Siden Gud møtte meg for fem og et halvt år siden i Telemark, da jeg var der et par
måneder, er disse ordene ''Alt er nytt'' kommet stadig sterkere igjen. Og det er ikke
tvil om at spesielt Guds folk som i årevis har gått i gamle tradisjoner og møte opplegg
uten å tenke over muligheten til å gi slipp på alt det gamle, og få oppleve det som Pau-
lus sier i 2.Kor. 5,17: ''Det gamle er forganget, se alt er blitt nytt''. Eller det som
står i Joh.Åp. 22,5: ''Se jeg gjør alle ting nye''.

En gjennomgripende vekkelse begynner aldri med det som er utenfor Guds menighet,
men en radikal forandring hos dem som kaller seg frelst.
Våren og sommeren er i seg selv et mektig vitnesbyrd og tale til alt Guds folk om at det
gamle er forganget -se alt er blitt nytt.
I Esaias 43,19 står det: ''Se jeg gjør noe nytt''.
Men da Kristus kom sa han: ''Se jeg gjør alle ting nye''.

Det er heller ingen tvil om at den ild som Gud tente på Pinsefestens dag er blitt kvalt av
religiøse tradisjoner og høytravende predikener sammen med innholdsløse bønner til
Gud om fornyelse. De mengder av problemer både åndelig, sjelelig og legemlig vil
aldri fjerne seg hverken med fagre bønner, utstuderte predikener eller ved menneske-
lagde arrangementer.
Men resolutt å utlevere hele sitt hjerte til Herren i dyp erkjennelse at vi er kommet langt
vekk i fra det Gud vil vi skal ha. En kan ikke dekke over menighetens synd, ved bare å
si: -vi trenger en fornyelse.
Verden er i ferd med å gå under i et intenst hat til hverandre. Tusener på tusener blir
drept hver dag, mens de kristne sover på sine laubenker, og drømmer om en vekkelse
som aldri kommer.

Fra Adams fall i haven og inntil i dag, har Gud ropt på sin kjæreste eiendom med disse
ord: Adam hvor er du? Hvordan venter du at Gud skal komme til deg?
Gang på gang viser det seg, at når Gud gjester sitt folk, så kommer Han ikke på den
måten vi hadde forventet. For når Gud kommer, så kommer Han som en fortærende
ild, som brenner opp alt menneskeverk og Kristus blir midtpunktet, Han som sier: -Se
jeg gjør alle ting nye.
Sorg og sukk og klage blir byttet ut med takk og lov og pris, sykdommer forsvinner i
Jesu navn, intriger, misunnelse og sladder blir byttet ut med den Hellige Ånds kraft,
som setter hjertene i brann og gjøres i stand til å møte Han som sa: -Se jeg gjør alle
ting nye.

Du tør ikke klappe i hendene i glede over frelsen i redsel for å dumme deg ut, for det
har du jo aldri gjort, du tør ikke danse innenfor Herrens åsyn i åndens ekstase i redsel
for å dumme deg ut.
Du tør ikke bli en tungetaler, du er redd for å bli mobbet av dine egne. Du får aldri
møte Gud etter dine egne beregninger. Når Jesus kommer igjen, så kommer Han uten-
for alle menneskelige beregninger. La alle hensyn fare, kjære bror og søster og rop:
-Jesus hjelp meg! -Så vil du møte Ham som sa: ''Se jeg gjør alle ting nye''.
Når det skjer, så vil omgivelsene dine merke med en gang at du har fått noe nytt, du
er blitt et nytt menneske både innvendig og utvendig. Amen

Radioprogram av Aage Samuelsen -82