Det er dessverre blitt slik for mange at i spørsmålet om Jesu gjenkomst
er det kommet en likegyldighetsånd over dem.
De har jo hørt disse ord: Jesus kommer snart i så mange år at det
likesom ikke virker på dem.
Men uansett hva de mener og tenker så er Jesu gjenkomst så nære for
døren at vi kan vente ham hvert øyeblikk.

Det har aldri i historien vært tydeligere tegn på Jesu gjenkomst enn det
er i dag.
Og det har heller aldri vært en slik sløvhet blant de kristne, og en slik
religiøs forvirring som det er i verden nå.

Materialismens demon har trengt seg inn blant de kristne og sugd dem
inn i jordatmosfæren slik at djevelen får fritt spillerom og skaper frykt
hos de kristne for hvordan det skal gå med dem i fremtiden.
Spotterånden er i full virksomhet, og som Peter sier i sitt
2. brev, 3. kap. 3-6:

"I det I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme
spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster og sier:
Hvor er løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sov inn,
vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse.
For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var
himler og jord som var blitt til av vann og gjennom vann ved Guds
ord, og derved gikk den verden som da var, under i vannflommen."


Det står om menneskene på Noas tid at de visste ikke av før vannflommen
kom og tok dem alle.
Men når alle slags dyr og fugler, hvert etter sitt slag, vendte om og gikk
mot arken, hadde disse dyr og fugler en større dragelse mot redning enn
hva menneskene hadde.
"For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse."
Rom. 8:19.

Når materialismens ånd har grepet de fleste av de kristne er det et djevelsk
trekk som Satan benytter for å hindre menneskene i å blir frelst.
Her kan noen innvende og si: Hvorfor skal vi da arbeide for Guds rike?
Men da skal vi legge merke til at selv om disiplene visste og forkynte at Jesus
snart skulle komme igjen, stoppet de ikke arbeide for Guds rike eller å redde
sjeler, tvert imot: De arbeidet og gav sitt liv forat andre skulle bli frelst, for de
visste at når Jesus hadde kommet ville forferdelige tider møte menneskene
som ble tilbake.

Det står om de 5 dårlige og de 5 kloke jomfruer at "De som var rede gikk
med ham til bryllupet og døren blev lukket."

Vi må arbeide som om det var den siste dag og tjene Gud med alle de midler
vi kan.
Vi må være aktsomme på alle de vranglærere som vrimler omkring oss, som
vil rive oss bort fra den faste stand.
Det er den enkelte som må ha alt sammen klart når ham kommer igjen for å
hente sine "Den som har øre, han høre hva ånden sier til menigheten.

Både Jesus og disiplene har tegnet et klart bilde av tilstanden før Jesus
kommer.
Som det var på Noas tid og på Lots tid, slik vil tilstanden bli før anskriket
lyder: "se brudgommen kommer gå ham i møte."
Det er her du skal gå ham i møte, det er her du må forberede deg til
opprykningens dag. Det er for sent når han er kommet.

Når vi ser tilstanden i verden idag er det en tro kopi av det som hendte på
Noas og på Lots tid.
Demonhæren i himmelrommet besetter millioner av mennesker, men midt
i alt dette står det: "Idag om dere hører hans røst, da forherd ikke
eders hjerter."


Og ikke siden Noas og Lots dager har Satan herjet så fryktelig som han
gjør nå.
Respekten for menneskeliv er borte, tusener på tusener blir ryddet av veien
hver dag, og går inn i et evig helvete.
Kriminaliteten har aldri vært så stor som den er idag.
Krig, pest og terror er dagligdagse foreteelser.
Respekten for familielivet og ekteskapet er borte.

Seksualitet i alle slags former er lovbeskyttet, og nåde den som rører
ved dette.
Gud har gitt alle mennesker en fri vilje, derfor heter det:
"Alt er lovlig, men ikke alt gagner.

Frykten for Gud blir mindre og mindre, det er få som spør hva Guds
ord sier, menneskene velger sine egne veier.
Når ulykken rammer dem, skriker de opp, raser mot Gud og beskylder
ham for ulykkene som rammer jorden.
Men det er de selv som er skyld i alt dette, og dommen over dem
sover ikke.
Mens dette hender på jorden forberedes bryllupet som snart skal
åpenbares, - Jesus vil hente alle dem som hadde valgt den smale vei
som fører til livet, og det er få som går på den.

Det er de som har den forestillingen at når de hører lyden av en
veldig basun, da skal de gjøre seg rede.
Men basunen lyder allerede nå. Krig, hungersnød, terrorisme og hatet i
verden er Guds basun.
"Vær da også I rede!
For menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker ," - men tror!

Det er ingen som tenker ut sin egen vei, eller som lurer på hvordan Jesus
skal komme igjen, som blir med når han kommer, med det står: "Dersom du
tror skal du se Guds herlighet."

Enok vandret i tro og ble bortrykket.
Noa bygget arken i tro og ble reddet.
Abraham ble stående for Gud og unngikk dommen over Sodoma og Gomorra.
Elias vandret med Gud og ble hentet hjem i Guds ildvogn.
Den som vandrer i tro her, på det Gud har sagt, vil bli rykket bort før ulykken
rammer jorden. "Vær da også I rede".
Amen.Aage Samuelsen
Fra Vekkeropet