egypterkvinnen gjorde med ham; hun tilkalte trollmenn,
og ga ham kjærlighetsdrikk, men hans sjels tilbøyelighet tillot ikke den onde lyst
å komme inn.
Derfor reddet mine fedres Gud ham fra alt ondt (og fra) usynlig død.
Hvis altså utskeielsene ikke får lov til å kontrolere sinnet(tankene) da skal Beliar
heller ikke kunne kontrollere dere.

Kvinnene er onde mine barn, fordi de ikke har makt og myndighet over mannen,
lurer de ham med sitt utseende, for om mulig å "dra" ham til seg, og den som de
ikke klarer å lure ved sitt utseende, han overmanner de ved sin sluhet.
For også om dem fortalte Guds engel meg, og han lærte meg om at kvinnene
oftere bukker under for utskeielsens ånd enn mannen.
Og de smir renker mot mennene, og med deres pynt forfører de først deres
tanker, og med sitt blikk sprøyter de inn giften, og deretter tar de dem til fange
ved sine handlinger.
For en kvinne kan ikke tvinge en mann med makt.

Unngå utskeielser da, mine barn, og be deres hustruer og døtre, at de ikke pynter
sitt hode og ansikt for å overliste fornuften, for enhver kvinne som på denne
måten forsøker å fange, er hjemfalden til evig straff.

Slik bedåret de også vekterne før syndfloden; de så uopphørlig på kvinnene, og
de fikk lyst på hverandre, og de la en plan i sitt sinn, og skapte seg om til menn-
esker, og når kvinnene lå sammen med sine menn, viste disse seg samtidig for
dem.
Og de (kvinnene) begjærte i tankene sine fantasiskikkelser og fødte kjemper;
Vekterne fremsto for dem som himmelhøye.

Så pass opp for utskeielser, og hvis dere vil holde sinnet rent så pass opp for
deres sanser mot enhver kvinne.
Og dem skal dere også pålegge, og ikke være alene med menn, for at også de
kan holde seg rene i sinnet. (tankene)
For de uopphørlige sammenkomster er (også selv om den syndige handling ikke
begås) hos dem uttrykk for en uhelbredelig last, men for oss betyr de Beliar-
forderv og evig skam.
For utskeielsen innehar hverken fornuft eller fromhet, og allverdens sjalusi er
gjemt i dens begjær.

Derfor kan dere føle sjalusi mot Levis sønner og prøve å heve dere over dem,
men dere skal ikke være i stand til det.
For Gud vil hevne dem, og dere skal lide en forsmedelig død.
For Levi ga Herren lederskapet - og til Juda; sammen med dem også til meg og
til Dan og Josef, så at vi kunne være ledere.
Derfor pålegger jeg dere å adlyde Levi, for han skal oppnå innsikt i Herrens lov,
og han skal gi bestemmelser og domfellelse og ofringer for hele Israel inntil tidens
fullendelse, (inntil) ypperstepresten Kristi (komme) han om hvem Herren har talt.

Jeg sverger dere ved himmelens Gud hver og en spesielt å handle oppriktig mot
sin neste, og å yte kjærlighet til sin broder.
Og Levi skal møte dere i hjertets ydmykhet, så dere kan motta velsignelse av
hans munn.
For han skal velsigne Israel og Juda, fordi Herren har utvalgt ham til å herske
over hele folket.
Og bøy dere for hans etterslekt, for dere skal dø i synlige og usynlige kriger,
og blandt dere skal han være en evig konge.

Og Ruben døde, da han hadde formanet sine sønner.
Og de la ham i en kiste, inn til de kunne føre ham ut av Egypt og
begrave ham i Hebron, i en dobbelt-hule, hvor hans fedre lå.