Det står riktignok i skriften at man skal glemme det som er bak og strekke oss ut etter nye opplevelser med Gud. Men, man kan ikke unngå å stanse ved minner som har satt dype spor etter seg når man betrakter den åndelige tilstanden i dag.
Det er ikke tvil om at det er akkurat det de kristne generelt har gjort. De har falt tilbake i det de engang gikk ut ifra; nemlig tradisjonelle religiøse opplegg! At de kan prange med så og så mange medlemmer har ingen som helst åndelig betydning, for skulle man ta en åndelig test på de fleste av medlemmene ville man snart finne ut hvor få lemmer det var.

Den åndelige standard er minimal. Den ild og glød som kjennetegnet den og som gjorde lemmene til ildfakler er bare gamle minner. Den åndelige folkereisning - med massefall av syndere - er blitt til et ynkelig stønn.
Jeg tenker på T.B. Barrath, han leide lokaler på forskjellige steder og det ene møtet etter det andre var preget av mektige opplevelser, spesielt i Turnhallen i Oslo. Pionerene i denne vekkelsen ville nok gråte dersom de hadde sett Pinsebevegelsens tilstand i dag.
I avisreferatene fra den tiden finner vi en karikatur av Barrath på et kosteskaft hvor han "flyr" over Moss. Merkelig nok var det den byen som startet den sataniske avishetsen mot meg og mine møter da jeg holdt til i losjelokalet der. Kjente pinsepredikanter og eldstebrødre gav sin fulle støtte til avisene, spesielt til den antikristelige avisen Vårt Land. Det var dette som gav støtet til forfølgelsen mot meg, og som grep om seg over hele landet.
Ut fra dette ser vi med en gang at den tilstanden Pinsebevegelse er i i dag gjør sitt til at de har fred for sataniske angrep. Satan bryr seg ingenting om en menighet full av medlemmer, men så fort ilden begynner å brenne og Kristi lemmer blir fylt med den hellige Ånd, vil Satans hær straks mobilisere alle krefter for å hindre at ilden brer seg.

I boken "OG HERREN VIRKET MED", som ble gitt ut i forbindelse med Pinsebevegelsens 75-års jubileum, er det interessant å studere Pinsebevegelsens første tid og frem til i dag. Du verden så interessant. Skimtevis kan vi lese om uviseligheten som de ynder å kalle det, men du så interessant. I dag er all uviselighet borte. Visdomsfulle pastorer og predikanter har fått temmet den Hellige Ånd slik at han ikke klarer å lede medlemmene inn i "hysteri, ekstase og uviselighet". Disse medlemmers veiledere VET nemlig mer enn den Hellige Ånd.

Det er så hjertet krymper seg i meg når jeg ser og hører disse brautende visdomspredikanter. De har mengder av visdomstalers mesterskap. Tårene faller ikke ofte på mine kinn, men jeg gråter i mitt hjerte når jeg tenker på disse spradebassene som flyr fra by til by og alle forstandergeniene som ødelegger menighet etter menighet. De dreper ethvert tilløp til vekkelse, og kaller det for hysteri og ekstase.
Det stiger et rop ifra mitt hjerte til Gud med bønn om å stanse disse forstermordere som tenker mer på sin egen prestisje enn på Guds verk.
Brødre og søstere som T.B. Barrath, Oscar Halvorsen, gamle Seehus i Skien og hans sønn Rein, Dagmar Engstrøm, Agnes Telle, Arthur Bakke og mange, mange andre av disse kjempene som jeg fikk anledning til å møte før de reiste hjem til Herren står fremdeles som lysende eksempler og veiledere for vår generasjon i dag.

Det var meget interessant å høre dem fortelle om pinsebevegelsens første tid. Derfor ser jeg nødvendigheten av å rope til alle dem som engang har fått oppleve Åndens kraft om å samles i bønn, og be himmelens Gud bryte den Satans lenke som har bundet pinsebevegelsen i disse djevelske ritualer, og i et åndelig opprør oppflamme nådegavene med et hjerte fylt av den Hellige Ånd. Be den allmektige Gud atter å ryste himmel og jord, så den guddommelige sang og jubel kan få fjernet den helvetes rockemusikken slik at skarer av unge og gamle med oppløftede hender kan hylle Kongenes Konge og Herrenes Herre. Først da kan de antikristelige demoner som har funnet sin hvileplass i menighet etter menighet fare ut i Jesu navn. Det er ikke snakk om å redde prestisje, men å vinne sjeler for himmelen før Jesus kommer.

Hvor er du pinseforstander? Er det lenge siden du ble rystet av Gud? Hvor er du eldstebroder som har dristet deg til en stilling på toppen, - uten å ha fått oppleve den Hellige Ånds kraft med tunger som tegn? Hvor er du evangelist som lister deg fra by til by og smyger for menighet etter menighet og stryker hunden etter hårene, - uten å ha åndelig innsikt og autoritet eller den Hellige Ånds anbefaling? Slutt med kvakksalveriene deres! Slutt med etterapningene! Dere er en vemmelse både for Gud og mennesker! Herren holder øye med dere og skal selv vite å stoppe dere! Du går Satans ærende ved å tro om deg selv at du er utvalgt av Gud. I stedet burde du falle på ditt ansikt og be Gud om tilgivelse. Du elsker å sitte i kaffeslabberaser og høre siste nytt om andre, men vet ikke selv at du er på vei til et evig helvete og at du er et hinder for Guds verk her på jorden. Gud hører ikke ditt Fader Vår! Gud hører ikke din gråtkvalte stemme. Han ser ikke dine selvproduserte tårer. Han vemmes ved dine hykleriske predikener der du preker dom over alle andre uten deg selv.

Ropet stiger fra mitt hjerte: Himmelens Gud! Forbarm deg over din menighet som er lemlestet og sjelelig torturert og et offer for ulver i fåreklær. Se til dine tjenere, som er dine tjenere i sannhet, og gi dem å tale ditt Ord frimodig. Gi dem kraft til å lide for det budskap som er offer for hån og forakt, men som kan tenne by etter by i brann, etterfulgt av tegn, under og mirakler. Da vil Satan og hele hans åndehær som har forført ditt folk skjelve i frykt for ham som ropte på korset: "DET ER FULLBRAKT!" Herre, la det skje! AMEN!

Aage Samuelsen
Vekkeropet -84