Kirkelig eller åndelig ekteskap?

Jeg fikk telefon fra Bergensavisen "Dagen" med spørsmål om det var sant det som stod i billedbladet Nå, hvortil jeg svarte ja. "Mener du det er bibelsk?" spurte han. Jeg svarte med følgende spørsmål: "Er det bibelsk at utallige ekteskap - forrettet av prester som til og med ikke tror på Gud - som oftest går i stykker? Dersom Gud var med i denne handlingen, og hadde hans velsignelse, ville det holde."

Det er få som reagerer imot kirkebryllup, og det er få som reagerer mot skilsmisse. Det er som det skal være. Det er den tradisjonelle kirkelæren som holder et fast grep på hele det norske folk. Og det er en kjent sak at den bevegelse som opplevde pinsekraften omkring 1907 har siden Barratts tid ikke tatt til motmæle mot kirkens vranglære, tvert imot har de et nært samarbeid med dem, derfor kan vi også forstå at deres åndelige standard så langt fra er bibelsk. De opererer med en blandet forkynnelse, med andre ord frafall fra det opprinnelige og kommer inn under åndelig hor - som igjen føder bastarder. Det er disse som blir motstandere når vekkelsens ild brenner. Kampen i Israel om Løfteslandet er en parallell til det som skjer på det åndelige område. Ortodokse religiøse ledere er de første til å vise sitt hat mot åndelig fornyelse og vekkelse. At det trenges en gjennomgripende vekkelse i Pinsebevegelsen er det ingen tvil om.

Når to gifte skiller seg, fordi grunnlaget for deres ekteskap ikke var basert på bibelsk grunn, og disse gifter seg igjen på hver sin kant, da hetes det at de bedriver hor. Og selvfølgelig går de da ut i fra Matt. 19,9: "MEN JEG SIER EDER AT DEN SOM SKILLER SIG FRA SIN HUSTRU, UTEN FOR HORS SKYLD, (altså ingen gyldig grunn) OG GIFTER SIG MED EN ANNEN, HAN DRIVER HOR, OG DEN SOM GIFTER SIG MED EN FRASKILT KVINNE, HAN DRIVER HOR." Dette er blitt forkynt fra talerstolen i de ulike samfunn, ja til og med de ufrelste forstår dette. Men ettersom de er så åndelig uopplyste har de heller ingen hensyn å ta. I det 10. vers sier disiplene: "STÅR SAKEN SÅLEDES MELLOM MANN OG HUSTRU, DA ER DET IKKE GODT Å GIFTE SIG." Og så kommer det som de fleste av forkynnerne helt har oversett: "MEN HAN SIER TIL DEM: IKKE ALLE FATTER DETTE ORD, BARE DE SOM DET ER GITT." Jeg vil da spørre: Hvorfor fatter alle mennesker dette ord som de aldeles ikke fatter? Og hvem taler Jesus til og om? Jo, han taler til Israel som Guds hustru, for i det 8. vers sier han: "FOR EDERS HÅRDE HJERTES SKYLD GAV MOSES EDER LOV TIL Å SKILLES FRA EDERS HUSTRUER; MEN FRA BEGYNNELSEN AV HAR DET IKKE VÆRT SÅLEDES." Hva mener Jesus med det, og hvorfor gav Gud dem Moseloven?

Jesus peker her på den skilsmissen som allerede var et faktum mellom Israel og Gud, derfor gav han dem Moseloven som et skilsmissebrev som også pekte hen på den andre mannen som skal komme og sette seg i Guds tempel og utgi seg for å være Gud selv, - nemlig Antikrist som også vil berøve Guds hustru Israel og forføre henne til å inngå ekteskap. Det er dette som ikke alle fatter, bare dem som det er gitt.

De kjødelige ekteskapene er, ved vranglæreforkynnelse og velsignelse av ugjenfødte prester, såkalte moralske ekteskap som retter seg etter de norske lover, men som i tusentall like fort blir brutt. I Esaias 54,5 står det: "FOR DIN SKAPER ER DIN EKTEMANN, HERREN HÆRSKARENES GUD ER HANS NAVN."

Når Paulus eller de andre apostlene i sine brev kommer inn på ekteskapet skriver de til menighetene, og de samme forteller også ting som florerer ganske åpenlyst i det som kalles menigheter i dag, og som er like stor synd som ekteskapsbrudd, nemlig avindsyke, misunnelse, sjalusi, baktalelse og sladder. Dette kommer inn under den samme synd som hor. Homoseksualitet har i de siste månedene vært et ømtålig tema og florerer i den ene menigheten etter den andre. Når det gjelder dette taler verken jeg, Paulus, eller apostlene til de utenforstående, men til dem som er midt i menigheten. Jeg har selv avslørt slike ting mens jeg var i Pinsebevegelsen, ja også i Maran Ata, derfor ble jeg en farlig mann for slike mennesker.

Skal vi se det fra den menneskelige side er jeg like glad i min familie i dag som jeg alltid har vært, kanskje mer enn noen aner. Men det er to måter å se en sak på og derved også dømme den: Den kjødelige siden som alltid fører kritikk og dom med seg, - uten å kjenne til saken, - og den andre siden som er den åndelige. Gud kjenner til hvert eneste hjerte, og hva Gud har gitt meg gjennom innsikten i sitt Ord har alltid hjulpet meg i de meste prekære situasjoner. Det er heldigvis han som til sist skal dømme en rettferdig dom. Det er ingen som har rett til verken å dømme eller frikjenne.

Når vi ser den åndelige situasjonen i vårt land i dag forteller den at det trengs en radikal vekkelse for at Gud kan få løst sin menighet fra de forskjellige områder de sitter så fast i, og som Gud ikke har behag i. De har blandet seg inn i livets sysler og har latt seg fange av Satans list og blendverk. Det står i Klagesangene 5,5: "VÅRE FORFØLGERE ER PÅ NAKKEN AV OSS; VI ER TRETTE, VI FÅR INGEN HVILE." Vers 8: "TRÆLER HERSKER OVER OSS; INGEN RIVER OSS UT AV DERES HÅND." Vers 14: "DE GAMLE SITTER IKKE MERE I PORTEN, DE UNGE MENN IKKE MERE VED SIN STRENGELEK, MED VÅRT HJERTES GLEDE ER DET FORBI, VÅR SANG ER OMSKIFTET TIL SORG." I det 21. vers kommer det som kan løse alle: "HERRE, FØR OSS ATTER TIL DIG, SÅ VI KAN KOMME TILBAKE! FORNY VÅRE DAGER, SÅ DE BLIR SOM I FORDUMS TID!"

Den antikristelige ånd har brutt seg inn i Guds tempel og Guds tempel det er vi. Og denne ånd føder uekte barn med Guds Israel. Det er åndelig hor som foregår for åpen scene - ved allianse med falsklærere. For meg teller menneskene ingenting etter kjødet. Jeg er rede til å gi mitt liv for Kristus, for jeg vet at jeg har ikke her nogen blivende stad, men jeg søker den tilkommende. Det er kun èn som kan hjelpe meg når jeg skal herfra og det er Jesus. Ingenting annet betyr noe som helst for meg, uten at jeg føler et ansvar overfor mine forpliktelser. Det er godt å ha gode brødre, søstere og venner, men du kan aldri stole på dem, og heller ikke på deg selv. Men i de 40 år jeg har vært frelst har jeg aldri sett den rettferdige forlatt eller han avkom søke etter brød. Ja, endog ved gråhåret alder er Herren den samme! AMEN.

Når mine dager her nede på jorden er til ende skal jeg - likesom ørnen - løfte befrielsens vinger og flyve hjem til mitt himmelske rede, hvor jeg skal møte min fantastisk Frelser, Jesus, og se ham så som han er. Farvel da brede strede, du ser meg aldri mer!

Aage Samuelsen
Vekkeropet -85