I min lange tjeneste for Gud, så har jeg både hørt og sett ting som er i full overenstem-
melse med Guds ord. Og jeg vil her som utgangspunkt både for det som Guds ord
taler om og det jeg selv har opplevd. Ta utgangspunktet i fra Ap.gj.19, 11-12:
''Og usedvanlige kraftgjerninger gjorde Gud ved Paulus hender, så at de endog tok
svededuker, eller forklær som han hadde hatt på seg, og bar det til de syke, og syk-
dommene vek fra dem, og de onde ånder fòr ut av dem''.

Når Jesus sa: ''I skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over eder'', så var dette
kontaktpunkt til Gud. Hvert hus som har innlagt strøm til lys og varme, må nødvendig-
vis ha et kontaktpunkt som vi kan koble til, for å få det nødvendige lys og varme som
vi trenger. Men det er ikke nok bare å ha kontaktpunktet, vi må selv gjøre tilkobling,
og gjøre etter de nødvendige forskrifter.
Når Jesus sa til disiplene: ''Legg hendene på de syke'', så var det den nødvendige til-
kobling fra Jesus gjennom sine disipler og til den syke. Den samme regel gjelder i dag.
Det er kontaktpunktet og formidlingen av Guds kraft til de syke og lidende.

Vi ser i Ap.gj. 19, Det usedvanlige som skjedde ved Paulus hender, det var ikke i
første rekke Paulus hender, men han som sto bak sin kontaktmann til de syke som ga
resultater. Og i det 12. vers, utvier troens seg hos folket, så bare de tok Paulus svede-
duker eller forkle, og bar det til de syke, så vedkjente Gud seg dette, og lønnet deres
tro.
Det er mange som mener at det er Gud som skal gjøre det og ikke vi, men det er feil.
I Romerbrevet 8,3 står det: -Det gjorde Gud, og Jesus ropte ut på korset -Det er full-
brakt. Det er bare for deg å koble til kontaktpunktet, når du har gjort det, kan du
bruke den kraft du trenger. -Som dagen er, skal også din styrke være-, leser vi i 5.
Mos. Kap.33,25.

Gud vedkjenner seg bønneseddler, bønn gjennom telefon, og bønn gjennom radio-
sendinger. Det er de nødvendige kontaktpunkter som Gud har opprettet, for at Gud
gjennom dette kan formidle sin kraft til oss.
En gang jeg var i Amerika, fikk jeg telefon fra Norge, det var en søster som var meget
syk, hadde vært det i lengre tid. Hun ble øyeblikkelig helbredet, lange avstander betyr
ingenting for Gud. Dette er et av de mange, mange tilfeller som ved telefon, bønne-
duker eller brev har gitt usedvanlige resultater.
Jeg ba engang for de syke gjennom radio i New York, en kvinne som satt i sin stue
mange mil borte og som var syk, hun la sine hender på radioen, og hun ble øyeblikke-
lig helbredet, hun kom til møtet to dager senere og fortalte om helbredelsen.

Høvedsmannen som hadde en syk dreng sa til Jesus: -Det er ikke nødvendig at du
kommer hjem til meg, men si bare et ord, så blir men dreng helbredet, da sa Jesus til
høvedsmannen: ''Gå bort, deg skje som du har trodd''. Hva var det for noe som satte
Guds kraft i virksomhet? Jo, det var dette lille ordet -Gå- for i samme øyeblikk som
han gjorde som Jesus sa, og gikk, så skjedde helbredelsen, nøyaktig på den tiden.

Vår bønn til Gud er vår kontakt til bønnesvar. Ikke lange innholdsløse bønner, men en
rett på sak bønn, si til Gud hva du behøver, ikke hold foredrag, det har han ikke tid til
å høre på, og ikke gidder han å høre på det heller.
Men Jesus sa til den blinde mannen ved Jerikoveien: - Hva vil du at jeg skal gjøre for
deg? Mannen svarte: -Å, at jeg må bli seende. Da rakte Jesus sin hånd ut og sa:
-Værsågod, bli seende! Og han ble seende. Denne handlingen tok vel ikke mer enn
et par minutter, men hvis du stikker fingeren inn i et kontaktpunkt tar det ikke evigheter
og kjenne strømmen, den kjenner du øyeblikkelig. Er det den du er redd for, er det
ikke det granne rart i at du sitter kraftløs i stummende mørke. Så enkelt er det nemlig.

Når jeg ber for deg her i kveld, er det Guds måte å formidle sin kraft på. Når vi med-
deler deg frelse og helbredelse ved hans sårmerker, så tro bare at du har fått det, så
skal det vederfares deg i Jesu navn. Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82