Den som skal vurdere hvorvidt PLO bør ha en plass i Palestina som egen stat, og en eventuell opprettelse av et propagandakontor for dem her i landet, må forstå at man kan ikke behandle disse sakene ut fra sympati eller sentimentale følelser. Man må ha nøye kjennskap til hva som er Guds evige beslutning med sitt eiendomsfolk Israel.

At Abraham fikk Ismael med trellkvinnen Hagar var fordi han tenkte på hvem som skulle arve alt han hadde samlet av jordisk gods. Men Gud hadde helt andre planer med Abraham, som ikke lå på et kjødelig plan. Når Gud åpenbarer seg, er det etter en beslutning tatt i fra evighet til evighet – en guddommelig plan. Abraham fikk budskap om at Sara skulle holde en sønn i sine armer i en alder av 90 år, og utenom alle kjødelige beregninger fødte hun Isak ett år etter de mottok budskapet.

Da Ismael og Isak vokste opp måtte motsetningsforholdet mellom de to komme til uttrykk. Ismael var født etter kjøds vilje, Isak etter Guds vilje, og disse to motsetningsforhold kan aldri forenes. Det er ut fra den guddommelige plan man må behandle arabere (etterkommere av Ismael) og Israel (etterkommere av Isak). Dagen kom da skilsmissen var et faktum, og Sara sa til Abraham: ”DRIV UT DENNE TRÆLKVINNEN OG HENNES SØNN, FOR DENNE TRÆLKVINNES SØNN SKAL IKKE ARVE MED MIN SØNN, MED ISAK.” 1. Mos. 21,10. Og Hagar og sønnen ble drevet ut i ørkenen. Det var en brutal handling, men det var en Guds beslutning at trellkvinnens sønn Ismael ikke skulle arve med den frie kvinnes sønn Isak. Denne lov gjelder også i dag.

Gud fastsatte grensene for sitt eiendomsfolk Israel allerede før verdens grunnvoll ble lagt. Ingen kan forandre på det, uansett hvilken makt på jorden som vil forsøke å rokke ved denne beslutning. Gud skapte jorden for Israels skyld. Dette ble fortalt av Gud selv til tidenes første skriver – Enok. Han var det første menneske som talte med Gud, åsyn til åsyn, og som lærte av Gud skrivekunsten. Alt hva Enok skrev i sine syner, åpenbaringer og sin himmelfart ble skrevet ned på pergamentruller og lagt i leirkrukker som ble gjemt i huler ved Dødehavet - gjort av Gud. Rullene ble funnet av en gjetergutt i 1947 og har i dag kommet frem for offentligheten.

Kampen som foregår mellom araberne og Israel vil mer og mer bli skjerpet, og Sovjet vil med et bestemt siktemål gi sin fulle støtte til araberlandene. Veien kommer til å ligge klar for Sovjet med sine stridsvåpen for å innvadere det ene araberland etter det andre langs hele gulfen. Dette under påskudd av å hjelpe dem mot ”okkupasjonsmakten” Israel. Men de glemmer at Israel aldri har okkupert Løfteslandet. Det er deres rettmessige eiendom. Jeg skal ikke her i detaljer ta plass til å fortelle hvorfor Sovjet blander seg inn, det blir en altfor lang historie, men jeg kan som en opplysning fortelle at årsaken til det skriver seg helt tilbake til den ene av Noahs sønner – Kam. Han ble forbannet av sin far da han gikk inn i Noahs telt hvor han lå drukken og naken. Kam så sin fars blussel og fortalte dette til sine brødre. Derfor forbannet Noah Kam og hans ætt. Da Kams sønn Kana’an sammen med sønnene til hans brødre Sem og Jafet fikk tildelt sine landområder, gikk Kana’an rett imot sin fars vilje, og valgte seg det fineste området fordi det i hans øyne var en lyst å se på. Landet han valgte seg var Libanon, også den del av Libanon som tilhører Israel. Derfor er det slike fryktelige kamper i landet, og kampene vil skjerpes mer og mer dersom ikke Israel etter den guddommelige lov får hele sitt land tilbake.

Det som skjer i Israel i dag er epokegjørende og vil skape en omveltning over hele verden. Planene og tegningene til tempelet som skal stå ferdig til den falske messias – Antikrists komme, ligger klare. Det skal bygges nøyaktig på samme måte som Salomos tempel og Antikrist skal selv utrope seg som konge over Israel. Salomos ufattelige rikdommer, den syvarmede lysestaken og paktens ark som ble røvet i år 70 av Titus vil atter bringes tilbake.

I 1979 ble det foretatt et meget interessant intervju av en person ved navn M. Plantard i BBC radio i England som ifølge ”prieuré-dokumentene” nedstammer like fra kong Dagobert II og Merovingerdynastiet. Ifølge de samme stamtavler nedstammer han også i like linjer fra eierne av ”Château-Barberie” som kardinal Mazarin ødela i 1659. Under intervjuet ble Plantard spurt om sitt kjennskap til Salomos skatter. Han erklærte da åpent at en gren, en arm ut fra den katolske kirke som kalles ”Prieuré de Sions” har disse skattene i sin besittelse. Så sier han noe merkelig: ”Og som når tiden er inne vil bli gitt tilbake til Israel.” Disse ord: ”Når tiden er inne” peker hen på det tempel som skal stå ferdig når den falske Messias skal innta tempelet og utrope seg selv til Gud.

Å opprette et PLO-kontor her i Norge for å forsvare en terroristgruppe som kun har for øye å utslette Israel, vil si det samme som å komme under den forbannelsen Gud sa til Abraham: ”DEN SOM FORBANNER DIG, SKAL JEG FORBANNE, OG DEN SOM VELSIGNER DIG, SKAL JEG VELSIGNE.” Her er det ikke snakk om antipati eller sympati, det eksisterer ikke i åndelig forstand. Det er kun en overbevisning om at det Gud fra evighet har besluttet med Israel står like fast og har full gyldighet også i dag. Gud sa til Abraham: ”HELE LANDET HAR JEG GITT DIG OG DIN ÆTT EFTER DIG.” Det er Guds testamente til sitt eiendomsfolk Israel. Gud sier om Israel:DEN SOM RØRER VED DIG, RØRER VED MIN ØIENSTEN.” Den kampen som foregår mellom araberne og Israel må derfor Norge ikke blande seg inn i, for derved å finnes stridende mot Guds evige beslutning. Det land som han har utpekt for Israel og som i årtusener har vært okkupert av fremmede makter, er og blir Israels eiendom. Det må derfor på det sterkeste advares mot å opprette et PLO-kontor i Norge. Det var forstemmende å høre PLO-representanten i TV da han nevnte Lillehammertragedien, hvor Israels agenter på jakt etter sjakalen – hovedpersonen i massemyrderiene av israelske idrettsmenn i München 1972 – drepte feil mann. Det nevnte ikke PLO-representanten.

Jeg håper ikke Norge deltar i den synd det er å gå imot Gud. Ingen kan forandre Guds plan. Det finnes enda tre millioner jøder i Sovjet som Sovjet før eller siden må slippe ut av landet, fordi Gud vil føre dem tilbake til sitt eget land. Her må hver eneste en som kaller seg kristen være konsekvent i sitt syn på striden mellom araberlandene og Israel!

Aage Samuelsen
Vekkeropet -85