Med alle forskjellige læresetninger og tolkninger av den Hellige skrift, er det en helt
nødvendighet å ha hjertets opplyste øyne for å skjønne dybdene om hva som står i
Bibelen.

For Bibelen er ikke for alle, men kun for dem som er født på ny.
For som Jesus sier i Joh. 3 kap. v. 3:
"Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke
se Guds rike".


Nikodemus lurte på dette og Jesus forklarer videre i Joh samme kap v. 4 - 7:
"Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen
gang komme inn i sin mors liv og fødes?
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: uten at noen blir født av vann
og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av Ånden er ånd.
Undre deg ikke over at jeg sa til deg: I må fødes på ny"!


Så for å skjønne eller rettere sagt tro det som står i Bibelen må en fødes på ny.
Det finnes ingen snarvei til dette, det er med et ydmykt hjerte du må komme til
Gud og bli frelst.
"...Han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved
Jesu Kristi opstandelse fra de døde".
1.Peter 1.3

I all elendigheten som skjer på jorden, klager alle på Gud, kan ikke han hindre
dette?
Nei, han hindrer ikke dette, det er menneskene selv som påfører seg elendigheten.
Men, ja, han har allerede gjort noe, "...i det han sendte sin sønn i syndig kjøds
lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet".
Rom 8 v 3

Men hvor mange er det av "klagerne" som vil bøye seg for Jesus?
De lever sitt liv i synd og elendighet, og vil ikke ha noe med Fredsfyrsten (Jesus) å
gjøre, men de forventer at han skal vise dem nåde etter at de har gått bort, for de
vil gjerne til himmelen.
Men du må ta imot ham her mens du er i live, det er for sent den dagen du er død.

Oppskriften er helt klar: "Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se
Guds rike".

Og videre i Ap.gj. 2.38: "Omvend eder, og enhver av eder la seg døpe på
Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!"

Og her er det ikke snakk om barnedåp (som de aller fleste tror og praktiserer),
nei det er snakk om full neddykkelse i Jesu navn.

Du kan lese til krampa tar deg i bibelen, men du kan aldri se hva som egentlig
står der uten å få det åpenbart av den Hellige Ånd.
Så bibelen er kun for de som er født på ny, for disse har fått tilgang til åpen-
baringen, fordi de har tatt i mot Jesus som sin frelser.
Men det er heller ikke alle som er døpt i vann og åndsdøpt som kan se
åpenbaringen eller ha tydningen av bibelen, for en må leve nært til Jesus hele
tiden for å få noe glede av dette.

Så til syvende og sist er det hva du har i hjertet som er av den største betydning:
"Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som
vi forkynner, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre,
og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst;
for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til
frelse".
Rom. 10. 8-10
Og hvis du har bekjent dette, så er det da vel ingen hindring for at du lar deg døpe?

Gud ga menneskene fri vilje, vilje til å velge mellom godt og ondt.
Det gode er å ta imot Jesus som sin frelser, det onde er å ikke gjøre det.
Valget er opp til hver enkelt, enten eller, for det finnes ingen gylden middelvei.
Amen.

Sidsel Dyreng
24.04.11


frigjort.no