Dersom du hadde levd på Jesu tid, på apostlenes tid, eller i den første tids
menighet, da ville du ha sett, hørt og kjent Guds overnaturlige kraft.
Du ville hatt seier over angst og frykt.
Du ville kjent en kraft inni deg sterkere enn noen annen makt i hele verden.

Du ville vitnet om kraften i Jesu Kristi oppstandelse ved tegn, under og
mirakler.
Og du ville brakt utfrielse til mennesker plaget av synd, demonbesettelse
og frykt.

Det var dette Jesus gjorde da han levde på jorden, apostlene likeså og
den første tids menighet etter at de mottok den Hellige Ånd på pinse-
festens dag.
De var ildvitner full av tro og full av den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånd kom over Jesus i elven Jordan, Luk. 3.22, og den falt på
de 120 som var samlet på den øvre sal i Jerusalem på pinsefestens dag
etter Jesu oppstandelse.
Gjennom dåpen i den Hellige Ånd ble de i stand til å bringe et evangeliet
om Jesus, full av tro og kraft.

Jeg har mottatt nøyaktig den samme dåp i den Hellige Ånd og ild.
Det er styrken bak min forkynnelse om Guds mirakuløse kraft som virker
igjennom meg og ut til folket.

Dersom du ikke er døpt i den Hellige Ånd med tunger som tegn, så vil jeg
anbefale deg å bli det.
Fordi jeg vet at det vil forandre ditt liv, og det gir deg adgang til det ånde-
lige livet i Kristus, og det vil gi deg makt til å bringe Jesus Kristus ut til de
fortapte og lidende i denne tid.

Store ting vil skje med deg når du mottar den Hellige Ånd.
Jeg har erfart det og vet det er sant.
Det som skjer i ditt liv når du mottar den Hellige Ånd er at du får talsmannen
ved din side.

Da Kristus gikk på jorden sammen med sine disipler, var han ved deres
side som deres veileder, for å vise dem nøyaktig hvordan de skulle leve.
Han var deres administrator, lederen for deres affærer.
De lærte å bli som ham, ved å følge hans eksempel.

Hans vidunderlige, fysiske tilstedeværelse gav dem mot.
Da han ble tatt bort fra dem ved korsfestelsen, falt de.
Uten Kristus ved deres side var de ute av stand til å greie seg.

Kristus visste hvor mye han betydde for sine disipler, hvor meget det be-
tydde for dem å ha en person av den Hellige treenighet ved deres side
dag og natt.
Han visste hvilket tomrom som ville oppstå i deres liv når han dro bort,
hvor mye de ville savne ham, og at de ville vært ute av stand til å stå
fast i de prøvelser og trengsler som ville komme.

Før korsfestelsen forsøkte han igjen og igjen å forsikre dem om at selv om
han ville bli drept og tatt i fra dem, (fysisk sett) så ville han ikke etterlate
dem alene eller foreldreløse.

Han sa: "Det er til gagn for eder at jeg går bort, for går jeg ikke bort
da kommer talsmannen ikke til eder, men går jeg bort, da skal jeg
sende ham til eder".
Joh. 16.7

Jesus sa ikke at han ville sende "det", men en person, et medlem av den
Hellige treenighet.
Kristus kalte han en annen talsmann: sakfører eller advokat.
Jesus hadde som hensikt at den Hellige Ånd skulle bety like mye for hans
disipler, som han betydde for dem ved sin fysiske nærhet.

Ved den iboende kraft fra den tredje personen i Guddommen, vil det være
akkurat som om Jesus selv er i deres midte.

I 1947 ba jeg til Gud om at han måtte gi meg kraft og visdom til å utføre
det kall han hadde gitt meg, nemlig å be for syke og vinne sjeler for
himmelen.
Jeg lengtet etter å se Jesus, kjenne ham slik som han viste deg for apostlene.

En dag sa jeg til Herren, at kunne jeg bare se ham, da kunne jeg be for syke.
Da spurte han meg om jeg hadde opplevd dåpen i den Hellige Ånd.
Ja, svarte jeg, og han fortalte meg at det å ha den Hellige Ånd i hjertet, var
det samme som å ha Jesus Kristus ved min side.
Han sa til meg: "Jeg er Talsmannen, men den Hellige Ånd er en annen
talsmann som alltid vil være hos deg, og styrke og lede deg i din
tjeneste".


Å, hvor jeg husker det øyeblikket!
Jeg visste jeg var døpt i den Hellige Ånd, og jeg innså at gjennom han kunne
jeg gjøre alt Gud hadde kalt meg til å gjøre.

Alt som har skjedd i min tid som evangelist siden den dag, har blitt gjort av
den Hellige Ånd gjennom meg som et redskap.
Han har vært hos meg som om Kristus selv sto ved min side, mens jeg har
forkynt evangeliet eller bedt for de syke.

Kanskje du nå forstår hvor mye det betyr for meg å være døpt i den Hellige
Ånd.
Han er den som erstatter Jesus fysiske tilstedeværelse i våre liv i løpet av vår
tid på jorden.
Det er han som lik Kristus i kjødet, går side om side sammen med oss.
Han er sendt oss for å hjelpe trøste og veilede oss, den som styrker oss.

Når du mottar dåpen i den Hellige Ånd, likesom de mottok den på pinse-
festens dag, og i følge Ap.gj. 2.4 blir du iført kraft fra det høye. Luk.24.49
I det øyeblikket du mottar dåpen i den Hellige Ånd, får du en kraft som ikke
er av denne verden, og den kraften er det opp til hvert menneske selv å ut-
vikle.

Dåpen i den Hellige Ånd utgjør en kraft som bor i oss og som vi føler inni oss.
Kristus beskriver den Hellige Ånds kraft som en elv med vann som veller frem
fra vårt eget indre. Joh.7.38-39

De som har erfart det å bli fylt av den Hellige Ånds kraft, vet hva Kristus mente.
For når den Hellige Ånds salvelse er over oss, gir det oss en indre følelse av
en strøm av kraft, uimotståelig, herlig, som jager bort alle fiender som forsøker
å hindre den.
Kristus lovet at den kraften ville komme etter at den Hellige Ånd kommer over
eder.
Ap.gj, 1.8
Når du blir frelst, får du kraft til å bli Guds barn. Joh. 1.12

Den Hellige Ånds kraft vil gjøre det beste ut av deg etterhvert som du samar-
beider med ham.
Denne kraften vil utvikle dine evner, øke dine nådegaver og kall.

F.eks. hvis du er en sanger, og mottar den Hellige Ånd, så salver han deg i
ånden, og gir deg en kraft til å synge som vil røre mennesker på en måte du
aldri selv kunne gjort.
Spiller du på et musikkinstrument vil den Hellige Ånd legge åndelig kvalitet
og dragelse til ditt spill som du ikke kunne gjort bedre.
Er du en forkynner eller en Kristi tjener, så er det den Hellige Ånd som gir
inspirasjon og kraft til å forkynne Guds ord, og i den Hellige Ånds kraft
blir de syke helbredet.

Når vi hører mennesker i dag gir uttrykk for frykt over tilstanden i verden,
atombomben, kommunismen og den antikristelige holdning, spør jeg om de
er døpt i den Hellige Ånd.
Jeg spør fordi jeg vet at den Hellige Ånd gir oss kraft til å bekjempe vår frykt.

Den Hellige Ånd gir oss frimodighet.
Når vi blir fylt av den Hellige Ånd har vi adgang til denne frimodigheten.
Vi burde la den komme til i våre handlinger.
Frimodigheten er gitt oss, men med mindre vi ikke bruker den og forventer
at den skal komme, blir det som om en hadde en skatt i et kott, men med
døren låst og vi glemmer at den er der.

Enhver som er døpt i ånden har en innebygget frimodighet bare en vil
akseptere og bruke den.
Dessverre gir mange kristne frivillig slipp på denne kraften.
De blir redde for å vitne og redde for å åpne munnen fordi de er dårlige
talere.

Veltalenhet er ikke noe mål med seg selv.
Det er salvesen av den Hellige Ånd, oppriktighet og overbevisning i det du
forsøker å si og gjøre for å herliggjøre Gud, som vil gjøre ditt vitnesbyrd
verdigfullt og kraftfullt.

Frimodigheten i den Hellige Ånd er basert på to ting:
1. Du har mottatt en overnaturlig opplevelse.
Du vet hva som er skjedd med deg.
Det kunne ikke skjedd på en naturlig måte.
Det var Guds hånd som ble lagt på deg.
Ingen kan ta fra deg dette.
Det har ikke med teori å gjøre, men
med ekte opplevelser med Gud.

2. Du har talsmannen den Hellige Ånd, som er en
person i den Hellige treenighet, faktisk boende i deg.
Den Hellige Ånd er blitt kalt til å være hos
deg for å hjelpe deg.

Uansett om du kommer i vanskeligheter, har du dette "ekstra noe" som fører deg
igjennom.
Den Hellige Ånd er selve kilden til frimodighet, stilt til din disposisjon.
Be om den frimodigheten, tro at du har den.
Demonstrer at du har denne frimodighet når du vitner for Herren.

Grip tak i den himmelsendte frimodigheten og vandre videre i dens styrke.
La den være overbevisning i din stemme mens du taler.
Når du har mottatt dåpen i den Hellige Ånd vil du begynne å tale i andre tunger
ved en overnaturlig ytring av den Hellige Ånd. Ap.gj 2.4

Jeg elsker denne sannheten.
Jeg husker den natten jeg ble døpt i den Hellige Ånd.
Han tok over styringen av tungen min og jeg talte på en måte jeg aldri hadde gjort
før i hele mitt liv.
Jeg forsto ikke ett ord av det jeg sa, for det var i et ukjent tungemål, men jeg vet
at ånden talte gjennom meg til Gud, og han ga meg stryke og fred.

Innvendig visste jeg at jeg priste og tilba Gud.
Det var den Hellige Ånd som med fremmede ord uttrykte mine tanker til Herren.
Han sa hva jeg ønsket å si og ikke visste hvordan jeg skulle få sagt.
Han brukte min egen tunge til å si det.
For en vidunderlig befrielse dette er for ens sjel.

Jeg tror dette er årsaken til at apostelen Paulus elsket å tale i tunger.
Han sa: "Jeg takker Gud, jeg taler mer med tunger enn I alle". 1. Kor.14.18

En av hensiktene med å tale i tunger er som Paulus sier: "Den som taler med
tunge oppbygger seg selv".
1. Kor. 14.4
Betydningen av ordet "oppbygge" er å bli lært, og å bli styrket i troen.
Den som er døpt i den Hellige Ånd vet hva det menes med å "be i den Hellige
Ånd".


Når vi blir stilt ovenfor problemer som virker helt uoverkommelige, risikable
situasjoner, eller vi står ovenfor noe som synes helt håpløst, da har vi det
privilegium å kunne be i den Hellige Ånd.
Dette blir forklart av Paulus i Rom. 8. 26-27
Mange ganger har ånden bedt gjennom meg i fremmede tungemål, gitt uttrykk
for mine dypeste følelser til Gud.
La meg gi deg et eksempel:

I flere uker har jeg nå visst at Herren har forberedt meg til en enda større tjeneste.
Jeg har bedt og søkt Gud om svar både dag og natt.
Ganske nylig var noen venner og jeg samlet i et privat bønnemøte.
Mens jeg ba syntes det som om jeg nådde en mur som jeg ikke klarte å nå
igjennom.

Dypt nedtrykt og skuffet over dette, løftet jeg hendene og ba med angst i hjertet.
Jeg ba Gud om seier, men ordene mine syntes ikke å kunne utrette noenting.
I det øyeblikket tok den Hellige Ånd over ledelsen, og jeg talte i tunger.
Jeg var klar over at ånden fortalte Gud om mitt hjertets begjær, som jeg ikke
hadde vært i stand til å uttrykke med egne ord.

En følelse av seier strømmet gjennom hele mitt indre.
Jeg jublet, var ekstatisk fylt med en ubeskrivelig herlighet og kraft.
Jeg vet nå at Gud vil bruke meg som et redskap for ham.
Jeg vil være med å vinne sjeler for himmelen.
I den Hellige Ånds kraft skjer mirakler og helbredelser ved tro.

Du blir anderledes enn andre fordi du taler i tunger.
Mange mennesker har ikke opplevd dette.
Det gjør deg forskjellig fra dem, og dem fra deg.
Du skiller deg ut fra verden pga. den Hellige Ånd.
Det er faktisk lettere å tjene Gud når du ikke godtas av verden.
Alle vet det, så du kan tjene Gud med et udelt hjerte.

"Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal
bevare dem fra det onde.
De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.
Joh.17.15-16
A.A.Allen