Om Vrede og Løgn

Kopi av de ord som Dan sa til
sine sønner i sine siste dager.
I sitt 125. leveår kalte han sin
slekt sammen og sa:

 

 

"Hør, Dans sønner, på mine ord; gi akt på deres fars ytringer.
Hele mitt liv igjennom har jeg erfart i mitt hjerte at sannhet og rettferdig hand-
ling er velbehagelig og tilfredsstillinde for Gud, og at løgn og vrede er skade-
lig, fordi disse ting lærer menneskene all verdens ondskap.

I dag vil jeg tilstå ovenfor dere mine barn, at jeg hadde Josefs død i tankene,
(selv om han var) en sandferdig og god mann.
Og jeg frydet meg over salget av Josef, fordi hans far elsket ham mere enn
oss andre.
Det var lidenskapens og stolthetens ånd, som sa til meg: "Du er jo også hans
sønn."
Og en av Beliars ånder støttet meg, idet den sa: "Ta dette sverdet og drep
Josef med det, så vil din far elske deg, når han er død."

Det var vredens ånd, som overtalte meg til å drepe Josef, akkurat som en
panter dreper et lam.
Men vår far Jakobs Gud ga ham ikke i min hånd, og lot meg ikke være alene
med ham og tillot meg ikke å begå denne ulovlighet, sånn at to stammer i
Israel skulle bli tilintetgjort.
Og nu skal jeg dø mine barn, og jeg sier dere i sannhet, at hvis dere ikke
sørger for å vokte dere for løgnens og vredens ånd, og elsker sannheten og
langmodigheten, så skal dere gå til grunne.
Det ligger blindhet i vreden mine barn, og den som er fanget av vrede kan
ikke lese et ansikt riktig.

Om det så er hans far eller mor, han betrakter dem som fiender.
Om det så er hans bror, vet han det ikke.
Om det så er en Herrens profet, så overhører han ham.
Om det så er en rettferdig, så ser han det ikke, og en venn kjenner han ikke
igjen.
Vredens ånd omslutter ham i forførelsens nett, blinder hans naturlige øye,
formørker hans sinn med løgn, og gir ham sitt eget syn.
Men hvordan omslutter den hans øyne?
Med hat i hjertet!
Og den gir ham sitt eget hjerte, så han føler misunnelse mot sin bror.

Vreden er ond mine barn, for selve sjelen forstyrrer den.
Den griper til seg den vredes legeme, behersker sjelen og forsyner legemet
med sin egen kraft, så den kan utføre all verdens lovløshet.
Og når legeme har utført det, rettferdiggjør sjelen det som har skjedd, da den
jo ikke kan se skikkelig.
Derfor får den som er besatt av vrede, selv om han også fra før av er sterk,
den tredobbelte kraft igjennom vreden: en del av sine tjeneres styrke og hjelp,
den andre del av sin rikdom, som han på uriktig vis overtaler og tvinger; og
den tredje del har han i sin naturlige legemsstyrke, hvorpå han utfører det
onde.
Men hvis den som er besatt av vrede er svak, får han imidlertid også styrke,
som er det dobbelte av hans naturlige styrke.
Alltid hjelper vreden ham til lovovertredelse.
Denne ånd vandrer alltid sammen med løgnen som Satans høyre hånd, for
at hans gjerninger kan bli utført med grusomhet og løgn.

Forstå da, at vredens makt er falsk.
Først så opphisser den deg med ord, deretter styrker den den opphissete
med handlinger, og med bitter motgang forvirrer den hans tilbøyelighet.
På denne måten opprører den med stor vrede hans sjel.
Når noen taler dere i mot, la dere ikke vekkes til vrede.
Og hvis noen roser dere, fordi dere er gode, så bli ikke arrogant, og la dere
heller ikke ledes hverken til selvtilfredshet eller til innbildninger.

For først tilfredsstiller det øret, men så skjerper det tankene, så de blir mot-
takelige for krenkelser; og deretter mener den som er fanget av vrede, at
han er i sin fulle rett til å bli sint.
Hvis dere kommer ut for skade og tap mine barn, så bli ikke bekymret; for
nettopp den ånd gjør at man begjærer det man har mistet, for at man kan
bli opphisset igjennom begjæret.
Hvis dere kommer ut for skade - frivillig eller ufrivillig - så skal dere ikke
sørge; for av sorgen fremkommer det løgn og vrede.
Og vrede og løgn er et dobbelt onde; de bistår hverandre i å forvirre til-
bøyeligheten.
Og når sjelen befinner seg i en stadig forvirring, så forlater Herren den, og
Beliar overtar makten over den.

Dere skal da vokte over Herrens bud mine barn og holde hans lov.
Dere skal avstå fra vrede og hate løgn, sånn at Herren får tatt bolig iblandt
dere, og at Beliar må flykte fra dere.
Dere skal hver eneste av dere tale sannhet til deres neste, så dere ikke
overgir dere til vrede og opprør, men holder fred, da deres Gud jo er en
fredens Gud.
Så skal ingen krig vinnes over dere.
Elsk Herren gjennom hele deres liv, og elsk hverandre av et ekte hjerte.

Jeg vet, at i de siste dager skal dere falle vekk fra Herren, og bli sinna på
Levi og sette dere opp i mot Juda.
Men dere skal ikke få bukt med dem.
For Herrens engel leder dem begge; for i dem skal Israel bestå.
Men når dere faller fra Herren, så vil dere leve deres liv i allverdens ond-
skap, gjøre hedningenes avskyeligheter, og bedrive utukt med de lovløses
kvinner, i det forførelsens ånder virker gjennom dere i all verdens idioti.

For jeg har lest i den rettferdige Enoks bok, at deres fyrste er Satan, og at
alle utuktens og stolthetens ånder skal legge opp råd i mot Levi, sånn at de
holder seg til Levis sønner, for å få dem til å synde imot Herren.
Og mine sønner skal holde seg nær til Levi og synde sammen med dem på
alle måter.
Og Judas sønner skal i sin pengekjærhet, rane fremmedes gods som løver.
Derfor skal dere sammen med dem føres i fangenskap, og der skal dere
oppleve alle Egyptens plager og all hedningenes ondskap.

Men så skal dere vende om til Herren, og få barmhjertighet; og han skal lede
dere til sin helligdom og forkynne fred for dere.
Og Herrens frelse skal oppgå for dere av Judas og Levis stamme; og han
skal føre krig imot Beliar og fullføre en triumferende hevn over våre fiender.
Og de helliges sjeler skal han befri fra Beliars fangenskap, og de med
ulydige hjerter skal han føre tilbake til Herren, og den som påkaller ham
skal han gi evig fred.
De hellige skal hvile i Eden, og de rettferdige skal glede seg over det nye
Jerusalem, som skal bestå evig til Guds ære.

Jerusalem skal ikke lenger liggge øde, og Israel skal heller ikke mer være
fanget; for Herren skal være i dens midte, hvor han kan ferdes sammen
med menneskene, og Israel skal være konge over dem i ydmykhet og
fattigdom.
Og den som tror på ham skal være konge i sannhet i himmelene.

Og nu skal dere frykte Herren mine barn, og holde dere borte fra Satan og
hans ånder.
Hold dere nær til Gud og engelen som går i forbønn for dere, for han er for-
midler mellom Gud og mennesker og vil skaffe Israel fred.
Han vil reise seg mot fiendens kongedømme, derfor strever fienden etter å
føre dem til fall, de som påkaller Herren.
For han vet at den dag som Israel kommer til troen, da er fiendens konge-
dømme over.
Fredens engel vil selv stryke Israel, så det ikke kommer i den ytterste nød.
Det forholder seg sånn at i den tid Israel befinner seg i lovløshet vil Herren
forlate dem og slutte seg til folkeslagene som gjør hans vilje.
For ingen av englene skal være hans like.
Men så skal hans navn over alt i Israel og blandt hedningene være: frelser.

Hold dere derfor mine barn borte fra all ond gjerning, kast all vrede og løgn
fra dere, og elsk sannheten og langmodigheten.
Og hva dere har hørt fra deres far, det skal dere gi videre til deres barn, så
at hedningenes far vil anerkjenne dere.
For han er sannferdig og langmodig, mild og ydmyk og lærer gjennom sine
gjerninger Guds lov.
Avstå derfor fra all urett, og hold dere til Herrens lovs rettferdighet, så skal
vårt folk være til frelse til evig tid. Og begrav meg så nær inntil mine fedre."

Da han hadde sagt dette, kysset ham dem
og sovnet inn i den evige søvn.
Og hans sønner begravde ham.
Og senere fraktet de hans ben opp og la dem i nærheten av
Abraham, Isak og Jakob.
Allikevel skjedde det som Dan hadde forutsagt dem, at de
skulle glemme deres Guds lov, og at de skulle bli bortdrevet
fra deres arveland, fra Israels slekt og fra deres stamme.