Bibelen taler om forskjellige fødsler.
Den taler om naturlig fødsel, syndens fødsel, løgnens fødsel og om en åndelig fødsel.
Det har grepet mitt hjerte å tenke på at Jesus ble født ved Den Hellige Ånd.
Jesus ble dannet i et menneskeliv i kraft av Den Hellige Ånd. Det heter i
Matt.1.18-20 at Maria var fruktsommerlig ved Den Hellige Ånd,
og at det var avlet i henne, var av Den Hellige Ånd.

I Luk.1.35 finner vi det samme: Og engelen svarte henne: ''Den Hellige Ånd skal
komme over deg, den Høyeste kraft skal overskygge deg, derfor skal også det
hellige som fødes, kalles Guds sønn''
.

Legg merke til uttrykkene: Fruktsommelig ved Den Hellige Ånd; Den høyeste kraft
skal overskygge deg.
Alt som er avlet av Den Hellige Ånd, prøver Satan å gjøre ende på!
Ondskapens krefter satte seg straks i bevegelse for å få avlivet Jesusbarnet, for det
var født av Den Hellige Ånd selv.

Det er disse åndelige fødsler Satan frykter også i dag.
Hvorfor? Fordi de bærer den Høyeste kraft med seg, og for den kraft må synd,
sykdom, frykt og død vike.
Ikke alle hadde kontakt eller samfunn med denne åndelige fødsel.

Og det er gripende å merke seg hvilke personer og hvilken ånd og atmosfære de
var grepet av som smeltet sammen med denne store profetiske , åndelige fødsel!
Vi vil finne en sammensmeltning hos enkelte personer under selve utviklingen av
Den Hellige Ånd fostrer.
Årsaken til dette var at det fantes likhetspunkter både i budskap og fødsel.

Jeg tenker her på Maria og Elisabeth og Sakarias.
Samme engel brakte dem så godt som samme budskap.
Til Sakarias lød det: ''Frykt ikke, Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal
kalle han Johannes. Han skal fylles med Den Hellige Ånd like fra mors liv.
Han skal gå i forveien for ham i Elias ånd og kraft'' (
Luk 1,12)

Til Maria lød budskapet: ''Frykt ikke, du skal bli fruktsommerlig og føde en sønn,
og du skal kalle ham Jesus Han skal være stor…''

Her er det brukt det samme uttrykket som om Johannes (v.15)

Når da disse to kvinnene møttes, så bærer de på profeter, og profet ånd, under sitt
bryst.
Hva skjer så når de hilser på hverandre?
Jo, den ene mors hånd rører ved den andre mors hånd.
Fordi de begge bar profetfostre i seg, skjedde det en sammensmelting.
Den ytre hilsen var så fullkommen i åndens enhet at den satte det indre fosteret i
bevegelse: ''Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang fosteret
i hennes liv, og Elisabeth ble fylt med Den Hellige Ånd''.


Her ligger en veldig hemmelighet og et stor dyp av uante muligheter, det vil si dersom
det finnes kontaktpunkt til en åndelig fødsel – en åndelig prediken, en åndelig sang,
et åndelig budskap, en åndelig virksomhet, et åndelig samfunn og felleskap.
Marias hilsen, hennes røst, ja, hele hennes vesen var omsluttet eller påvirket av Den
Hellige Ånd fordi fosteret hun bar på, var avlet av Den Hellige Ånd.

Dette satte fyr i Elisabeth så hun ble fylt av Den Hellige Ånd, og talte profetiske ord
med full røst.
Og hvorfor talte hun profetisk?
Jo, nettopp fordi dette fosteret sto i forbindelse med den profetiske ånd.
Derfor ble det også flere profetiske utbrudd da Jesus ble født, for eksempel fra
profetinnen Anna Fanuelsdatter og fra gamle Simon.
Disse kjente samfunnet og trådte til og talte profetisk I Den Hellige Ånds kraft
nettopp fordi profetånd møtte profetfødsel.

Ikke alt som fødes frem av kristenfolket, er profetisk eller åndelig, og det er langt
fra alt som er evangelisk.
Derfor oppnår en heller ingen virkelig sammensmeltning.
Mange undret seg over Elisabeths høye profetiske utrop, og forsto ingen ting, fordi
de var utenfor denne dype og nådegavene får sin rette plass i gudstjenesten.
Så lenge Den Hellige Ånd får virke på jorden, vil profeter fremstå i Den Hellige
Ånds kraft.
Midt i vantro, synd og frafall i menneskehavet vil de rope ut:

SÅ SIER HERREN! DEN VEKKELSE SOM FREMSTO PÅ PINSE-DAG,
ER EN ÅNDELIG PROFETVEKKELSE.
AMEN!Av Steinar Drage