''Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder,
de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget
giftig, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender og de skal bli
helbredet.
Så ble den Herre Jesus, etterat han hadde talt til dem, opptatt til himmelen og
satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte ordet alle steds og
Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte.''
Mark.16,17-20

Dette avsnittet fra Bibelen er blitt nokså tåkelagt av dem som har gitt oss den norske
oversettelsen av grunnteksten. En bror sendte meg for noen tid siden en oversettelse
fra den greske Bibel av dette skriftsted, som i den språkdrakt åpner uanede mulig-
heter for alle som ønsker ikke å holde sannheten nede i vantroens former, men som
vil legge fram for offentligheten disse bevisene til utfrielse for tusener og atter tusener.
På gresk står det slik:

''Og disse tegn som tjener som bevis, skal ledsage dem som tror (handler), de
skal drive ut onde ånder, de skal tale i fremmende tungemål, bortdrive slanger.
Og selv om de drikker noe dødbringende, skal det aldeles ikke skade dem.
Sine hender skal de legge på de syke, og de syke skal meddeles helbredelse.
Og Herren fulgte med og bekreftet bestandig forkynnelsen ved de tegn som
fulgte med''.


Det er ikke rart at satan raser mot dem som tror dette, - tror det og praktiserer det.
Dette er bevisene som forteller at Jesus lever og at Satan har tapt slaget og at vi har
full forløsning i Jesus.
Dette skriftstedet avslører og tilintetgjør alt prek fra vantrosforkynnere som at Gud
bruker leger. Det var ikke leger Jesus sendte ut. Han sendt ut trosvitner med klare
beviser på den oppstandne Frelser. Jesus ville fortsette den yppersteprestelige em-
betstjeneste som består i å gjøre soning og bringe forløsning for alle folk.

Slike tegn - som skal tjene til bevis - skal ledsage dem som tror - den som handler.
Det står også hvori handlingen består. Det er den som handler som har vekkelse.
Det er dem som får se syndere frelst, får høre folk tale i tunger - får se syke hel-
bredet - ikke i en kjeller i et bakværelse, - men utenfor på gatene - utenfor den fagre
tempeldør og midt i tempelet like for motstandernes øyne - som et veldig bevis på
at Jesus lever.
Preken alene er ikke noe bevis, men troens - handlingens - forkynnelse.
Da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: -Sønn, dine synder er deg forlatt.
Her var det troeshandling og det er den som gir resultater - den beviser.

Det var noen romerske soldater som ble bestukket til å tie om Jesu oppstandelse, de
ble lønnet for å fortie Jesu bevis imot Satan. For dem betydde mer enn den veldige
virkelighet de hadde vært øyenvitner til. Pengene betydde mer for dem enn Guds
veldige bevis, Herrens oppstandelse, som godtgjorde hvem Jesus var, at han var
Guds veldige sønn. Rom.1,4
Men Gud skal holde dom over pengekjære soldater og sende ut fattige fiskere som
både skal forkynne og handle på Jesu befaling. Disse forkynnere vil ved den Hellige
Ånds hjelp, veiledning og kraft rive overende alle tankebygninger som handlingsløs
ønskeforkynnelse har bygd opp.

Menneskene må ha den Jesus som Matt. 8,16-17 taler om:
Men da det var blitt aften, førte de til ham mange besatte og han drev åndene
ut med et ord, og alle dem som hadde ondt, helbredet han, forat det skulle opp-
fylles som er talt ved profeten Esaias, som sier: -Han tok våre skrøpeligheter
på seg og bar våre sykdommer''.


Han tok våre skrøpeligheter på seg. Han bøyde seg ned og løftet opp på seg - som
en byrde man tar opp og lesser på seg - våre sykdommer og våre synder og bar dem
bort. Den greske oversettelse sier: ''Se det Guds Lam som borttar verdens synd.''
(ikke bare bærer, men borttar)
I grunnteksten er ordet for synd og sykdom det samme. Derfor kan du ofte lese om
Jesus når han helbredet syke at han sier: ''Din synd er deg forlatt. Din tro har frelst
deg''.


Han tar ikke bort bare synden, men også sykdommen. Forkynner du og praktiserer
du dette, du Guds vitne? Begynn nå, ellers vil Gud komme til å kreve deg til regnskap
for svikt i forkynnelsen og for handlingsløshet, fordi du ikke har gått til troshandling
på det som gir beviser for både mennesker og djevler at Jesus lever. Din fortielse
får folket til å tvile på og overse det Jesus sa: ''Sine hender skal de legge på de
syke, og de skal meddeles helbredelse''.


Med slikt hjelper du bare Satan på fortrinnelig vis til å tåkelegge Guds herlige løfter
til menneskene. Handlingenes forkynnelse er en oppfyllelse av profetien i Es.25,7:
''Og han skal på dette fjell tilintetgjøre det slør som omslører alle folkene, og
det dekke som dekker alle hedningefolkene''.

Da vil også ordet videre i Mark. 16 skje:
''Og Herren fulgte med (handlingens forkynnelse) og bekreftet bestandig
bestandig, bestandig, forkynnelsen''.


Dette åpenbarer en stadig vekkelse med stadig herlig utfrielse for syndere og syke.
Dette er barnas brød. Da den kananeiske, hedenske kvinne trengte seg fram til Jesus
etter helbredelse for sin datter ble hun veldig hindret av hans jødiske disipler, og Jesus
svarte henne: ''Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi til hundene''.
Her omtaler Jesus sitt eiendomsfolk som barna og den hedenske kvinne som hund og
helbredelse som barnas brød.
Den kananeiske kvinne lot seg ydmyke og omtale som en hund uten å bli fornærmet
og sa at hun behøvde ikke hele brødet til barna, ikke engang skiver. Smuler som falt
fra bordet, var henne nok. Slik kraft er det i barnas brød. Skjul ikke det brødet for
utsultede sjeler, for det er brutt i stykker på Golgata kors.

Måtte menighetensdørene åpnes slik at den som vil, kan få hjelpe de skarer som i for-
tvilelse rekker hendene ut etter det levende brødet.
Jesus holdt det ikke tilbake, det gjorde heller ikke Guds menighets første forkynnere.
Jesus er den samme i dag:
''Jesus Kristus er igår og i dag den samme, ja, til evig tid''. Hebr.13,8
Enten er Guds ord sant eller så er det løgn. Finn ut hva som er rett. Den kraft som
gjorde en fariseer som Nikodemus til en ny skapning, oppvekker døde også i dag.
Den kraft som på Jesu tid åpnet blindes øyne, er den samme idag og gjør det samme
nå. Denne kraft helbreder kreft og reiser opp lamme for å bevise for all skapning at
Jesus lever.

Du lidende sjel, Satan raser i mot deg, fordi han har tapt slaget på Golgata.
Jesus smiler til deg, fordi han har seiret over Satan, din motstander på Golgata.

Pris Ham du trette sjel, for Hans seier. Guds kraft er hos deg nå. Hør på Jesus troens
opphavsmann og fullender. Guds folk frigjør dere fra åket. Jesus har seiret. La ikke
Egypts fogder holde dere igjen. Jesus er vår fører. Jesus er vår frelser, Jesus er vår
helbreder, Jesus er vår Åndsdøper, Jesus er all vår lykke, vår glede, vår sang, vår
jubel, og vår brudgom som kommer meget snart.

Maran Ata - Herren kommer!Preken av Aage Samuelsen
Fra heftet: Her skilles våre veier. -62