I de foregående programmene om dåpen, er jeg blitt inspirert til å tale om den misjon
vi har, ikke bare i andre land, men først og fremst i vårt eget land. Det er dessverre alt
for mange som reiser til andre land for spenning og eventyrlyst skyld. De utdanner
seg som leger og sykepleiersker for misjonsmarken, istedenfor å være i ført den
Hellige Ånds kraft til å helbrede syke og kaste ut demoner. Det tales og skrives så
meget om hva Gud har gjort ved legers og sykepleierskers hender, istedenfor hva Gud
har gjort av kraftgjerninger ved apostlenes hender. Så Guds sak kommer i miskreditt.
Det er derfor nødvendig og skjerpe forkynnelsen og få den nødvendige utrustning i
kampen mot ondskapens åndehær i himmelrummet.
Og jeg vil behandle dette viktige emnet i to programmer. 

Jeg vil lese fra Matt.10,1: ''Og han kalte sine disipler til seg og ga dem makt over urene
ånder, og til å kaste dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet.''
La meg til å begynne med for ordens skyld, og for å unngå unødig misforståelser, få
si at jeg aldri har underkjent hva legene på sitt område kan utrette, men også fortelle
at de aldri med menneskehjelp har kunnet helbrede syke, men kun stanse sykdomm-
ens utvikling. Og dette er legene skjønt enige i, av de mange som jeg har snakket med.
Heller ikke kan predikanter uansett hvor de hører hjemme, helbrede syke uten en
guddommelig autoritet.

Jeg har aldri hatt tro for predikanter som mystifiserer helbredelse av syke.
Når Jesus etter oppstandelsen, ga disiplene makt og myndighet, var det for å herlig-
gjøre Guds navn, det er her det ofte i dette spørsmålet blir gjort store feil, og glory-
fisere predikanter, som om vi av oss selv skulle kunne gjøre dette, istedenfor å ære
han som er med å stadfester ordet, med de medfølgende tegn.
Det er derfor Gud ikke kan bruke sine vitner i dag, fordi de drar fordeler av det, ingen
kan gjøre noe av tegn, under og mirakler, uten at Gud er med ham.
Derfor må det ropes en kraftig advarsel ut til folket og til predikanter mot å dyrke
skapningen fremfor skaperen, og ære Ham. Ham alene skal du tilbe, sa Jesus til satan.

Det står ikke et ord i bibelen om helbredelses-predikanter, men Guds vitner i den store
domssaken som i snart to tusen år har pågått, over satan og hans åndehær i himmel-
rummet. Og som Johannes sier i 1.brev, 1,1: ''Det som var fra begynnelsen, det som
vi har hørt, og det vi har sett med våre øyne, det som vi skuet, og våre hender følte på
om livets ord, og livet ble åpenbaret''.
Når det står i Ap.gj. om deres virksomhet, og Guds ord hadde fremgang! Hvorfor?
Fordi hele disippelflokken var fattig på jordisk gods, men rike i Gud.
Og det er millioner i verden som venter og lengter etter å se Guds kraft i virksomhet.

Den som fjerner sykdommer uansett, den som løser de besatte, uansett hva de er be-
satt av, den som løser alkoholikere, narkomane og kriminelle. Legekontorene og syke-
husene er overfylt av lidende mennesker. Leger og sykepleiersker er overarbeidet,
mens de som skulle være Guds vitner, steller for det meste med seg selv og sitt eget.
De mangler kraften og autoriteten, og forstår ikke at de må ha den nødvendige kraft
og autoritet, for å gå imot ondskapens åndehær i himmelrummet, for å kaste ut
demoner og helbrede all sykdom.

Det er ikke predikanter Herren spør etter, det er arbeidere og vitner i ført den Hellige
Ånds kraft, jeg har sett med mine egne øyne den kraft i virksomhet. Og dersom Gud
kan gjøre dette en gang, to ganger, ja ti ganger, så kan han gjøre det igjen og igjen
og igjen. han som gjør under uten tall. Vi er Guds sendebud, altså postbud, som
legger Guds brev i hjertets postkasse, adressert til deg som lytter, med hilsen fra Ham
som forlater alle dine synder, og helbreder alle dine sykdommer, underskrevet med
varme hilsener fra Jesus Kristus Guds sønn fra Nasaret. Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82  -Del 1-