Om det rene Sinnelag


Kopi av Benjamins ord, som han
etterlot sine sønner, da han hadde
levd 120 år.
Han kysset dem og sa:

 

 

"Akkurat som Isak ble født, da Abraham var hundre år, sånn ble jeg også
født da Jakob var hundre år.
Ettersom Rakel døde, da hun hadde født meg, og jeg ikke kunne få melk,
ammet jeg Bilba hennes slavinne.
For etter at Rakel hadde født Josef, var hun ikke fruktbar på tolv år.
Men hun ba til Herren under en tolv dagers faste; og så ble hun gravid og
fødte meg.
For vår far elsket Rakel meget høyt, og ba om at han måtte få to sønner
sammen med henne. Derfor ble jeg kallt "Dagenes sønn", som betyr
Benjamin.

Da jeg nu kom til Egypt, og min bror Josef kjente meg igjen, sa han til meg:
"Hva sa de til min far da de hadde solgt meg?"
Jeg sa da til ham: "De dyppet din kappe i blod, og sendte den til ham og sa:
se etter om denne kappen tilhører din sønn":
Så sa han til meg: "Ja , bror, for da de hadde tatt min kappe av, ga de meg til
ismaelitterne, og de ga meg underklær, slo meg med pisk og sa, at jeg skulle
løpe min vei.
Men da en av dem slo meg med en stokk, angrep en løve ham, og drepte
ham.
Da ble hans ledsagere redde og solgte meg til noen andre av dem.
Så elsk dere også mine barn, Herren, himmelens Gud, og hold hans bud, i
det dere gjør som den gode og hellige mann Josef.
Deres sinn må være vendt mot det gode, sånn som dere vet at mitt også er
det.
Den som har det gode sinn, ser alle ting riktig.
Frykt Herren og elsk din neste.

Og hvis Beliars ånder igjennom undertrykkelse vil friste dere til all verdens
ondskap, så skal alt det onde til tross for undertrykkelsen ikke få overvinne
dere, på samme måte som det ikke kunne klare og overvinne min bror Josef.
Hvor mange mennesker som enn ville drepe ham, så beskyttet Gud ham.
Den som frykter Gud og elsker sin neste, han kan ikke rammes av Beliars
luft-ånd, fordi han er beskyttet av gudsfrykten.
Han kan heller ikke bli overmannet av menneskers eller angrep fra ville dyr,
for han får hjelp av sin kjærlighet til Herren, den som han også kjenner for
sin neste.

For da Josef oppfordret vår far Jakob til at han skulle be for våre brødre, for
at Herren ikke skulle tilregne dem hva de hadde uttenkt av ondt imot ham,
da utbrøt Jakob: "Josef, mitt barn! du har overvunnet din far Jakobs hjerte".
Og han omfavnet ham og kysset ham i to timer og sa:
"I deg skal himmelens profeti oppfylles om Guds lam og verdens frelser,
som - skjønt feilfri - skal gis til lovbrytere, og som - skjønt uskyldig - skal
dø for ugudelige i paktens blod til frelse for hedninger og for Israel, og som
skal tilintetgjøre Beliar og hans hjelpere.

Har dere sett barn, hvilken ende som blir den gode mann til del?
Etterlign hans barmhjertighet med et godt sinnelag, for at dere også skal få
bære ærens krans.
Den gode mann har ikke et mørkt øye; han viser barmhjertighet mot alle,
også selv om de er syndere, og selv om de vil gjøre ham noe ondt.
Slik overvinner den som gjør det gode, det onde og er beskyttet av det gode.
Men de rettferdige elsker ham som om det skulle være deres egen sjel.
Hvis en annen oppnår ære, er han ikke misunnelig.
Og hvis en annen blir rik, viser han ingen sjalusi.
Hvis en annen er modig, roser han ham. den forstandige viser han tillit til
og lovpriser.
Den fattige viser han barmhjertighet.
Den svake viser han medfølelse.
Gud lovsynger ham.
Den som har gudsfrykt, beskytter ham.
Den som elsker Gud, hjelper ham.
Den som forkaster den Høyeste formaner han og omvender ham, men den
som er i besittelse av en god ånds nådegave elsker han av hele sin sjel.

Hvis nå dere barn også har et godt sinnelag, vil de onde mennesker holde
fred med dere, de uanstendige vil skamme seg ovenfor dere og vende om til
det gode, og de som lider av pengekjærhet, vil ikke bare avstå fra denne last,
men vil i tillegg gi det de har ervervet seg igjennom pengekjærheten til de
fattige.
Hvis dere gjør godt vil de urene ånder fly fra dere, ja, selv de ville dyr vil fly
fra dere i redsel.
Hvor de gode gjerningers lys er i sinnet, må mørket flykte for det.
For den som forakter en hellig mann, vil komme til å angre; for den hellige
viser barmhjertighet mot dem som ærekrenker ham, og tier.

Hvis noen bedrar en rettferdig person, og den rettferdige - skjønt han ber -
for en liten stund blir ydmyket, så vil han etter kort tid fremstå enda mere
strålende, sånn som det skjedde med min bror Josef.

Den gode manns tilbøyelighet ligger ikke under for Beliars forførelsesmakt.
For fredens engel leder hans sjel.
Han fester ikke blikket lidenskapelig på det forgjengelige, og han samler
heller ikke rikdom, som fører til selvopptatthet.
Han gleder seg ikke over nytelser, han skader ikke sin neste, han fyller seg
ikke med mat, han lar seg ikke føre vill ved å heve blikket.
For Herren er hans del.
Den gode tilbøyelighet anerkjenner ikke ære eller vanære fra mennesker, og
all verdens svik og løgn, splittelse og baktalelse kjenner han ikke.

For Herren bor i ham og opplyser hans sjel; og han viser seg glad for alle til
en hver tid.
Det gode sinnelag taler ikke med to tunger; velsignelsens og forbannelsens,
stolthet og ærbødighet, sorgens og gledens, forsiktighets og forvirrings,
hykleris og sannferdighets, fattigdoms og rikdoms.
Men han inntar en holdning - ren og pur - mot alle.
Heller ikke hans syn eller hørsel er av dobbelt natur.
For hva han enn gjør sier eller ser, vet han, at Herren betrakter hans sjel.
Og han renser sitt sinn, for at han ikke skal bli fordømt av Gud og
mennesker.

Men alle Beliars handlinger er av dobbelt natur og er uten oppriktighet.
Derfor mine barn skal dere ikke ha noe med Beliars ondskap å gjøre, for han
gir et sverd til dem som vil adlyde det.
Men sverdet er mor til syv onde ting, og det mottar dem igjennom Beliar.
Den første er drap, den andre fordervelse, den tredje trengsel, den fjerde
fangenskap, den femte nød, den sjette forvirring og den syvende ødeleggelse.

Derfor ble også Kain av Gud overlatt til syvfold straff.
For, for hvert hundrede år påførte Herren ham en plage.
Da han var 200 år led han den første plage, og i sitt nihundrede år ble han
tilintetgjort ved vannflommen pga sin rettferdige bror Abel.
Med disse syv plager ble Kain straffet, men Lamek med 70 ganger 7.
For til evig tid skal de, som etterligner Kains misunnelse og broderhat straffes
med den samme straff.

Men så skal dere mine barn, unnfly ondskapen, misunnelsen og broderhatet,
og holde dere til godheten og kjærligheten.
Den som bevarer et rent sinn i kjærlighet, ser ikke på en kvinne, så det fører
til utukt, han har jo ingen urenhet i hjertet, fordi Guds ånd bor i ham.
På samme måte som solen heller ikke blir uren , når den skinner på skitt og
smuss, men snarere tvert imot tørker begge deler og renser bort den urene
lukt, sånn vil også det rene sinn - selv om det er omgitt av jordens smuss -
snarere tvert i mot virke oppbyggende, uten at den selv blir tilskitnet.

Men jeg antar, ut i fra den rettferdige Enoks ord, at det også blandt dere vil
oppstå handlinger, som ikke er gode.
For dere vil begå sodomitternes utuktssynd og gå til grunne innen kort tid; og
dere vil påny leve i overdådighet med kvinner.
Og Herrens kongedømme vil ikke være i blandt dere; for plutselig vil han ta
det bort.
Allikevel skal Guds tempel være hos dere, og det siste skal oppnå større ære
enn det første, og de tolv stammer skal samles der - og alle hedningene, inntil
den Høyeste sender sin frelse ved den enbårnes komme.
Og han skal gå inn i det første tempel, og der skal Herren bli mishandlet,
foraktet og løftes opp på et tre.
Og tempelets forheng skal bli sønderrevet, og Guds ånd skal nå ut til hed-
ningene som en ild, som sprer seg.
Og når han kommer opp fra dødsriket, skal han stige fra jorden til himmelen.
Og jeg vet, at sånn som han er ydmyk på jorden, skal han være herliggjort i
himmelen.

Da Josef var i Egypt, lengtet jeg etter å se hans skikkelse og hans ansikts-
trekk, og ved hjelp av min far Jakobs bønner så jeg ham - om dagen i våken
tilstand - akkurat sånn som han så ut.

Nå vet der mine barn at jeg skal dø.
Og hver eneste av dere skal handle i overensstemmelse med sannhet og rett-
ferdighet for deres neste; dere skal foreta avgjørelser, som står til troende, og
dere skal holde Herrens lov og bud
For disse ting etterlater jeg dere isteden for hele arven.
Dere skal deretter gi dem til deres barn til evig arv og eie.
Det gjorde også Abraham, Isak og Jakob.
De ga oss alle disse ting i arv og sa: "Hold Guds bud inntil Herren åpenbarer
sin frelse for alle hedningene.
Da skal dere se Enok, Noa, Sem, Abraham, Isak og Jakob oppstå på høyre
side under jubel".
Så skal også vi oppstå - hver av dem over sin stamme - og skal falle ned for
himmelens konge, han som viste seg på jorden i et menneskes ydmyke
skikkelse.
Og de som er kommet til tro på ham på jorden, skal glede seg med ham.
Deretter skal alle oppstå - noen til ære og andre til vanære.

Og Herren skal dømme Israel som de første for den urett de har begått mot
ham, at de ikke trodde på den Gud, som kom i kjøtt som befrier.
Og deretter skal han dømme alle de hedninger som ikke trodde på ham, da
han dukket opp på jorden.
Og han vil gjøre Israel til skamme ved de utvalgte av hedningene , sånn som
han gjorde Esau til skamme ved midianittene som elsket deres brødre.

Vær da dere, mine barn, blandt dem som frykter Herren!
Men hvis dere vandrer i hellighet for Herrens åsyn, så skal dere påny bo med
håp hos meg.
Og hele Israel skal samles hos Herren.
Så skal jeg ikke lenger kalles en rovlysten ulv pga deres plyndringer, men deri-
mot Herrens arbeider, som fordeler føde til dem som arbeider på det gode.
Og av min ætt skal det i de siste tider fremstå Herrens elskede, som hører
hans røst på jorden, som opplyser alle hedningene med med ny erkjennelse,
som stiger frem som et erkjennelsens lys til frelse for Israel, men som røver
det fra Israel akkurat som en ulv og gir det til hedningenes synagoge.
Og inntil tidenes ende skal det bli i hedningenes synagoger og deres ledere,
som en klingende sang i alles munner.
Og i de hellige bøker skal han, hans gjerning og hans ord være innskrevet,
og han skal være Guds utvalgte inntil evig tid.
Om ham lærte min far Jakob meg når han sa: "Han skal erstatte det som
mangler i din stamme".

Da han hadde fullført sin tale, sa han:
"Jeg pålegger dere mine barn, å føre mine ben fra Egypt og
begrave meg i Hebron nær til mine fedre".

Så døde Benjamin i sitt etthundredeog femogtyvende år, i en god
alderdom; og de la ham i en kiste.
Men i det enognittiende år etter Israels sønners inngang i Egypt
førte de og deres brødre i hemmelighet deres fedres ben i
forbindelse med den kana`aniske krig, og de begravde dem i
Hebron ved deres fedres ben.
Så vendte de tilbake fra Kana`an land og bodde i Egypt, inntil
dagen for deres utgang fra Egypt.