Den første ordre disiplene fikk av Jesus var: "Gå ut i all verden, og forkynn ordet,...
-og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med". Mark. 16.
Og i Ap.gj. 2,41: "De som nu tok i mot hans ord, ble døpt".

Hva er årsaken til at det er så få som blir døpt?
Paulus sier i Rom. 10,17: "Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen
ved Kristi ord".

Ergo, forkynnelsen er ikke etter Guds ord; fordi Satan dirigerer predikantene til ikke
å forkynne i samsvar med Guds ord.
For der hvor ordet ikke blir forkynt, kan folket heller ikke tro.

I Ap.gj. 6,7 og 12,24: "....og Guds ord hadde fremgang".
I Ap.gj. 8,4, står det om disiplene:
"De drog omkring og forkynte evangeliets ord".
Og i kap. 8 om hoffmannen og Filip; det står om Filip at han ble sendt av
Gud til hoffmannen, som hadde vært i Jerusalem på høytiden, men han var tommere
da han reiste derfra enn da han kom.

Men Ånden sa til Filip: "Gå bort til denne vogn og hold deg nær ved den!
filip løp da til, og hørte at han leste profeten Esaias, og sa: skjønner du det
du leser? Han svarte: hvorledes skulle jeg vel kunne det uten at nogen leileder
meg? Og han ba Filip stige opp og sette seg hos ham.
Men det stykket av skriften som han leste var dette: (Es.53,7-8) Som et får
ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper
det, således åpner han ikke sin munn, i hans fornedrelse blev dommen over
ham borttatt, og hvem kan fortelle om hans ætt.
For hans liv blir tatt bort fra jorden.
Hoffmannen tok da til ordet og sa til Filip; jeg ber deg, om hvem sier profeten
dette? om seg selv eller om nogen annen?
Da opplot Filip sin munn, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han
ham evangeliet om Jesus.
Og som de drog frem på veien, kom de til et sted hvor det var vann, og
hoffmannen sa: se, her er vann; hva er til hinder for at jeg blir døpt?"


Men hvordan kunne hoffmannen spørre om det - når Filip siterte bare Es. 53?
Det står da ikke et ord om vann der?
Og hvorfor flettet Filip vanndåpen inn i Es. 53, uten at dåpens hemmelighet ligger
skjult i nettopp dette kapittlet, som Satan holder skjult for de fleste predikanter i dag.
Han forblinder de fleste predikanter i dag.
Han forblinder de vantroes (prester og predikanters) sinn, forat Guds ords åpenbaring
ikke skal skinne inn i deres hjerter.

Derfor så disiplene vanndåpen i det gamle testamentet og som også jeg ved Guds
nåde har fått åpenbart det, for å pålegge folket det samme budskap - uavkortet
- uten omsvøp, fordi det er et skritt på vei til full frelse.
At det er like nødvendig, ja heller mere, å bli døpt i vann, som det å omvende seg;
fordi dåpen er en overenskomst med Gud til en god samvittighetspakt.
Og det er det Satan er meget redd for.

Det er også en ærklæring overfor Satan og hans demonhær, at likesom døden og
graven var en seier for Kristus, er også døden med Kristus og graven (dåpen) en
bekjennelse overfor Satans åndehær at vi er død med Kristus, begravet med ham,
for å oppstå derifra, og leve et helt nytt liv med ham.

Omvendelsen til Jesus er første skritt på vei over til den andre siden, nemlig inn i
Guds rike, inn i landet som flyter med melk og honning.
Og ingen kan komme over på den andre siden, uten at vi følger i hans fotspor.
det er like så umulig som det var for Israel å bli fridd fra fangenskapet uten å gå
igjennom Det Røde Hav og over på den andre siden.
Og det er her Satan har sin store tumleplass, hvor han dirigerer folket en annen
vei enn den Jesus har banet; ved å få predikantene til å forkynne noe helt annet
enn det som står i Guds ord.

i Ap.gj. 10, finner vi akkurat den samme forkynnelse hos Peter i Kornelius hus:
"Da han talte ordet falt den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet".
Hvilket ord fikk dem til å adlyde Peter, der han sier i vers 47: "Mon nogen kan
nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, de som har fått den Hellige
Ånd likesom vi?

Og i vers 48: "Og han bød at de skulde døpes i den Herre Jesus Kristi navn".

Man kan aldri bli korsfestet med Kristus og dø med ham, uten å bli begravet
med ham.
Og det er en slik menighet Kristus vil hente, som har gått lydighetens vei med ham.
Derfor har også den store predikanthær over hele verden, som unnlater denne
forkynnelsen, skyld i at millioner går fortapt, fordi de forkynte et evangelium som var
langt utenfor ordet.

Disse predikanter, som for å tekkes folket forkynte et annet evangelium, er skyld i
dess hårdere dom, fordi Satan dåret deres hjerter, som han dåret Evas hjerte; så de
skal stå til rette innfor Gud for hvert unyttig ord.
Alt det kjærlighetsklisset, krydret med skrik og skrål, er ikke mere verdt enn å
hive i søppelkassa.
Evangeliet i samsvar med ordet, er langt mere alvorlig enn de fleste aner.

Det er i det evangeliet, som disiplene forkynte, det er full frelse, både for Ånd først,
så for sjelen, og så for legemet.
Så nøye er Guds ord, og så betydningsfullt er ordet, at der hvor ikke det blir forkynt,
blir også folket tøylesløst.
AmenAage Samuelsen
Fra Vekkeropet