Et meget viktig ord som jeg har tenkt på i minst et år, som jeg har grunnet og grunnet
på, vi kan lese Guds ord, men det er mange som ikke grunner på det, bare leser det.
Vi skal grunne på Hans Ord dag og natt står det.
Vi skal lese i fra Galaterbrevet 6, v 14: -Men det være langt fra meg å rose meg
uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for meg
og jeg for verden.

Og det 17. vers: -Heretter volde ingen meg uleilighet, for jeg bærer Jesu merke-
tegn på mitt legeme.


Hva Paulus sier i Efeserbrevet 1, at vi er hans legeme, fylt av Ham som fyller alt i alle,
så har vi som er frelst også et veldig ansvar ovenfor vårt trosliv, og vår trosinnstilling,
til det som Jesus har gjort.
Det er mange som har spurt meg hvorfor det ikke er den samme kraften i dag, som
det var på apostlenes tid, og til det må jeg svare: -Det er det jo, den samme kraften er
det jo, men det er trosinnstillingen til det som Jesus har gjort som har tapt seg i de
kristne.

Den Ånd som Gud har gitt oss, eller som Jesus sa: -Han skal veilede eder til hele
sannheten,
den Ånd ønsker å vise oss hva vi virkelig har i Jesu død og oppstandelse.
Paulus sier i Rom. 6, -Vi er begravet med Kristus ved dåpen til døden.
Men han sier noe annet også, som jeg liker veldig godt.
I den danske bibelen: -Vi er sammenføyet eller sammenvokset med Kristus ved en
død som ligner hans, for at vi også kan bli sammenvokset ved en oppstandelse
som ligner hans.

Altså vi er vokst sammen med Jesus i hans død, forat vi kan vokse sammen med ham
i hans oppstandelse.

Det er mange som sier det: -Det er ikke farlig, når Jesus gikk her nede, da så vi ham,
og kunne vi bare få se Jesus i dag!
-Jeg har sett Jesus mange ganger!
-Men det er en ting som de kristne ikke er oppmerksom på, det er at: -Vi er hans
legeme!
-Vi er hans legeme!

-Han er hodet, også er legemet her nede.
Og så står det: -Likesom Han var i verden, så også vi!
-Så også vi!

Akkurat slik som han var i verden, så skal også vi være.

Når Jesus før sin død gjorde veldige tegn og under og mirakler.
Så tenkte jeg på det: -Når Han kunne gjøre det før sin død, da hans makt var begren-
set, hvor mye mer kan han ikke da gjøre i dag, når hans makt er ubegrenset?
Det finnes ingen grenser for Jesu makt, og han har sagt: -Meg er gitt all makt i
himmelen og på jorden.

Jeg tror, at akkurat som Jesus var på korset, og etter oppstandelsen, så kommer
menigheten til å bli, like før Jesus kommer.
Og jeg tror også at vi står innenfor et punkt, da vi må velge enten denne verden, å gå
i sammen med verden, eller å velge å vokse sammen med Kristus.

Paulus sier: -Jeg bærer Jesu sårmerker på mitt legeme.
Og de synger så vakkert om korset, men tenker så lite på hvilken makt det er i ordet
om korset.
Og hva de menighetene i dag representerer, så er det fantastisk.
Vi er ikke hvem som helst vi som er frelst, vi er en supermakt, vi er en atommakt,
vi har atomkraft.
Og i den greske bibel så står det om Jesus: -Da han kommer i sin sky, så står det i
Tess. i den norske at: -I et nu, i et øyeblikk, skal vi forvandles.
Men i den greske står det: -I et atom, skal vi forvandles.
-Det er fantastisk!
Nå lever vi i atomtiden, hvor det er snakk om så mye atomkraft, har ikke bruk for de
gamle bombene, vi har bomber av større sprengverdi, enn de der gamle som var f.eks.
i 1940-45, de er avleggs de.
Og sånn er det med den som gransker og ransaker skriftene, og finner ut at vi har jo
virkelig atomkraft.
Men den atomkraften ligger nettopp i: -At vi må dø med Jesus.
For dersom vi ikke dør med Han, så kan vi heller ikke leve med Ham.

Og Paulus sier i det 5. kap. -At vi har korsfestet vårt syndige legeme med dens
lyster og begjæringer! Så må den tiden komme for hver enkelt da vi må ta standpunkt
til: -Enten å korsfeste våre lyster og begjæringer med Kristus, for at vi kan få del i
atomkraften i oppstandelsen med Ham.
Så sier mange: -Jeg kan jo ikke gjøre dette av meg selv?
-Nei selvfølgelig, vi pusjer oss inn i Kristus, inn i hans død.
-Så står det: -Vi er aktet døde med Ham!
Vi akter oss døde, og vi er regnet som slaktefår hele døgnet, men det må du akte deg
for, skjønner du!
Og derfor når Jesus peker nettopp på: -At vi trenger å dø med Ham hver eneste dag,
og regnes som slaktefår, -så er det ikke noe å gjøre med det.
Det er mange ganger jeg har hatt lyst til å gå ned i fra det korset som jeg formelig er
puttet på, og jeg har sagt: -Mye slag og mye hugg, og mye løgn og mye bedrag skal
jeg være ute for! -Skal det aldri ta slutt? -Skal jeg ikke få fred?

-Nei, det blir ikke noe fred her, det er ikke tale om.
Den freden den får vi der hjemme, med Han som er vår ''fred som floden'', i våre
hjerter, i det nye liv.
Når vi er hans legeme, så skal vi legge merke til -hvordan hans legeme ble korsfestet,
og plaget, hans hode ble tornekronet, og tornekronen, eller tornene er regnet for for-
bannelsens tre. (busk)
Og vårt sinn, det må krones med ikke noe mindre enn med forbannelsens tornekrone.
Våre gamle gjerninger må korsfestes med Ham.
Vår gamle vandring må korsfestes med Ham.
Vårt gamle hjerte må gjennomstynges av sverdet.
Og opp på korset, voks sammen med Ham i hans død, begravet med Ham, for at vi
ved begravelsen kan vokse oss inn i oppstandelsen med Ham, forat vi kan være hans
legeme, så som Han var i oppstandelsen.

-Hvordan var Han i oppstandelsen?
-Akkurat så som Johannes fikk se Ham på øen Patmos, han så et lam likesom slaktet.
Og vi er død for verden står det!
-Er vi det?
Og hvis vi ikke er det, så må vi akte oss døde for verden, det er på tide at menigheten
må komme inn i en ny epoke, en trosinnstilling i Jesus, forat vi kan hente atomkraft i
våre liv.
Huske på hva det ligger i Jesu sårmerker, tenk på det!

Vi sier ofte: -Kjære Jesus, må du legge dine hender på ham!
-Vet du hvor hans hender er? -De er her!
-Her er hans hender, -det er våre hender! -Det er de nye hendene vi har fått!
-Halleluja!!!
Og jeg tror ganske sikkert at likesom Paulus kunne si: -Jeg bærer Jesu sårmerker på
mitt legeme, -så vil også menigheten kunne vise fram de sårmerkene.
For at det kan gå i oppfyllelse: -Ved hans sår er vi helbredet.
-Menigheten i dag, de leker kristne, og de er så langt borte fra den sannheten som
bibelen taler om: -Død med Ham, for å leve med Ham!
At de aner ikke hvilken kraft og rikdom de går glipp av.

Jeg var på et møte i Arendal på Søndag, der var det 21 stykker som meldte seg til
dåp, men så kom det en mann fram i sytti årsalderen, som for over tyve måneder
siden hadde vært utsatt for en ulykke.
Han hadde voldsomme smerter i hode, og han kunne ikke løfte armen, han var øde-
lagt i armen. Jeg visste ikke noe om dette.
Han bare sa: -Vil du be til Gud for hodet mitt og så har jeg vondt i armen.
Jeg visste jo ikke at han ikke kunne løfte armen.
Så sa jeg til ham: -Ja, jeg skal gjøre det, men tror du virkelig at Jesus er her nå?
-Ja, det tror jeg, sa han.
Så ba jeg for han, og så sa jeg: -Nå kan du løfte den høyre armen din!
Og så løftet han den, og så begynte han å storgråte.
Så sa jeg: -Hvorfor gråter du?
-Dette har jeg ikke kunnet gjort på over tyve måneder, jeg har vært utsatt for en
ulykke, nå kjenner jeg at jeg er helbredet!
-Amen!!!
-Er det ikke herlig?

Og vi feirer påske, nå skal vi feire Jesu død på korset, og så skal vi holde høytid da,
på menneskelig vis.
Men vet du hva Paulus sier: -Kom la oss holde høytid, med usyret brød.
Hva skal vi holde høytid på: -Jo, vårt påskelam er jo slaktet!
-Hva ligger det i påskelammet?
Nettopp det som David sier i Salme 103: -Min sjel lov Herren, og glem ikke alle
hans velgjerninger!
-Min sjel lov Herren!
Og så står det: -Og alt hva I meg er, lov hans hellige navn.
Han som forlater alle dine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer,

-Hva?
Hvilken påskeforkynnelse! -Hva?
Og så David i det gamle testamentet, begynte å preke påske! -Hva?
-Fantastisk!!

Og her går vi og klager: -Å, jeg er så syk.
-Vel det er sant at vi kan bli befengt med både det ene og det andre, men har vi ikke
da et påskelam, som vi kan innta et troensstilling til, så vi kan si: -Han som forlater alle
misgjerninger.
Vi kan snuble både i det ene og det andre, så kan også sykdommen komme, men så
står det: -Han som helbreder alle dine sykdommer, han som forløser ditt liv i fra graven,
til og med fra graven.
-Du snakker om oppstandelses-budskap.
Det var ikke budskap dyppet i sirup, det skal jeg si deg, -Min sjel lov Herren, og det
var føre Han kom ned, han som forlater alle dine misgjerninger og leger alle dine syk-
dommer.
-Så kunne han da si: -Min sjel lov Herren, og alt hva i meg er!
Og hvis det var noe inni der som ikke kunne love Ham, så måtte det ut.

Og det skal jeg fortelle deg -når vi begynner å prise Jesus på dette her, og det er noe
her inne som ikke skal være der, som ikke passer inne i tempelet, så kan det nok være
der en liten stund, skjønner du, -men så blir det for varmt.
Amen!
Og jo mere du fyrer på, dess fortere kommer det ut! -Halleluja!!!
Ja det er helt sikkert! -Og er det sykdommer i ditt legeme, og du inntar den troens-
stillingen at: -Jeg er død med Ham, vokst sammen med Ham i en død som ligner akk-
urat hans, for at jeg kan vokse sammen med Ham i en oppstandelse som ligner hans,
i det øyeblikket vi inntar den stillingen, da står det: -Døden er vår siste fiende!
-Da har ikke døden noen makt, da nytter det ikke skjønner du, når mennesket er død
og komme med regninger, nei, da kan vi si -nei han er død for lenge siden han.
-Å er han død?
-Ja, du skjønner det at de kommer med regninger for vi lever vi, og så har vi ikke noe
å betale, men akkurat i det øyeblikket som vi dør, og alle disse djelelske demonene
kommer med regninger!
-Han er død! -Halleluja!

-Å det er sant, det er to makter som sloss om legemet i dag, for å innta det legeme
som skal være et tempel for den Hellige Ånd.
Den ene makten er demonene i himmelrommet, som ønsker å få et tilholdssted inne i
det tempel som skal være tempel for den Hellige Ånd, men jo mere vi blir fylt av Ham
som fyller alt i alle, dess mindre rom er det for den andre makten, og dersom vi er fylt
så det flyter over, så nytter det ikke for noen å komme inn der, og så fort det kommer
inn så skilles det ut igjen, for vi er hans legeme -fylt av Ham som fyller alt i alle!
-Halleluja!!!
-Glory!!!

-Du bærer på det ene og du bærer på det andre, hvorfor gjør du det min venn?
-Kan hende vi vil bære på det, kan hende vi koser oss med dette, kanskje vi liker å
ha det der, liksom blitt en sånn kjæledegge for oss!
-Men vet du hva døperen Johannes sa: -Se der Guds lam, som bærer, ikke som skal
bære, men som bærer all verdens synd, all verdens synd!
Og i synden er det innbefattet sykdom, og er det noe som vi ønsker å bli kvitt, kan
vi ikke da lesse det på Ham, som bar all verdens synd opp på korset, naglet det fast
der, tok det med seg i graven, og oppsto igjen til vår rettferdiggjørelse.
-Halleluja!
-Så er vi da fri!
-Vi er ikke treller, vi er FRI!
Vi var treller, men nu er vi fri!

Og dette budskap som skal bringes fram i de siste dager, må ha sårmerkene!
Det vitne som skal bære fram dette budskapet, må ha sårmerket på hans oppstand-
else! Halleluja!!!
Menigheten må ha sårmerket for at den kraften som er i hans sårmerker kan eksplo-
dere i møtene, for det er vår atomkraft, skjønner du!
-Det er hans sårmerker, det er de han bar da han viste seg for Thomas: -Se her!
-Se her Thomas!
-Han viste sin side til Thomas: -Se her Thomas!
-Thomas han ville gjerne putte fingeren inn i naglegapet, og hånden inn i hans side, men
Jesus ville at Thomas skulle gå helt inn i hans sårmerker, ikke bare ha fingeren der,
men gå helt inn! -Halleluja!!!

-Og når menigheten går helt inn i hans sårmerker, så kommer kraften! Halleluja!!!
Det er påske, ja visst er det påske, og nå skal vi holde høytid, og vi skal holde høytid
etter påske også, for det er påske da også.
Nå er det midt på natten, det er like før Jesus kommer, og midt på natten er vende-
punkter fra den ene dagen og til den andre, fra den gamle dagen og til den nye, den
dag hvor ingen skyer skal være, ingen sorg og ingen pine, ingen rykter, ingen humbug
eller fanteri, ingen forfølgelse, ingen hungerens dal.
-Da er den evig hvile kommet! -Halleluja!
Da skal vi se Ham så som han er, alle de som fulgte Ham, skal få se Ham.
Halleluja! Glory! Halleluja!!!
Jeg har alltid lagt vinn på å predike en Kristus, en oppstanden Kristus, og jeg vil gjøre
det enda mer her etter denne dag, legge vinn på å forkynne Ham som var død, men se
han lever!
Ikke en som sitter i himmelen og bare koser seg, å langt i fra.
Han er vår talsmann innfor faderen, og han har sendt talsmannen her nede i menig-
heten, og denne talsmannen bringer den kraften i fra Ham, så vi behøver ikke å vente
på tur, men alle på en gang som er plaget av noe her i kveld, uansett hva det er, hans
sårmerker er her, hans sårmerker er her, det er Han, Halleluja! -Og vi er Hans legeme
fylt av Ham som fyller alt i alle, ikke en behøver å bære på noe synd her i kveld, ikke
en behøver å bære på noen sykdom, men lesse det på Ham og si: -Jesus jeg orker
ikke mere, du tar det på deg!
Han sier: -Kom med din synd, kom med din sykdom, jeg har båret dem på meg!
Halleluja!!!
Glory! Halleluja!
-Se der Guds lam, som bærer all verdens synd! -Halleluja!


Budskap nr. 71 kom etter prekenen.
Fra et møte på 60-tallet.