Jeg vil gjerne nevne hva som står i Dødehavsrullene i forbindelse med vannfolmmen,
at da Noa og hans familie landet på Ararat fjell, så visste Noa at hans sønner ville av-
vike fra Gud, enda de hadde sett hva Gud hadde gjort.
Og som det står: -Han visste at de ikke ville tro på Gud som sin lege, derfor under-
viste ham dem i bruken av urter, som hjelp og medisin mot sykdommer.
Vi kan ikke se bort i fra at medisiner kan være en hvis hjelp mot sykdommer, men det 
bør også gjøres oppmerksom på at bruken av medisiner er for de som ikke tror på
Jesus som sin lege, og som helbreder all sykdom for dem som tror.
Derfor ser vi også at medisiner ikke til fulle kan kurere sykdommer, mens helbredelse
ved Jesu sår, for den som fullt og fast tror på dette, gir full helbredelse.
Det hjelper ikke om vi protesterer aldri så mye, men Gud har gjort et klart skille mel-
lom tro og vantro, så får den enkelte velge hva de vil -av fri vilje-.

Jeg vil gå ut i fra Ef.6,12: ''Vi har ikke kamp i mot kjød og blod, men mot ondskapens
åndegær i himmelrummet''. At satans og hans åndehær har så fritt spillerum som de
har, skyldes for det meste stor uvitenhet. Disse åndsmakter opererer derfor i stor skala
uansett hvilket land det er. Vi vet hvordan disse demoner er blitt til, ved satans fall i
himmelen, dro han med seg omkring to hundre engler. Og disse visste hvordan de
skulle få utbre sin makt og innflytelse på jorden over menneskene.
De gikk inn til menneskenes døtre og fikk barn med dem, som spredte seg over hele
jorden. Disse vokste opp til å bli giganter, og som det står i den norske: -kjempene
på jorden, det er de veldige fra fordums tid.

På den tid bestemte Gud å utrydde alt kjød, for sin villfarelses skyld, ved å begrave alt
kjød ved vann. Og da vannflommen kom og begravde alt, fòr deres ånd som var i
kjempene ut av dem, som var spredt over hele jorden, og det er disses ånd, en sam-
menblanding av engler og mennesker, som nu farer hvileløst omkring i himmelrummet
og forsøker å komme inn i mennesker som stiller seg åpne for dem.
Disse ånder kjenner til evighetens hemmeligheter. Det tar alt for lang tid å detaljere
dette, bare at disse er opphavet til all ondskap i verden i dag.
De vet hvem Kristus er, for satan og hans engler var sammen med Kristus i himmelen,
før han steg ned til jorden for å befri menneskene fra disse demonhærer.

I Mark.3,11 står det: ''Og når de urene ånder så Ham, falt de ned for Ham og ropte:
-Du er Guds sønn. Og i Mark.5, leser vi om en mann, som var besatt av en hel legion
onde ånder, som ingen mennesker kunne rå med. Da han så Jesus langt borte, løp han
til og falt ned for ham og ropte med høy røst: -Hva har vi med deg å gjøre, du den
høyestes Guds sønn, jeg besverger deg ved Gud, at du ikke må pine meg før tiden.
For han sa til ham: -Far ut av mannen du urene ånd!
Og Jesus spurte ham: -Hva er ditt navn? -Og mannen svarte: -Legion er mitt navn, for
vi er mange. Og han ba Ham meget at han ikke måtte drive dem ut av bygden, er ikke
det merkelig? -Men det gikk en stor svinehjord, og beitet der ved fjellet, og de ba ham: 
-send oss inn i svinene, så vi kan fare i dem. Og han ga dem lov til det.
Og de urene ånder, altså demonene, fòr ut og inn i svinene, og hjorden styrtet seg ut
over stupet, og ned i sjøen og druknet.
Det var omkring to tusen demoner i en mann.

Jesus kom ned her for å løse mennesker som var besatt mer eller mindre av disse
åndsmakter, som har kun en plan og et mål for øyet -å ødelegge Guds vakreste skap-
ning på jorden -mennesket.
Disse demoner frykter dem som har en klar Kristus-forkynnelse.
Da Filip kom til Samaria, Ap.gj.8, og forkynte Kristus, så står det i 7. vers: ''Og det
var mange som hadde urene ånder, og de fòr ut av dem med høye skrik''.
Og mange verkbundne og vanføre ble helbredet. Og i det 19. kap. Står det at da
Paulus kom til Efesus, gjorde Gud usedvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender,
så at de endog tok svededuker eller forkleder som han hadde hatt på seg, og bar til
de syke, og sykdommen vek fra dem, og de fòr ut av dem.

Her ser vi hvilken veldig makt den rette Kristus-forkynnelsen har, ikke bare over syk-
dommer, men også over demoner. Og den som skal forkynne og praktisere dette, må
være iført den Hellige Ånds kraft og salvelse, som Jesus og disiplene hadde.
Uten den er det som å gå i krig, uten rustning og våpen.
Satan og demonene vet hvem som har denne kraften, og de vil ruste seg mot disse
gjennom mennesker som stiller seg åpne for disse makter og angriper disse redskaper
på alle utenkelige måter.
Det er altfor mange av dem som forkynner Guds ord i dag, som ikke har det minste
kjennskap til dette, de forstår ikke at det er kamp mot satan og hans demonhær vi
fører, så de uten å vite det, er et forsvar for åndsmaktene i himmelrummet,
de som skulle være i krig mot dem, som Jesus sa: ''Kast ut demoner, helbred syke''.
Mer enn før er det nødvendig å få den kraft og salvelse som Jesus har lovet å gi
til den som tror. Amen

Radioprogram av Aage Samuelsen -82