Jeg har ofte snudd på det ordet: ''Du skal elske din neste som deg selv'', med: -du skal
elske deg selv som din neste. Når vi leser om hvordan egenkjærligheten fullstendig for-
svant fra menighetens første tids vekkelse, de aktet ikke sitt liv verdt for noe i denne
verden. Det var intet annet som hadde plass i menigheten enn kjærligheten til Kristus.
De ofret sitt liv som martyrer, og står som eksempel på guddommelig kjærlighet i sitt
hjerte, etterfølg så deres tro.

Som utgangspunkt for det jeg har tengt å si her i kveld, vil jeg gjerne ta Guds og
menneskers kjærlighet som emne.
Det er veldig lett for den som ikke har den Hellige Ånd som veileder, å ta feil av den
menneskelige og guddommelige kjærlighet.
Jeg har aldri hørt så mye prek om å elske hverandre, men heller ikke sett så lite av det
praktisert, som i dag. Det må være noe fundamentalt feil i det åndelige syn, når alle
kirker og menigheter sier at vi skal elske hverandre, og dog være så adskilt og ligge i
så stor strid med hverandre som de gjør nu.

Når det står i Joh.3,16: -For så har Gud elsket verden, at han ga, (uten å kreve igjen)
sin egen sønn. Han beviste det i praksis at han ga sin sønn for å frelse og redde oss
fra et evig helvete. Det fantes ikke et fnugg av egeninteresse i hans fullkomne gave.
Og han elsket hele verden uten rangsforskjell.
Og Jesus sier i Joh.15,9: ''Likesom faderen har elsket meg, så har jeg elsket eder; bli
i min kjærlighet''. Og i 1.Joh.3,18: -Elsk ikke med ord og med tunge, men i gjerning.
I Joh.13,1, står det: -Likesom Jesus elsket sine egne som var i verden, så elsket han
dem inntil enden.

Den guddommelige kjærligheten har aldri devaluert, ikke ovenfor et eneste menneske.
Du behøver aldri frykte for å falle i kurs hos ham, slik som på det usikre valutamarke-
det, da ville han aldri satset på et eneste menneske, for de har forlengst allerede fra
Edens have, kommet fullstendig ut av kurs, og er null verdt. det er bare etter jordisk
målestokk og egne prestasjoner at man her i denne verden: -duger, stiger og faller i
kurs. Og det er den synd som så tydelig markerer seg innen de kristne, at de sier de
elsker hverandre, men viser det motsatte.

I Guds rike teller ingen menneskelig anseelse, ansinitet, posisjon eller rang det minste.
Men den som intet er i denne verden i Kristus, blir i Guds øyne som en ny skapning,
regnet etter en ny kurs. Som Peter sier: -I er dyrt kjøpt, ær da Gud i eders legeme.
Og i 1.Joh.4,16 står det: ''Gud er kjærlighet, og den som (dveler) altså blir i kjærlig-
heten, han blir i Gud, og Gud i ham''.
Den guddommelige kjærlighet sier aldri: -Han eller hun liker jeg, eller; han eller hun
liker jeg ikke.
Det er ikke noe rart at møtene blir slik som de blir, de kan like godt kalle slike møter
-liker ikke møter-, det er stadig kursendring.

Hva skulle f.eks. Gud si, om han skulle være som oss, sier du sannheten til folk, har
du allerede falt i kurs, smyger og smigrer du for folk med klisne kjærlighets-
ærklæringer står du høyt i kurs, men er null verdt i Guds øyne.
Paulus sa: ''Så er jeg da blitt eders fiende, ved å si eder sannheten.'' Men også Jesus
sa: ''Meg kan I ikke tåle fordi jeg sier eder sannheten''.
Falskhet så som smiger med den ene tungen, og baktalelse og sladder med den
andre, er fra helvete og er allerede dømt i seg selv.

Han var ikke -ja og nei-, men ja er blitt i ham, for så mange som Guds løfter er, i
Ham har de sitt ja, derfor får de også i Ham sitt Amen, Gud til ære ved oss.
1.Joh.4,11: Har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre.
Og den kjærligheten forlanger intet annet, enn å gi seg selv for sin neste, og krever
intet tilbake.
Så blir de da stående disse tre: -Tro, Håp, Kjærlighet! Og størst blandt dem er
Kjærligheten! 1.Kor.13,13.
Og i det 8.vers: -Kjærligheten faller aldri bort, altså -intet kursfall i kjærligheten.
Det er intet underskudd i Guds handelsbalansje med syndere i Kristus, hans kjærlig-
het er utgytt i våre hjerter ved den Hellige Ånd, og så mye som du har av den Hellige
Ånd i ditt hjerte, så mye elsker du din neste.
Derfor: -Jag efter kjærligheten, da elsker man ikke med ord og med tunge, men i
gjerning, i handling! Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82