Den gang vannflommen stod fem meter over verdens høyeste fjelltopp Himalaya på Noas tid, og var Guds dom over de forferdelige tilstander som menneskene hadde påført all skapning på jorden, står det som en mektig advarsel mot at det samme vil skje igjen fordi menneskene velger sin egen vei. Satan hadde fått sin fulle vei med mennesket, og Gud bestemte å ødelegge alt kjød - både mennesker og dyr. Det finnes dem som i sitt hat mot Gud beskylder ham for det som skjedde, men menneskene hadde selv valgt sin egen vei og måtte ta konsekvensene av sine handlinger. Satan og demonene hadde fritt spillerom med menneskene, presis som de har i dag.

Profeter, apostler og Jesus selv har gitt tydelige advarsler om hvordan det vil bli før Jesus kommer igjen. Jeg vil her ta frem noen kjennetegn på hvordan tilstanden vil bli: Da Jesus satt på Oljeberget gikk hans disipler til ham og spurte hva tegnet skulle være ved verdens ende. Ett av dem var: "MANGE SKAL KOMME I MITT NAVN OG SI: JEG ER MESSIAS, OG DE SKAL FØRE MANGE VILL." (Matt. 24,5). Hva er grunnen til at så mange blir ført vill og godtar nesten hva som helst?
Først og fremst fordi de ikke har Åndens åpenbaring til kunnskap om Kristus. De vil ikke ha den Hellige Ånd som veileder. De påberoper seg å ha den Hellige Ånd, men de vil ikke ha ham som en manifestasjon med de tydelige tegn som følger med når de mottar den Hellige Ånds kraft. De vil helst veilede seg selv. De er blinde veiledere og tror om seg selv å vite mer enn den Hellige Ånd. Paulus sier i Rom. 3: "MENNESKET HAR VALGT SIN EGEN VEI." Så mye Messias-forkynnelse som det er over hele verden i dag, har det aldri vært maken til, og alle tror om seg selv at det er deres budskap og forkynnelse som holder bibelsk mål.

Aldri har kjærlighetsforkynnelsen vært så fremtredende som i dag, og aldri har det vært så lite kjærlighet. Mellom de forskjellige grupper, menigheter og religiøse retninger er det et nett av sjalusi, intrigespill og hat. De bruker alle slags metoder for å fange mennesket inn i sitt garn. De skyr intet middel i sin avindsyke for å ta livet av en rival, de setter ut alle slags rykter og spyr dødelig gift med sin baktalelsestunge overalt, mens de stadig preker om hellighet og kjærlighet. Den beste måten å unngå slike typer på er å ha sitt eget varslingssystem og radaren installert i hjertet. Paulus sier derfor: "LA KRISTI ORD BO RIKELIG HOS EDER."

Et annet tegn er: "KRIG OG RYKTER OM KRIG." Matt. 24,6. Aldri har hatet mellom de forskjellige nasjoner vært større enn i dag, det går bokstavelig talt i oppfyllelse like for våre øyne. Krigstrusselen ruger over verden. De mest forferdelige våpen ligger klare til det endelige oppgjøret når hærmassene marsjerer fra hver sin kant til Midt-Østen - der historiens største blodbad skal finne sted i Harmaggedon. Hatet mot Israel vil bli så stort at den ateistiske nasjonen Sovjet vil mønstre sine tropper for å tilintetgjøre Guds øyensten - Israel. Vi har hatt to verdenskriger og står foran den tredje. I den siste fasen - før en kvinne skal føde sitt barn - har hun normalt tre pressveer før barnet kommer. Det er tydelige tegn som forteller oss at det allerede er i ferd med å skje. De fleste spør: "Hvordan kan Gud tillate det? Kan han ikke redde verden?" Jo da, dersom verden ville reddes, men det vil den ikke. Menneskene ønsker å leve så lenge som mulig uten å bry seg om Gud. Og skulle det da skje katastrofer, ulykker og krig så legger de skylden på Gud.

Et tredje kjennetegn på Jesu gjenkomst er: "HUNGERSNØD OG PEST." Også dette ser vi tydelig i dag. Millioner omkommer av sult, enda det er overflod av mat på jorden. Ukjente pestfenomener dukker opp, så som AIDS, som følge av homoseksualitet og narkomani. Det går nesten ikke en dag uten at massemedia forteller om denne grufulle pesten. Det er forferdelig å konstatere parallellene mellom Lots tid og i dag hvor Sodoma og Gomorra ble utslettet på grunn av sine forferdelige utskeielser. Jeg hører ofte det blir sagt: "Du skal ikke dømme noen." Nei, heldigvis slipper jeg det, for den som ikke tror på det Jesus har sagt er allerede dømt.
Vi har i dag alle slags organisasjoner som skal ta vare på verden, og ingen må røre ved eller angripe noe av det de holder på med. Vi kan bare ta ungdommen som skeier ut fra 10-års alder og oppover, med narkotika, kriminalitet og løssluppenhet på alle områder. Rockekonserter har fullstendig besatt ungdommen. Djevelen dirigerer alt sammen inn under hans vilje. Det er blitt en pest over hele verden, og det er ikke vanskelig å se at demonene besetter ungdommene i dag. De som kaller seg frelst og skal lede ungdommen protesterer ikke det minste på at denne form for musikk også får innpass blant dem, fordi de likesom skal gjøre noe for ungdommen. Når tusener på tusener kommer i fullstendig ekstase under slike rockekonserter, er det ingen kirkeledere som protesterer. Men når syndere blir frelst, døpt i vann, fylt med den Hellige Ånds kraft og priser Gud under Åndens ledelse, da er kirkelederne på pletten og vil stanse dette for enhver pris. Satan raser gjennom dem fordi de hater alt som er av Gud. Derfor må de frelste få så mye av Gud at "AV DE ANDRE VÅGET INGEN Å HOLDE SIG NÆR TIL DEM."

Samsons krig mot filisterene foregår den dag i dag. Ingen må innbille seg at de samme demoniske krefter som drepte Jesus, profetene og apostlene gjennom religiøse ledere ikke er de samme i dag. Det samme stempel som Jesus satte på disse lederne da han sa: "I SLANGER, I ORMEYNGEL! HVORLEDES KAN I UNDFLY HELVETES DOM?" (Matt. 23, 33) gjelder fremdeles for de religiøse lederne: "DERFOR, SE, JEG SENDER TIL EDER PROFETER OG VISMENN OG SKRIFTLÆRDE; NOGEN AV DEM SKAL I SLÅ I HJEL OG KORSFESTE, OG NOGEN AV DEM SKAL I HUDSTRYKE I EDERS SYNAGOGER OG FORFØLGE FRA BY TIL BY, FOR AT DET SKAL KOMME OVER EDER ALT DET RETTFERDIGE BLOD SOM ER UTØST PÅ JORDEN, FRA DEN RETTFERDIGE ABELS BLOD INNTIL SAKARIAS', BARAKIAS' SØNNS BLOD, HAN SOM I SLO I HJEL MELLOM TEMPLET OG ALTERET."

Det fjerde tegnet er "PENGEKJÆRHET". Jeg ba til Gud allerede som nyfrelst at jeg aldri måtte bli pengekjær. Det som vil prege den siste tiden er et intenst jag etter denne verdens rikdom. Jeg kan bruke uttrykket: "De går gjerne over lik for å vinne rikdom". Jeg hadde aldri trodd, om de hadde fortalt meg det før jeg ble frelst, at Mammondjevelen sitter i høysetet hos de fleste. Misunnelse og avindsyke har slått ut i full blomst. Det er en syk besettelse fra helvete som rir hele verden. Jo mer de får, jo mer skal de ha.
Jeg kan bare ta et eksempel som jeg har sett de siste to årene i forbindelse med Hotel Dalen. De har kommet som fluen til sukkerbiten, den ene eksperten etter den andre. En mann som kalte seg entreprenør, men som ikke var det, steppet inn med sine skitne labber med kun det for øye å tilvende seg midler. Det er midler jeg hadde kjempet for i nesten ett år. En såkalt "innsamlingsekspert" så kun en eneste ting: Å berike seg på prosjektet. Misunnelse og avindsyke strømmet imot meg fra alle hold. Og de avslørte seg ganske kraftig både den ene og den andre, mens trofaste venner over hele landet, som ville gjøre en tjeneste for Gud ofret seg helt for å hjelpe til - uten hensyn til fortjenesten. Disse pengeekspertene som opererer rundt om i landet har kun ett mål: Å berike seg på alle områder. Men "HVA HJELPER DET VEL ET MENNESKE OM HAN VINNER HELE VERDEN, MEN TAR SKADE PÅ SIN SJEL?" Så råtten er verden i dag, fordi "SALTET HAR MISTET SIN KRAFT". Den er moden for selvutslettelse. Dette har Gud advart oss tydelig imot, og skal derfor kjennetegne tiden før Jesus kommer. "ENHVER SE TIL AT HAN ER REDE!" AMEN!

Aage Samuelsen