"Og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill". Matt. 24.11

Dette sier alt om alle forskjellige "evangelier" (skjønt det kun er et evangelium)
som blir forkynt i dag, og da snakker jeg ikke om statskirka, den har hatt vrangfor-
kynnelse i alle år, med velsignelse fra regjeringa, men ikke fra Gud.
Nei jeg snakker om enkelte pinsevenner, som i dag burde kalles pinseUvenner.

På pinsefestens dag var det en helt annen tilstand enn den vi er vitne til i dag, og hva
er så årsaken, Jesus har ikke forandret seg, det leser vi i Heb. 13.8: "Jesus Kristus
er i går og i dag den samme, ja til evig tid".


Det var en dame som sa til meg en gang for mange år siden, at hun ville ikke tro på
Gud, for folk forandret bibelen, og da kunne det da ikke være noe å tro på.
Og jeg kan jo forstå denne tankegangen, når de er ufrelste og ikke har tatt del i det
guddommelige og åpenbaringene rundt dette.
Men til de som lurer rundt dette: -Det er ikke Gud som forandrer skriften, det er det
mennesker som gjør, men Gud så jo helt i fra begynnelsen at dette kom til å skje,
så derfor var han smart nok til å gi oss som er kommet til troen Talsmannen den
Hellige Ånd som det står om i

Joh. 16.13: "Men når han, sannhetens Ånd, kommer,
skal han veilede eder til hele sannheten."


Gud har skapt hele universet, det første mennesket Adam ut av støv, og Eva skapte
han ut av et ribben fra Adam, og alle dyrene, alle plantene, planetene,
stjernene o.s.v.
Og det står da også i Luk. 1.37: "For ingen ting er umulig for Gud".

Jeg har overhodet ikke ord for det som pågår i mange av de kristne forsamlinger, det
er så til de grader langt i fra det som skjedde på pinsefestens dag.
"Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted".
Ap.gj. 2.1

Er det her de trår feil tro, med sin forvirrelsesånd på innsiden, tror de at Gud mente
de skulle samle alle mulige slags læresetninger?
For det er jo faktisk det vi ser i dag, det er ikke noe skille mellom de forskjellige
trosretninger, de er blitt en del av en ren og skjær lappskaus-gryte i kjøttkraft.

Når jeg ser og hører hva de forkynner i menigheten rundt omkring, så blir jeg helt sår
innvendig, de har ingen åndelig åpenbaring igjen (hvis de noen gang har hatt det), den
ydmyke og enfoldige troen på Jesus finnes ikke der, kun kjærlighetskliss uten kraftens
evangelium.
Og da betyr ikke kjærligheten noen ting, for bibelen snakker om kjærligheten til
evangeliet, ikke kjærlighet til alle trosretninger.

Og det står klart og tydelig: "Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal
kjærligheten bli kold hos de fleste".

Altså den kjærligheten som skal være selve grunnlaget for frelsen, kjærligheten til den
hele og fulle sannhet: -Evangeliet, den er blitt kald.
Nettopp fordi de ikke forkynner hele evangeliet så som det står.
De legger til og trekker fra ettersom det passer den enkeltes menighet, dette for å ta
hensyn til andre trosretninger.

"Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen
legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i
denne bok; og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok,
da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er
skrevet om i denne bok".

Åp. 22.18-19

De har null respekt igjen til Guds ord, dette skalter og valter de med akkurat som
det passer seg for dem, jeg skjønner ikke at de for sitt livs skyld våger å holde på.
Men de er forblindet, de nekter den Hellige Ånd adgang til sine møter, så fort det kan
bli litt tilløp av velsignelse fra himmelen, pga. ærlige søkende sjelers rop, dreper de
dette med sin kjødelige tilstedeværelse.

De vil heller ha sin eksistens og stemme frem i lyset, sine meninger og synspunkter,
for på denne måten å vise at de kan referere bibelen, de kan gråte falske tårer, slenge
av seg enkelte fraser.... rett og slett meg, meg, meg......
Men dette har ikke Israels Gud behag i, for han er en ordens Gud, og han gir ingen
sin ære.

Så til dere som ennå ikke har latt dere lure med i den siste forfølgelsen, be til
Himmelens Gud om å bevare dere fra all den vrangforkynnelsen som er der ute, ta
ingen del i det.
Men bli fyllt av den Hellige Ånds kraft, så dere får hjertets opplyste øyne.

"For den som er kommet inn til hans hvile, han har fått hvile fra sine
gjerninger, likesom Gud fra sine.
La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke
nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget
sverd og trenger igjennom, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og
marg, og dømmer hjertets tanker og råd, og ingen skapning er usynlig
for hans åsyn".
Heb. 4. 10-13

Sidsel Dyreng
04.05.2011