Om Prestedømmet og om Arroganse

Kopi av de ord, som Levi etterlot sine sønner, om alt hva de skulle gjøre, og om hva som ville skje med dem inntil Dommens Dag.
Han var frisk da han kalte dem til seg, men det var blitt åpenbart for ham, at han snart skulle dø.
Da de var samlet sa han til dem:

 

"Jeg Levi, ble unnfanget og født i Karan, og deretter dro jeg sammen med min
far til Sikem.
Jeg var en ung mann omkring tyve år, da jeg sammen med Simeon tok hevn
over Hamor pga våres søster Dina.

Mens vi voktet kveg i Abel-Mehola kom Herrens erkjennelses-ånd over meg,
og jeg så hvordan alle mennesker fordervet sin levemåte, og hvordan uretten
bygget seg murer, og lovløsheten satt på murtindene.
Og jeg sørget over menneskeheten og ba til Herren om at jeg måtte bli frelst.

Da kom det en søvn over meg, og jeg så et høyt berg (det var "skjoldets Berg"
i Abel-Mehola).
Og himlene åpnet seg, og en Guds engel talte til meg: "Levi, gå inn".
Og jeg gikk fra den første himmel og inn i den andre, og jeg så der et vann,
som hang midt i mellom den første og den andre himmel.
Og jeg så ytterligere en tredje himmel, mye mer lysende enn de to andre; for
denne inneholdt også en overmåtes utstråling.
Og jeg spurte engelen: "Hvorfor er den der?" Og engelen sa til meg:
"Du skal ikke forundre deg over disse ting: for du skal se fire andre enda
mere strålende og uforlignelige himmeler, når du stiger opp der., for du skal
stå nær til Herren, og du skal være hans tjener, og du skal meddele hans
hemmeligheter til menneskene, og du skal forkynne om den, som skal forløse
Israel.

Og ved deg og Juda skal Herren åpenbares hos menneskene, så at han kan
frelse hele menneskeslekten ved ham.
Og ditt liv skal bestå av, hva Herren gir deg, han skal være din åker- og vin-
gård, din avling og ditt gull og sølv.

Hør nå om de syv himmeler.
Den nederste er mørkere, ettersom den er nærmest alle menneskenes
urettferdigheter.
Den andre inneholder ild, sne og is, som holdes i beredskap til den dag, Herren
befaler, med Guds rettferdige dom. I den oppholder alle ånder seg, som skal gå
til angrep for å bringe straff over de lovløse.
I den tredje oppholder det seg de hærskarer som er stillet opp til på Dommens
Dag for å fullbyrde straffen over forførelsens og Beliars ånder.
Men de som oppholder seg i den fjerde ovenfor disse er hellige, for i den
øverste av alle dveler den store herlighet i det Aller-helligste, ovenfor all
hellighet.

I den følgende oppholder de engler seg, som står for Herrens åsyn, de gjør
tjeneste og yter soning ovenfor Herren for alle urettferdigeheter som begås av
de rettferdige i uvitenhet.
De bærer frem for Herren velluktende og riktige røkofre og utilsølte offergaver.
Men i den nedenunder befinner de engler seg, som bringer svarene til de
englene, som står for Herrens åsyn.
Og i den følgende oppholder tronenglene og herskerne seg; og her fremføres
bestandig hymner for Gud.

Når Herren lar sitt blikk hvile på oss, skjelver vi alle; og himmlene og jorden
og avgrunnene skjelver for hans majestetiske åsyn.
Men menneskebarna synder uten å la seg bli berørt av dette, og på denne
måten bringer de den Høyeste til vrede.

Men erkjenn nå at Herren vil felle dom over menneskenes barn.
For når bergene kløves, når solen slukkes, når vannene tørker ut, når ilden
dør ut, når hele skapningen forvirres, når de usynelige ånder oppløses,
når dødsriket blir plyndret ved den Høyestes nidkjærhet, da vil de vantro
menneskene fortsette med sine urettferdige handlinger, og derfor skal de
dømmes og lide straff.

Men nu hørte den Høyeste din bønn, så han kunne skille deg ut fra
urettferdigheten, og du kunne være hans sønn og slave og gjøre
tjenester for hans åsyn.
Som en erkjennelsens skinnende lys skal du lyse i Jakob, og du skal være
som solen for hele Israels slekt.
Og du og hele din slekt skal motta velsignelse, inntil Herren igjennom sin
sønns barmhjertighet for evig vil ta seg av alle folkeslagene.

Allikevel skal dine sønner legge hånd på ham for å korsfeste ham.
Og derfor har du fått tildelt innsikt og forstand, for at du kan lære dine
sønner om ham. For den som velsigner ham, skal selv være velsignet,
og den som forbanner ham, skal gå til grunne.
Og engelen åpnet himmelens port for meg, og jeg så det Hellige tempel
og den Høyeste på herlighetens trone. Og han sa til meg: "Levi, deg har jeg
skjenket prestedømmets velsignelser, inntil jeg kommer og tar bolig midt i Israel."

Deretter førte engelen meg ned på jorden og ga meg rustning og sverd og sa:
"Fullfør hevnen mot Sikem for Dina; og jeg skal være med deg, for Herren
har sendt meg."
Og jeg tilintetgjorde på den tid Hamors sønner, slik som det var skrevet på de
himmelske tavler.
Og jeg sa til ham: "Jeg ber deg, Herre, fortell meg ditt navn, sånn at jeg kan
påkalle deg på trengselens dag."
Og han sa: "Jeg er den engel, som går i forbønn for Israels slekt, for at man
ikke skal slå den fullstendig; for enhver ond ånd angriper den."

Og deretter var det som om jeg våknet opp, og jeg lovpriste den Høyeste og
engelen som går i forbønn for Israels slekt og for alle de rettferdige.

Og da jeg kom til min far, fant jeg et bronsjeskjold, (derfor er også bergets
navn Aspis, fordi det ligger nære Gebal, syd for Abila).
Og jeg bevarte disse ord i mitt hjerte.
Jeg rådførte meg med min far og min bror Ruben, om at han skulle si til
Hamors sønner, at de skulle la seg omskjære; for jeg var opprørt over det
avskyelige, de hadde gjort i Israel.
Og jeg drepte Sikem først, deretter Simeon Hamor.
Og deretter kom mine brødre og slo byen med sverdets odd.
Og min far hørte det, og han ble både vred og bedrøvet, for at de måtte lide
døden, etter at de hadde akseptert omskjærelsen.
Og i velsignelsene gjorde han forskjell.

Vi hadde jo forbrudt oss, i det vi hadde gjort det mot hans beslutning.
Og han ble syk den dagen. Men jeg innså at det var en Gudsdom til ulykke for
Sikem: de hadde jo villet handle på samme måte mot Sara, som de gjorde mot
vår søster Dina; men Herren hindret dem.
Og på samme måte forfulgte de vår far Abraham, fordi han var en fremmed;
og de mishandlet hans kveg, når de var blitt drektige, også hans hjemmefødte
slave, Jekblae, mishandlet de voldsomt.
Og slik gjorde de mot alle fremmede, de tok deres kvinner med vold, og jagde
dem.

Men Herrens vrede nådde dem til fulle. Og jeg sa til min far Jakob: " Vær
ikke vred, herre, for ved deg vil Herren bringe kana`anerne i forakt og gi
deres land til deg og til din slekt etter deg.
For fra i dag skal Sikem kalles "de uforstandiges by", og på samme måte
som en spotter dåren, sånn har vi brakt spott over dem.
De har jo også handlet tåpelig i Israel, i det de har skjendet vår søster.
Og vi tok vår søster med oss bort derfra, brøt opp og kom til Betel.

Og der så jeg igjen - etter at det var gått 70 dager - et syn, akkurat som det
forrige: Jeg så 7 menn i hvite klær, som sa til meg: "Reis deg og ifør deg
presteskapets drakt, rettferdighetens krone, innsiktens brystplate, sannhetens
kjortel, troens diadem, undergjerningens hodeplagg og profetgavens livkjortel."
Og hver av dem bar frem sitt stykke og kledde det på meg; og de sa:

" Fra nu av skal du være Herrens prest, du og din slekt til evig tid."
Og den første salvet meg med hellig olje og ga meg rettsmyndighetens stav.
Den andre vasket meg med rent vann og ga meg brød og vin til å spise og
drikke - av helligste art - og ikledde meg den hellige og herlige drakt.
Den tredje innhyllet meg i en linkjortel som var som en livkjortel.
Den fjerde bandt et belte rundt meg, som var som purpur.
Den femte ga meg en edel olivengrein.
Den sjette satte en krone på mitt hode.
Den syvende satte presteskapets diadem på mitt hode, og de fylte mine
hender med røkelse, sånn at jeg kunne gjøre prestetjenester for Herren.

Så sa de til meg: "Levi, på tre embeter skal din slekt fordeles, som et tegn på
Herrens kommende herlighet.
Og den første arv skal være stor, ingen andre skal være større.
Den andre skal kle presteembetet.
Den tredje skal kalles ved et nytt navn, for som en konge av Juda skal han
oppstå og skape et nytt prestedømme etter hedningenes forbilde og for alle
hedningene.
Og hans utseende skal være usynlig, som når den høyeste profet av vår far
Abrahams slekt kommer.
Alt som er attråverdig i Israel skal tilhøre deg og din slekt; I skal spise alt som
fryder blikket, og din slekt skal få aksjer i Herrens bord.
Av dem skal fremgå yppersteprester og dommere og skriftlærde; for på dems
befaling skal helligdommen voktes.

Og da jeg våknet skjønte jeg at denne lignet på den forrige drømmen.
Og jeg gjemte også dette i mitt hjerte, og jeg fortalte det ikke til noget
menneske på jorden.
Men etter to dager dro jeg og Juda opp til Isak sammen med vår far, og min
farfar velsignet meg med ord ganske lik de som hadde blitt hørt i forbindelse
med de syner jeg hadde sett.
Men han ville ikke dra sammen med oss til Betel.

Da vi nå kom til Betel, så min far Jakob i et syn, som handlet om meg, at jeg
skulle være prest for dem ovenfor Gud.
Og han sto tidlig opp og ga gjennom meg Herren tienden av alt.
Så kom vi til Hebron for å bli der.
Men Isak tilkalte meg uavlatelig, for at han kunne lære meg Herrens lov,
sånn som Guds engel hadde vist meg den.
Og han lærte meg de prestelige lover om slaktofre, brennofre, førstegrøde-
offer, frivilligoffer og takkoffer.

Hver dag underviste han meg og var sysselsatt med meg for Herrens åsyn.
Og han sa til meg: "Vokt deg barn, for utskeielsens ånd, for den er ved-
varende og vil gjennom ditt avkom gjøre helligdommen uren.
Ta deg så en hustru, mens du ennå er ung, en som er uklanderlig, som ikke er
skjendet, og som heller ikke stammer fra en fremmed slekt eller fra hedninger.
Og før du går inn i helligdommen, vask deg! Og når du skal ofre, vask deg!

Av tolv trearter, som er eviggrønne, skal du ofre til Herren, sånn som
Abraham også lærte meg det.
Og av alle rene dyr og rene fugler skal du frembære offer for Herren.
Og av alle førstefødte og av vinen skal du frembære førstegrødeoffer.
Og et hvert offer skal du salte.
Gi akt på alt det som jeg pålegger dere, barn.
For jeg har kunngjort det for dere, slik som jeg har hørt det fra mine fedre.

Jeg er uten skyld i enhver ugudelig handling eller overtredelse, som I måtte
begå ved tidens ende mot verdens frelser, i det dere handler ugudelig og for-
fører Israel og nedkaller store ulykker over det fra Herren.
Ja, I skal sammen med Israel handle mot loven, slik at Jerusalem ikke skal
kunne holde ut, ovenfor deres ondskap, men tempelets forheng revnes,
så det ikke mere kan skjule deres skamløse handlinger.
Så skal I bli spredt som fanger blandt folkeslagene, og I skal bli gjenstand
for hån og undertrykkelse, for det hus som Herren måtte utvelge seg, skal
hete Jerusalem, slik som det står i den rettferdige Enoks bok.

Da jeg tok meg en hustru, som het Melka, var jeg 28 år gammel, og hun ble
gravid og fødte en sønn, og ga han navnet Gerson, for i vårt land var vi ut-
lendinger og Gerson betyr statsborgerskap.

Men jeg så i et syn om ham, at han ikke skulle komme i første rekke.
Og Kehat ble født i mitt 35. leveår før soloppgang.
Og jeg så i et syn at han sto midt i blandt de fineste i hele menigheten.
Derfor ga jeg ham navnet Kehat, som betyr "storhets begynnelse og
læresetninger."
Og den tredje fødte hun meg i mitt førtiende leveår.
Og da hans mor led fryktelig under fødselen, kalte hun ham Merari, som
betyr min bitterhet. For han døde også.
Og Jokebed ble født i Egypt i mitt 64 leveår, for jeg var den gangen høyt
æret blandt mine brødre.
Og Gerson tok seg en hustru, og hun fødte ham Libni og Sjimì.
Og Kehats var Amram, Jizhar, Hebron, Uzziel.
Og Meraris sønner var Mali og Musji.
Og i mitt 94. år tok Amram min datter Jokebed til hustru, for på en og samme
dag var de født, han og min datter.
Åtte år var jeg da jeg kom til Kana`ans land, og atten da jeg drepte Sikem;
nitten år gammel ble jeg prest, og åtteogtyve år gammel tok jeg meg en
hustru.
Da jeg var førti år gammel kom jeg til Egypt.
Og se mine barn, I er etterkommere i tredje slektsledd.
Josef døde i mitt 118. år.

Og nå mine barn pålegger jeg dere å frykte vår Herre av et helt hjerte, og I
skal ferdes i ærlighet helt etter hans lov.
Men også I skal lære deres barn å lese, slik at de hele livet igjennom kan få
innsikt, idet de uavlatelig leser i Guds lov.
For enhver som kjenner guds lov, vil bli innfridd, og skal ikke bli betraktet
som fremmed, hvor han enn kommer hen.
Men han vil vinne langt flere venner enn hans foreldre, og mange mennesker
vil ønske å tjene ham og å lytte til hans munn for å lære om loven.

Praktiser rettferdighet, mine barn, på jorden, for at I selv kan oppnå den i
himmelen.
Og så det gode i deres sjel, for at I selv kan møte det i eders liv.
For hvis I sår det onde, skal I høste all verdens angst og trengsel.
I skal erverve dere visdom i gudsfrykt og med iver.
For vel kan man falle i fangenskap, og byer og land, kan bli lagt øde, og gull
og sølv og alle rikdommer kan gå til grunne, men ingen kan frata den vise vis-
dommen, unntatt gudløshetens blindhet og syndens lammelse.
For selv blandt fiender vil den være ham til berømmelse, og i fremmede land
vil den være et fedreland for ham, og midt iblandt fiendene vil den vise seg
som en venn.
Den som lærer dette, og handler på det, skal sitte på troner med konger,
sånn som Josef vår bror.

Men nu har jeg erfart, barn, fra et skriftsted av Enok, at ved tidens ende skal
I opptre ugudelig mot Herren; I skal gi dere i kast med all mulig ondskap, og
deres brødre skal bli til skamme pga dere, og alle hedningene skal spotte dere.
Imidlertid skal vår far Israel holde seg ren for yppersteptestenes ugudelighet,
de som legger hånd på verdens frelser.

Himmelen er renere enn jorden, og I som er himmelens lys, skal være som sol
og måne.
Hva skal alle hedningene gjøre, hvis I er forblindet av ugudelighet.
I nedkaller en forbannelse over vårt folk, over hvem verdens lys skinner,
det som ble satt blandt dere til opplysning for ethvert menneske.
Det vil I fjerne, idet I bærer bud, som går imot Guds rettssystemer, røver
Herrens ofre, stjeler av hans andel, og tar - før I ofrer til Herren - det beste,
som I deretter på respektsløst vis fortærer sammen med skjøger.

Av havesyke lærer dere i Herrens bud, og I skjender gifte kvinner, voldtar
Jerusalems jomfruer, søker omgang med horer og ekteskapsbrytere, og tar
hedningenes døtre til hustruer, i det I renser dem med ulovlig renselse, slik at
deres ekteskap blir et ugudelighetens Sodoma og Gomorra.
Og I blir oppblåste over presteverdigheten og betrakter dere som hevet over
menneskene, ja, og ikke nok, med det: også over Guds bud.

Dere blåser dere opp, driver spotting mot det hellige, og gir uttrykk for
foraktelig spott.
Derfor skal det tempel som Gud utvelger seg, bli ødelagt og skjendet, og I
skal bli ført som fanger til alle folkeslagene; og I skal bli betraktet med avsky
hos dem og få evig skam og skendsel under Guds rettferdige dom.
Og alle som ser dere, skal flykte for dere. Og hvis det ikke hadde vært for
våre fedre Abraham og Isak og Jacobs skyld, så ville ikke en eneste av mine
slektninger være tilbake på jorden.

Men nu har jeg erfart i Enoks bok, at I skal fare vill i 70 uker.
Og I skal skjende prestedømmet, skitne til ofrene, avskaffe loven, ringakte
profetenes ord, med sladder forfølge rettferdige menn, hate fromme, og avsky
troverdiges tale.
Og en mann, som fornyer loven i den høyestes kraft, skal I kalle en forfører,
og til sist drepe ham, hvilket er noe dere tror, da dere ikke kjenner hans opp-
standelse - og i deres ondskap skal I la hans uskyldige blod komme over
deres egne hoder.
Derfor skal deres helligdom bli lagt øde, og bli skjendet helt til grunden.
I skal ikke lenger ha noe sted som er rent; men I skal iblandt hedningene lide
under forbannelse og splittelse, inntil han igjen hjemsøker dere, forbarmer seg
over dere og tar imot dere ved tro og vann.

Da dere nå har hørt om de 70 uker, så hør nå også om prestedømmet; for i
hvert jubelår skal det være et prestedømme:
I det første jubelår, skal den første, som blir salvet til prestedømme, være
stor, og han skal tale til Gud som om det var hans far.
Og hans prestedømme skal være fyllt med Herrens frykt.
Og på sin gledes dag skal han stå opp til frelse for verden.
I det andre jubelår skal den salvede bli unnfanget under de elskedes sorg; men
hans prestedømme skal være ærefullt, og han skal bli høyt aktet av alle.

Men den tredje prest skal bli tatt bort under lidelse, og den fjerde skal leve i
smerte; for uretten mot ham skal øke voldsomt, og i hele Israel skal alle hate
sin neste.
Den femte skal bli tatt bort under mørke. Det samme gjelder også for den
sjette og syvende.
Men i det syvende jubelår skal det komme en slik vanhelligelse, at jeg ikke
kan omtale den, hverken ovenfor Herren eller ovenfor menneskene, de som
gjør det, vet det jo.
Derfor skal de komme i fangenskap og bli plyndret, og deres jord og eiendom
skal bli tilintetgjort.

Og i den femte uke skal de vende tilbake til det ødelagte land og på ny bygge
Herrens hus.
Men så i den syvende uke skal det komme prester som er avgudsdyrkere,
kranglesyke, gjerrige, arrogante, lovløse, tøylesløse og slike som misbruker
gutter og dyr.
Og etter at de har mottatt sin straff fra Herren, skal prestedømmet forsvinne.
Men deretter vil Herren oppreise en ny prest, for hvem alle Herrens ord skal
bli åpenbart.
Og han skal fullbyrde sannhetens dom på jorden i mange dager.
Og hans stjerne skal stige opp på himmelen som en konges, og den skal sende
ut erkjennelsens lys som solen om dagen.
Han skal bli forherliget i verden inntil sin opptagelse.
Han skal lyse som solen på jorden, og fjerne alt mørke som er under
himmelen, og det skal være fryd over hele jorden.

Himmlene skal juble i hans dager, jorden skal glede seg, skyene skal fryde seg
og Herrens erkjennelse skal utgydes på jorden som havenes vann.
Og englene som står i herlighet for Herren åsyn skal glede seg over ham.
Himmlene skal åpne seg, og fra herlighetens tempel skal hellighet komme
over ham, (sendt) med faderlig stemme på samme måte som fra Abraham
til Jakob.
Og den høyestes herlighet skal tilsies ham, og innsikt og helligelsens ånd skal
hvile over ham i vannet.
Selv skal han i sannhet overføre sine sønner Herrens storhet i all evighet, med
slekt etter slekt, ja, i all evighet skal han ikke få noen erstatter.

Og under hans prestedømme skal hedningene gå frem i erkjennelse på jorden,
og de skal bli opplyst ved Herrens nåde; men Israel skal gå tilbake og ende i
uvitenhet og formørkes i sorg.
Og under hans prestedømme skal all synd opphøre, de ugudelige skal holde
opp med å gjøre ondt, og de rettferdige skal finne hvile hos ham.
Og han skal selv åpne porten til Paradiset, og fjerne sverdet som truet Adam.
Og han skal gi de hellige å spise av Livets Tre, og den Hellige Ånd skal hvile
over dem.
Men Beliar skal bli bundet av ham, og han skal gi sine barn makt til å trede
med sine føtter på de onde ånder.
Herren skal glede seg over sine barn, og Herren skal ha velbehag i sine
elskede i all evighet.
Da skal Abraham og Isak og Jakob juble, og jeg vil fryde meg, og alle de
hellige skal ikle seg glede.

Og nu mine barn, har dere fått hørt alt sammen.
Velg nu selv enten mørket eller lyset, enten Herrens lov eller Beliars
gjerninger."
Og hans sønner svarte ham og sa:
"For Herrens åsyn vil vi vandre , efter hans lov."
Og deres far sa til dem:
"Et vitne er Herren, og vitner er hans engler, og et vitne er jeg, og vitner er I
om de ord, som er utgått fra deres munn."
Og hans sønner sa til ham:
"Vi er vitner:"

Og deretter holdt Levi opp med å formane sine sønner, og han strakte sine
ben ut, og ble lagt sammen med sine fedre, etter at han hadde levd 137 år.
Og de la ham i en kiste, og senere begravde de ham i Hebron ved siden
av Abraham og Isak og Jakob.