Hva Gud har vist meg om vekkelsen som kommer.

Vi følte en underfull enhet og velsignelse mens Guds Ånd virket på de mange som
var tilstede ved den sammenkomst som den kristne forretningsmenn hadde i
Denver Colorado Juni 1955.
Forretningsmenn i Denver hadde innbudt meg til å holde noen vekkelsesmøter i
forveien.

I denne vekkelsen kom over 700 stk fram for å motta Kristus som sin frelser, og
mange ble helbredet fordi Guds kraft var underfullt til stede hver kveld.
Deretter begynte overnevnte sammenkomst, hvor mange framstående forretnings-
menn og predikanter innen pinsebevegelsen brakte velsignelser fra Gud over til-
hørerne, når de talte om vekkelsen, den tro og de syner Gud hadde gitt dem om
framtiden.

Broder Demos Shakarian kalte meg opp på plattformen for å avsluttemøte med
bønn.
Jeg satt og ventet mens broder Shakarian oppfordret folk til å tro at Gud nå ville
sende den største vekkelse.
Mens han talte, kom Guds herlighet plutselig over forsamlingen.
Guds kraft kom over meg til mitt legeme var som elektrifisert.
Profetiens ånd talte således gjennom meg: "Selv om den vekkelse som nå går
over verden er underfull, så er den dog bare innledningen til noe så stort
at det vil overstige alt hva vi kan tenke oss".

Pastor Velmer Gardner ropte: "Jeg tror det". og forsamlingen sto opp og tilba.

Fra Denver reiste vi til Filadelfia i Pensylvania, hvor vi også skulle ha teltmøter.
Gud førte meg her gjennom svære prøvelser, både åndelige og timelige.
Det syntes som om alt gikk på tverka.
Sommetider var det som Gud hadde forlatt oss fullstendig, og jeg lurte på om
dette var slutten på min virksomhet.
Dette drev meg i fortvilelse i bønn.

Til å begynne med var det som å be mot en mørk ubevegelig mur; men endelig
brøt lyset gjennom og Herren talte igjen til meg.
"Jeg uttar nå et folk som
vil være sterkt og holde ut i denne time før jeg kommer. Dette folk må
være prøvet og kommet til erkjennelse av at: uten meg kan de intet gjøre,
et folk som vil være redskaper for meg, så jeg gjennom dem kan sende
min store vekkelse over jorden".


Jeg sto opp meget styrket i troen, for jeg visste at det som Gud hadde vist
meg ville skje.
Fra Filadelfia reiste vi til York, i samme stad, hvor vi også skulle ha teltmøter.
Som for å stadfeste det han hadde sagt, ga Gud oss der en av de største
vekkelser vi har hatt hittil.
Jeg følte ny salvelse over meg, og mange ble frelst. Jeg følte ny tro, når jeg
ba for syke. Der lot Gud oss se de største mirakler.

Aften etter aften vidnet folk om hvorledes Gud hadde fridd dem fra kreft,
svultser, artritis, blindhet, døvhet og mere.
Mange hadde vært hos sin lege til undersøkelser, og hadde fått høre at de
var helbredet.
Predikanter sa at dette var den største vekkelsen de hadde hatt på stedet.

Pastor B.L. Moore som var blitt herlig fylt med den Guds Ånd og samar-
beidet med oss i vekkelsen sa; -det som så umulig ut, er skjedd.
Jeg har bodd her i mange år, og har sett mange forsøk på å trekke folk
til de forskjellige møter, men det hadde gått alle som fiskerne i Galilea,
deres garn var tomme.

Men under broder Ericksons store møter hadde det store telt vært fylt
hver aften, og flere måtte mange ganger stå.
Folk kom tidlig og gikk sent, og det var stor glede. Guds kraft var synlig
i alle møter.
Dette lignet mere på pinse enn noen av de møter jeg har vært på i
Amerika og Canada i de siste 17 år.

Jeg har aldri sett maken, mange store mirakler, blind fikk straks syn,
stumme ble helbredet, og kunne tale, lamme mennesker gikk, svulser
svant bort. Rullestoler og krykker ble lagt igjen.
En kvinne som bor nær meg, hadde ikke spasert på 30 år, hun ble på
et øyeblikk helbredet, og går nå uten så meget som å halte.

Alle slags mennesker fant fred med Gud, for den Hellige Ånd arbeidet
mektig. Guds kraft kunne føles i forsamlingen. Mange falt under Guds
kraft, mens andre ropte på gammelt vis, (som i vekkelsens begynnelse)
Mens hundreder ja tusener ble helbredet, tror jeg den åndelige
betydningen er størst.

Jeg kan ikke fortelle alt jeg gjerne ville nå, for meget av det Gud viste
meg, holder nå på å skje, men ettersom jeg føler Gud vil det, skal jeg
kunngjøre det Gud har vist meg.
Når dere ber og ofrer, vil alt dette bli mulig.

Gud har fastsatt at de som ikke kan gå ut og forkynne evangeliet, skal
understøtte dem som er kalt av Gud.
Dere er sikkert klar over at det bare er ved våre venners ofringer vi kan
drive denne virksomhet, arbeide for Gud rundt om i verden.
Vi er sikre på at tiden er kort, og at hva vi gjør må gjøres nå.
Amenav Clifton O. Erickson