Jeg vil innlede med disse to ordene, som vi finner både i det gamle og det nye testa-
mentet ''Vi vet''.
Aldri har verden gått så usikre tider i møte som nu, og aldri har det vel rådet så stor
uvisshet om fremtiden som nu, all den kunnskap og den vitenskap som menneskene
har samlet seg på alle områder synes å ha ført menneskeheten ut i den største kata-
strofe. Hvordan kan det ha seg -at jo større kunnskap og viten de får, jo mindre vet
de. Det hele avslører at all deres kunnskap og vitenskap er falsk, og at den sett i lyset
av evigheten ingenting er verdt. Den fører kun i fordervelse.

I Job Kap.8,8-9: ''For spør bare fremfarne slekter og akt på det som deres fedre har
gransket ut, -for vi er fra i går og vet intet; for en skygge er våre dager på jorden''.
Når det står i Predikernes bok: -At det er intet nytt under solen, så skjønner vi hvor
lite menneskene vet, som ikke eier kunnskapen om det som er over solen.
Det er fantastisk å ha den visshet som både våre brødre og søstre både i det nye og
det gamle testamentet, og millioner utenom dem hadde i sitt hjerte.
Og i troens fulle visshet sa: ''Jeg vet på hvem jeg tror''.
Eller: ''Enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til''.
Og Joh. sier i 1. Joh. 2,7: ''I har salvelse av den Hellige, og vet alt''.
Og i tredje kap. 14v: ''Vi vet at vi er gått over fra døden til livet''.

I lys av Guds ord, er selv en dåre den største vitenskapsmann, hva hjelper det vel om
vi vet alt om det her nede, når vi ikke kjenner til noe fra evighetens verden?
Job hadde denne vissheten når han utbryter: ''Jeg vet at min gjenløser lever, og som
den siste skal han stå fram på støvet''.
I Fil.3,8 står det: ''Kunnskapen om Jesus Kristus er så meget mere verdt, enn all annen
kunnskap, det er troens visshet som betyr noe, både for dette liv, og for det komm-
ende. Det er troens visshet som seirer over verden.
Du kan være betydningsløsi menneskenes øyne, men har du troens visshet, så er det
den bærende kraft gjennom denne verdens jammerdal.
Den blodsottige kvinne som var dømt til å dø, sa i sitt hjerte: ''Jeg vet, at får jeg bare
røre ved sømmen av hans kledebon, så blir jeg helbredet''.

Millioner har ofret sitt liv for evangeliet, i troens fulle visshet, at enten de lever eller
dør, så hører de Herren til.
Vi vet at en dag skal denne verden brennes opp med ild, og alt som er på denne jord.
Så har vi inntatt staden med de faste grunnvoller, som Gud er byggmester og skaper
til. Hva hjelper det vel et menneske om en vinner rikdom, ære, berømmelse og kunn-
skap, men ikke har troens fulle visshet om Kristus, da teller det ingenting.
Vi vet hvordan det går med denne verden, men vi vet også at for dem som enfoldig
tror på evangeliet, venter det den en bolig som ikke er gjort med hender og som skal
vare i evigheters evighet.
Jeg vet at min gjenløser lever, og jeg vet på hvem jeg tror.

-Takk himmelske far, at du velsigner lytterne, og lar dem få innsikt i verdiene av
evangeliet. Amen

Radioprogram av Aage Samuelsen -82