"Derved har han gitt oss de største og dyreste løfter,
forat I ved dem skulle få del i Guddommelig natur." 2.pet.1v4


Gud er kraft. Det finnes ikke noen god kraft i denne verden uten den kraft,
som kommer fra Gud.
"Jeg gjør ingenting av meg selv".
"Sønnen kan slett ikke gjøre noe av seg selv."
"Jeg er i faderen og faderen i meg. De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke
av meg selv, men faderen som blir i meg gjør sine gjerninger."


Etter at Jesus har fremsatt denne klare uttalelsen i Joh. 14.10,
vender han seg til sine disipler og gir dem dette løftet.
"Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den, som tror på meg, han skal også gjøre de
gjerninger jeg gjør, ja han skal gjøre enda større gjerninger; for jeg
går til faderen". Joh. 14.12

Men akkurat som hans egen fruktbringende gjerning var en betingelse av at han ble
i faderen, således må også vår gjerning, om den skal bære frukt,
være betingelsen at vi blir i Jesus.

"Bli i meg, så blir jeg også i eder. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg
selv, men kun hvis den blir på vintreet, således kan I heller ikke, uten I blir
i meg." Joh. 15.4
"For uten meg kan I intet gjøre.


Greinen får del i vintreets natur, den samme saft flyter gjennom den.
Treets beskjeftighet er den samme, likesom også bladenes og fruktenes.
Barken er den samme. Den er en del av vintreet.
Så lenge den blir på vintreet, har den samme vekstbetingelser
som det øvrige tre.
Men når den blir adskilt fra eller avhugget av vintreet, har den ikke samme
vekstbetingelser, fordi den livgivende saft opphører med å flyte gjennom
greinen, og den har ikke mere del i vintreets natur.
For det er vintreets natur og bære frukt, og det bærer den avhuggede
grein ikke.

Vi er syndere frelst av nåde; blir I guds ord sammenlignet med greinene
fra et vilt oliventre som er blitt innpodet i et edelt oliventre, og har fått
"Del i oliventreets rot med dens fete saft." Rom 11.17
Dersom en podning er utført riktig, så det ikke er noe som hindrer saften
i å flyte inn i den nye grein, vil den snart komme til å ligne og vokse og virke
likesom den øvrige del av treet.

Hvilken forrett å få del i Gudommelig natur, og å få et slikt utseende, at de
som ser oss, er klar over at vi har vært sammen med Jesus, og at våre
gjerninger i den grad faller sammen med hans, så at: Hva han gjorde, det
gjør vi også.
Vi kan kun få del i den guddommelige natur ved troen på Guds løfter,
og når vi i tro bruker nådegavene og har del i Åndens vesen, kommer
Åndens frukt til syne.
Det er ved å bruke Åndens gaver, at Gud gjennom oss lar sin undergjør-
ende kraft komme i virksomhet.
Vi har forskjellige nådegaver, etter den nåde som er oss givet; er det
profetisk gave, så la oss bruke den efter som vi har tro til.

Dette er hemmeligheten ved en hvilken som helst tjeneste vi utfører
for Gud. Den må gjøres i forhold til vår tro.

Vi har delaktighet i Gudommelig natur i forhold til vårt mål av tro.
Har vi bare litt tro, holdes greinene kun så vidt i live, så saften i trærne
kan komme igjennom, så det kommer enkelte grønne blader, som gir
håp om at det muligens også kan komme frukt.
Har vi mere tro, har vi et større mål av Guddommelig natur og mere
frukt, har vi meget tro, får vi overflod av liv, og den livgivende saft
flyter uhindret til alle deler av greinen, så vekten av frukt
nesten bøyer den til jorden.

Den som får del i Kristi Guddommelige natur, blir fylt med hans mildhet
og ydmykhet.
Kristi naturs kjærlighet og medlidenhet vil komme til syne i vårt daglige
livs virksomhet og blandt alle alle som vi kommer i berøring med.

Mildhet, vennlighet, godhet, langmodighet, fred, glede i tjenesten,
selvfornektelse og måtehold, alt dette får vi del i.
Det var ikke en del av din natur, før Kristi kom inn og tok bolig i deg,
men da du fikk del i hans natur, inntok disse egenskaper den plassen,
hvor før din kjødelige natur bredte seg.

Når du har fått del i Guddommelig natur, vil du, som følger åndens
ledelse, komme i besittelse av visdom, ikke den menneskelige visdom,
som oppnås ved erfaring, men en visdom som oppnås av Ånden,
kan ikke begripes av dem som ikke forstår Åndens ledelse.
Du vil få kunnskap fra Guds kunnskaps store forråd.
Gud kan og vil åpenbare ting for deg, som du behøver å vite, og som
du ikke kan få kjennskap til på noen annen måte.
Du vil få kraft, for Gud er kraft.

Mirakler og tegn vil følge i ditt liv.
De syke blir helbredet, de lamme går, kreft forsvinner på din befaling.
De blinde ser, og de døve hører.
Menneskers hjertehemmeligheter blir om nødvendig åpenbart for deg.
Sjeler vil bli vekket av deres søvn og åndelige død, og bringes som nye
skapninger inn i Guds rike.
Ja, selv de, hvis fysiske liv er oppslukt, kan bli vekket opp fra de døde
etter Guds vilje.

Gud har ingen favoritter.
Det samme mål av kraft står til alles rådighet.
Den samme kraft kan gis dem, som vil betale prisen.

For hver den som i tro vil ta imot, "De største og dyrebareste løfter",
og som tror i sitt hjerte at Gud mener nøyaktig hva han har sagt,
og således blir delaktig i Guddommelig natur, så står døren åpen for
nye trosopplevelser, som langt overgår alt hva man kan forestille seg.
Amen.
 

Av A. A. Allen