I den senere tid har spørsmålet om bibelsk dåp opptatt meg meget sterkt, ikke for å
fortelle hvor bibelsk jeg er, eller for å fremheve noen menighet som spesielt bibelsk,
men for å klargjøre ut fra Guds ord, hvor nødvendig dåpen er, og hvorfor den enkelte
må ta standpunkt til dette spørsmål.
Jeg vil derfor ta opp dåpsspørsmålet både i dette program og i neste program.

Jeg vil behandle emnet ''Troens dåp'', og da leser jeg fra Ef.4,5: ''Det er en Herre, en
tro, og en dåp''. Ganske sikkert hadde Paulus en forutanelse om hva fremtiden ville
bringe av forvirrende forkynnelse, og her kommer han med en klar åndens advarsel 
mot å tro på noe annet enn profetenes og apostlenes lære.
Som han sier i Ef.22: ''I som er bygget opp av apostlene og profetenes grunnvoll,
mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv''. I vårt forhold til Guds ord betyr det ingenting
hva vi mener, men som Paulus sier i Ro.10: ''Hva sier skriften?'' Og videre: ''Skriften
kan ikke gjøres ugyldig''.

Det er det  Gud har talt som er retningslinjene for vårt liv, og for vår fremtid.
Troens dåp har en så viktig betydning, at djevelen og falsklærere skjelver for denne
forkynnelsen.
Når de kommer med sånne tomme argumenter at forkynnelsen om dåp er stridsspørs-
mål, har jeg aldri hørt en eneste protest hverken fra en død eller de som kjenner ham
hvordan begravelsen skal foregå.
Når det står i Rom.6,4: ''At vi er begravet med ham, ved dåpen til døden.'' Og i
Kol.2,12: ''I ble begravet med Ham i dåpen''.
Bibelen taler ikke om noen annen dåp, enn troens dåp.
Barnedåp er ingen dåp! Den kom først ved katolesismens inntreden i omkring tre
hundre år etter Kristus, derfor har den ingen betydning for vår frelse, det er menneske-
verk og djevelens avledningsmanøver fra den evangeliske dåp.

Når Gud bestemte å begrave jorda med vann, var jorden så bunn fordervet, at synd-
ens heslighetens gru, var som et skrik opp til Gud. Da bestemte han seg for å begrave
alt kjøtt ved dåp i vann, uten hensyn til protester.
Kun Noa og hans nærmeste trodde på det Gud hadde sagt til Noa. Og når Gud satte
regnbuen på himmelen så var den som et tegn på at Gud aldri ville foreta en lignende
handling. Som om også han ville si: ''Kun en Herre, en tro, og en dåp''.
Og hver gang jeg ser regnbuen, minner den meg alltid om hva Gud selv sa: ''Jeg vil aldri
mer ødelegge jorden, eller gjenta dette ved vann.

Barnedåpens oppfinnere, er blinde veiledere som før eller siden vil møte resultatene av
sin forvirrende forkynnelse.
Det er kanskje dem som vil ha det til at denne forkynnelsen om troens dåp er provo-
serende, eller reklame for sin egen menighet, det har ingenting med dette å gjøre.
Det er et tilbud i Guds frelsesplan: ''Omvend eder, og en hver av eder la seg døpe på
Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånd som gave.''
Det er heller ikke snakk om å være like godt frelst, for det en ikke er døpt som tro-
ende. Hvordan kan man oppstå med Kristus, når man ikke er begravet med Ham?
Og hvordan kan man ikle seg Kristus, når man ikke er døpt til Kristus?
Gal.3,27 sier: ''Så mange som er døpt til Kristus, har ikledd seg Kristus.

Og det er nettopp dette Satan hindrer folk i, -å bli døpt til Kristus for å bli ikledd
Kristus.
For denne handling er et vitnesbyrd ovenfor satan og hans demoner, at du anerkjenner
hele Guds råd til frelse. Hvordan kan folket tro, når det ikke bli forkynt, at både om-
vendelse og bibelsk dåp i vann er selve grunnlaget for vår frelse.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82