Hvordan opererer den?

For å begynne rett på sak så vil jeg sitere Salme 14.1: ''Dåren sier i sitt
hjerte: Det finnes ingen Gud''.


Ateismen er en åndsmakt, en fremtredende hærfører av Satan`s ånde-
maker i himmelrommet (Ef.6.12) som har som sin hovedoppgave å for-
telle menneskene at det ikke finnes noen Gud.
Som argument for dette, peker han på alt det dårlige som går under navn
av kristendom.

For å nevne noen eksempler tar han frem alt som har Gud som sin frelser.
Vi kan nevne Buddhismen, Hinduismen, Islam, Katolisismen og kirken.
Samt alle andre religiøse retninger, som alle påberoper seg Guds navn.

Dette er for den ateistiske ånd, et meget fint våpen til å bortforklare Guds
eksistens, ved å anklage alle disse religiøse retningers åpenbare svakheter.
Og det er nok av stoff å hente fra alle disse ismene.

Er du i besittelse av en slik ånd, kan den endog gjøre deg til professor i
anklager.
Den får deg endog til å tro at du, på disses bekostning, er meget inteligent.
Men stans ved dette ord: ''Dåren (idioten) sier i sitt hjerte: Det finnes
ingen Gud''.


Satans 5. kolonne.
Som en av Satans fremste generaler, har den som sin hovedoppgave å for-
telle menneskene hvor forferdelig og urettferdig Gud er.
For å få folk til å tro det den sier, peker den på alle lidelsene i verden,
kriger, pest og hungersnød, og sier: -Er det slik Gud er?
Kunne ikke Gud som har all makt hindre dette?
Kunne han ikke hindret fallet i Edens have?
Er han ikke allvitende?

Gud er både allmektig og allvitende, men det er en lov i Guds rike, som
menneskene forgjeves forsøker å heve, og det er frihet.
Gud har i hvert menneske, til og med hos seg selv, noe som heter fri vilje.
Mennesket med sin frie vilje har valgt å høre på de makter som vil føre
menneskene i fordervelse.

Til og med hos englene la han ned en fri vilje.
Derfor valgte Satan og hans englehær, av seg selv, å forlate sin over-
ordnede stilling i himmelen, fordi han i sjalusi ikke ville anerkjenne Guds
vakreste og fineste skapning, mennesket.

Og når han forlot himmelens herlighet, sammen med 200 engler, var det
for å ødelegge Guds vakreste skapning, og det klarte han ved dette enkle:
Har Gud virkelig sagt?
Derfor er også den ateistiske ånds beste våpen: -Tvil.

Den har som oppgave å fortelle at den Gud som steller slikt i stand i denne
verden, kan umulig være en kjærlig Gud.
Derved får den menneskene til å tro at det umulig kan være noen Gud til,
og derved også avledet oppmerksomheten på ham som er opphavet til
all djevelskap i verden.

Jeg husker i en debatt med Arnulf Øverland i velferdssalen i Drammen,
som dessverre fikk litt mere presseomtale for sin ateisme, spurte meg
under debatten:
-Og du Samuelsen, du kan vel fortelle meg hvordan man får tiden til å gå
i himmelen?
Jeg svarte med Guds ord, at i himmelen finnes det ingen tid, hverken for-
tid eller fremtid, men en hel evighet i det lille ordet NU.

Så den som tror på Gud, og kjenner sin bibel, kjenner også denne ånds-
maktens intrigespill med fullstendig uvitende analfabeter i åndelig forstand.
Den får innbilt menneskene at det er Gud som har skylden for all elendig-
heten.

Men hvorfor sendte da Gud frivillig sin egen sønn til verden?
Var det for syns skyld?
For at noen få naive mennesker skulle ha et så fattig halmstrå å holde seg
til, som det å innbille seg en frelse som ikke eksisterer?

Hvorfor gav Jesus avkall på himmelens herligheter, frivillig kom ned her,
ble hånet, spottet pint og plaget, av den ateistiske åndsmakten, da var jo
hele hans oppgave et eneste stort mislykket skuespill, og de millioner på
millioner, for ikke å si miliarder, opp gjennom tidene som med en overbe-
visende tro og fast holdning, uten den minste vakling, bare nonsens?

Vi må være oppmerksom på at Satan har sin 5. kolonne innen alle religi-
øse samfunn, hvis eneste hensikt er å skape tvil, mistro og rivalisering for
ved dette å understøtte hva den ateistiske ånd brøler høyt om: -Det finnes
ingen Gud.

Sunn fornuft
Den ateistiske ånd er meget intelligent, derfor tar den alltid menneskets
fornuft i bruk, som et mektig middel i sine angrep på Gud.
Da den som er tildelt en større kvote av intelligens enn de fleste andre,
sier til sitt forsvar for at det ikke finnes noen Gud, at vi må bruke vår
sunne fornuft.

Men siden fallet i Edens have, har menneskets fornuft aldri vært sunn.
Den er i høyeste grad forurenset av alle slags urene tanker, og i sær-
deleshet opphøyelsen av sin egen persons intelligens.

Vår fornuft kan aldri forstå Gud.
Den blir kun renset ved å bli født på ny, og ved den Hellige Ånds kraft,
for derved å få opplysning i Guds ord, om Guds eksistens, ja også om
Satan og hans åndehærs eksistens.

Salme 119.130:
''Dine ords åpenbaring opplyser, og gjør den enfoldige vis''.

Det er tragisk når et menneske underkaster seg den ateistiske ånd.
Men enda større blir Gud for meg når jeg ser han lar det regne over en
urettferdig og den rettferdige, at han lar det bli dag og natt, at han lar
det bli bli vår etter vinter, at solen varmer etter kulden, og lar det på ny
grønnes og blomstre over aker og eng.
For en fantastisk GUD.

Mennesket kan velge sin egen vei, Gud kan ikke hindre dem.
De kan velge krig, med all dens heslighet.
Det eneste Gud kan, det er å advare mennesket, og kalle på dem fra
solens oppgang til dens nedgang, og rope ut til hele verden:

''Den som vil, han komme og drikke
livets vann uforskyldt av nåde''.

AmenAage Samuelsen