Ap. gj. 8,30.

Det har aldri tidligere i historien blitt sendt ut så mye religiøst lesestoff på bokmarkedet som nettopp nå. Alle disse bøkene gjør krav på åndelighet - uansett hva det skrives. Utallige emner og titler sprøytes ut og går inn i tusener på tusener av hjem. Jeg må med en gang tilstå at jeg ytterst lite leser av alt det merkelige som tilbys folket i dag. Jeg anser det nemlig like farlig å få i seg som all den merkelige forkynnelsen som serveres overalt. Først og fremst fordi en kan bli så mikset opp av forskjellige lærebegreper at det har meget lett for å føre en vill. For det annet - og ikke minst - at den beste og sunneste lære du kan få for ditt åndsliv er Guds eget Ord som er lutret rent som sølv, og som ved den Hellige Ånds veiledning aldri fører vill.

De gamle profeter og patriarker godtok ikke noe annet enn det Herren talte til dem. Og når apostlene overtok holdt de seg til de gamle skrifter. Det har intet med fanatisme å gjøre at en ikke godtar en hvilken som helst forkynnelse som er blandet opp med søtladenhet og sjelisk menneskekjærlighet. Det står om Guds Ord at det er "LEVENDE OG KRAFTIG OG SKARPERE ENN NOGET TVEEGGET SVERD, OG DET TRENGER IGJENNEM, INNTIL DET KLØVER SJEL OG ÅND, LEDEMOT OG MARG, OG DØMMER HJERTETS TANKER OG RÅD." Hebr. 4, 11. Det er nettopp den forkynnelsen som er anstøtet i dag!

Overalt kan man høre den klisne forkynnelsen at "du skal elske alle", og det er vel og bra, men ikke all slags forkynnelse! Dersom jeg vet at mitt legeme ikke tåler all slags mat, så skal jeg ikke elske de som lager den maten som er til skade for meg og bevise det ved å spise maten jeg ikke tåler. Det er maten jeg ikke tåler, og ikke vedkommende som lager den.

Da Filip ble ført av en engel til Hoffmannen på den øde vei til Gasa ser vi at han leste fra de gamle skriftene om Jesus i Esaias 53, men Hoffmannen forstod ingenting. Men Filip la ut skriftene for ham og han fikk så åpne øyne for det Filip fortalte at han til og med lot seg døpe i vann. Derfor vil jeg advare deg mot skrifter, bøker/brosjyrer og forkynnelse som på en listig måte utelater troendes dåp, - uansett hvor det kommer fra.

Jeg spurte en pinseforstander en gang: "Hvordan kunne Filip forkynne dåp ut fra Esaias 53?" Nei, det kunne han ikke skjønne. "Det står vel ikke noe om dåp i Esaias 53?" "Jo", svarte jeg - "det står i det 9. vers: DE GAV HAM HANS GRAV BLANDT UGUDELIGE." Og i alt hva han fortalte Hoffmannen om Jesus, var disse to personer fremtredende: Kristus og mennesket! Ingen kan delta i hans død uten å måtte delta i hans begravelse og derved få del i hans oppstandelse. Det er umulig ut fra Guds Ord å ha tro i Kristus dersom en ikke blir gjort til ett med ham i hans død, begravelse og oppstandelse. Derfor sa Hoffmannen: "HVAD ER TIL HINDER FOR AT JEG BLIR DØPT? OG FILIP SA: TROR DU AV HELE DITT HJERTE, SÅ SKAL DET SKJE. MEN HAN SVARTE OG SA: JEG TROR AT JESUS KRISTUS ER GUDS SØNN!" Han var ikke bare fornøyd med å si at han trodde at Jesus var Guds Sønn. Det er det millioner av mennesker som sier, men de beviser det ikke. Hoffmannen beviste det ved å la seg døpe (begrave med Kristus) både for mennesker, for engler og for Djevelen. Derfor er det ikke likegyldig hva du leser eller hva du hører. Du kan kanskje si: "Men det står jo så mye godt i mange bøker, og det er mange gode predikanter og mye fin forkynnelse." Ja, jeg kan være enig i det, men dermed er det ikke sagt at det har noen åndelig verdi for fremtiden.

Når de sier at vi skal elske alle mennesker, så kan ikke jeg forstå at vi skal ha mer omsorg for menneskene enn hva Gud har. For det er vel ikke tvil om at han er større enn oss, - har større visdom enn oss og kjenner alle menneskene. Kan vi dømme Gud for at ikke menneskene vil bli frelst og gå hans vei? Skal vi dømme Gud fordi han ikke stadfester all slags forkynnelse? Hvem er du som setter deg opp imot Gud? Det er derfor jeg advarer folk om å fly hvor som helst. Du ødelegger ditt indre. Stabiliteten i ditt åndsliv blir borte fordi du ernærer deg av noe som selv ikke Gud har behag i, og du kommer bort fra den enfoldige troen på Kristus.

Den beste stunden du kan ha er når du er alene med Gud, - la ham få tale til deg. Og skriften kan aldri gjøres ugyldig. AMEN!

Aage Samuelsen
Vekkeropet -84