Jak. 4.7

Den som har mottatt den Hellige Ånd ved troen på Jesus Kristus, har den nød-
vendige kraft til nettopp å gjøre dette, ved å handle på hva Guds ord sier.

"For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte
festnings-verker, i det vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser
seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten
mot Kristus."
Kor 10. 4-5

Ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
Med dette menes enhver tanke som ikke er fra Gud, gjør vi ikke det så er vi også
ulydige mot Kristus, for alt som ikke er fra Gud hindrer oss i å motta det Gud
ønsker vi skal ha i våre liv som frelste, for at vi skal være fri.

Når Jesus sa: "Følg meg", så mente han det ikke halvhjertet men av et helt og
udelt hjerte, han visste om alle farer som lurte der ute, han var blitt prøvet i alt,
(dog uten synd) og han visste også om alle tanker som kom til å fylle vårt hodet
for å hindre oss i å følge Ham.

Og det oppstår store hindringer i veien, hvis vi begynner å lytte til disse tanker som
dukker opp i våre liv, og vi blir så opptatt av dette at vi faktisk begynner å tvile på
at Guds ord er for meg.

Gud har ikke forandret seg, han er den samme i dag, og forblir det til evig tid.
Rot opp i tankeboksen din, og fjern alle tanker som strider imot Guds ord,
ikke forvent at Gud skal løse deg fra dette, for det har han allerede gjort.
Men du i all din elendighet, har makt til å kvitte deg med alt dette i Jesu navn.
Slutt å tenk, begynn å praktiser:
"Og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Begynn å pris Herren igjen, begynn å lovsynge igjen, begynn å tro igjen:
Guds ord er for deg, det er snakk om et tillitsforhold mellom deg og Gud.
Du har fri vilje til å beholde alle dine tanker og meninger hvis det er dette du vil,
og Gud kan da ikke gjøre noe, men straks du er villig til å gi slipp på dette, da er
han der, og han vil fylle deg med det som godt er, og da får du også erfare det
samme som David i salme 23.6: Bare godt og miskunnhet, skal efterjage meg
alle mine livs dager."


Ta til deg det som står i skriften med takk og ydmyk tro i hjertet, så vil du få se
og erfare at Gud er den samme, og han gjør det samme i dag som i fordums tid.
Og bedrøv ikke lenger Jesus med dine vantro-tanker, gi Ham æren for full
forløsning og seier.
Da vil du se det eksploderer av velsignelser både over deg, i deg og gjennom deg.

Så la dette være dagen da du tar et oppgjør med tankene, og frykten som
kommer som en følge av dette, ved å praktisere Efeserne 4.27,
"Gi ikke djevelen rum",
så skal du få erfare at ditt liv blir fullstendig forandret.
Det som før fylte deg med frykt, blir byttet om til Gudfryktig, og du får oppleve
Malakias 4.2:
"Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op
med legedom under sine vinger; og I skal gå ut og hoppe som gjøkalver."

Amen.Sidsel Dyreng
Mars 2011.