Det er ikke noe som jeg har tenkt så mye på, og grunnet så mye på i denne høytiden,
som det, eller den første ordre som Jesus ga til sine disipler etter oppstandelsen, han
sa: ''I mitt navn skal I kaste ut demoner'', som nettopp nå i høytiden, som vi har sett
den mest kamuflerte demon som overhodet finnes, og det er den religiøse demon.

Den som har grunnet på Guds ord, leser og har kjennskap til det som foregikk i
og med fallet, før fallet, så skjedde det et fall i himmelen, og det var da Satan i
sjalusi og hat ikke ville bøye seg for det fineste verk som Gud hadde gjort, -nemlig å
skape mennesker i sitt bilde.
Og for dere som kjenner til, jeg har vært inne på det før, men for de som ikke kjenner
til det, så kan jeg nevne at Satan var jo den vakreste skapning av englene, som til da
var blitt skapt, og han var kledd med de fineste juveler og den herlighet som Gud
hadde lagt over Lusifer (Satan).
Og satt han på Gudefjellet.

Men da menneske ble skapt i Guds bilde; altså vakrere enn Lusifer, så oppsto det en
sjalusi og et hat i Lusifer`s hjerte, og han ville ikke bøye seg for det verk som Gud
hadde gjort.
Og av den grunn så ble han sammen med 200 engler kastet ned på jorden.
Satan hadde fri adgang til himmelen.
Og når det står, -det er mange som har spurt meg: Si meg hva det kan ha seg det står:
En ond ånd i fra Herren falt over Saul, så har de spurt meg: -Kommer det en ond ånd
i fra Herren?
-Nei, ikke fra Herren selv, men det står at Satan anklager Guds utvalgte natt og dag,
og inntil Kristus gikk inn i himmelen, så hadde de fri adgang inntil Gud, og anklagen
gikk opp og ned og finsiktet Guds folk.
Det gjør de også i dag.
Men det er bare det at nå er adgangen til himmelen stengt.

Og den onde ånd anklaget Saul, og den hadde full anledning til å komme over Saul,
fordi Saul, ga avkall i sitt fall på kongeverdigheten.
Så den onde ånd hadde full anledning til å komme over Saul.
Satan og hans åndehær vet utmerket godt hvordan det er i himmelen, og til
og med Satan har full anledning til å kle seg i lysets engels skikkelse, for å villede
Guds barn.

Nå har jeg gått igjennom litt av kirkehistorien, jeg var så heldig å fikk tak i det på
Kappelens forlag ca 3 uker før jul, og jeg har gått igjennom fra apostel-tiden og
helt opp til i dag, og sett hvordan den demon, -den religiøse demon, som gjemmer
seg bak navnet kristen, har operert opp igjennom tidene, fra apostel-tiden og inntil
dags dato, og fremdeles gjør det.
Og hjernevasker menneskene så de tror løgn, fordi de vil ikke vite av sannheten, for
sannheten er altfor nærgående på oss, og dersom vi ikke vil erkjenne sannheten, så
vil heller ikke sannheten frigjøre oss, og derfor har også den religiøse demon full an-
ledning til å operere ut i fra det menneske som den besetter.

Hvis du ser med et åndelig øye, hvis du har hjertets opplyste øyne,
og kan forstå hvilke håp Gud har kalt oss til, hans arv er blandt de hellige,
så vil du også se den kamuflerte og tilforlatelige demonen som kler seg ut i en
kristen kappe, og det er pga. det at kristenheten er kommet i vannry.
Og det er pga. den religiøse demon som utgir seg for å være kristendommens
fundament, og det er pga det at kristendommen blir forfulgt i dag.
Fordi at den religiøse demon ikke kan tilveiebringe virkelige resultater eller virke-
ligheter i et menneskes hjerte.
Men kommer kun med erstatninger.

Og derfor kan du si: -Den religiøse demon vet at adgangen til himmelen er stengt.
Men den vet utmerket godt hvordan et møte skal være, det vet den.
Og den forsøker å lage møter i kristent regi, og den som ikke er våken og har
hjertets opplyste øyne, han kan aldri oppdage dette, det er umulig.
Den kan til og med være med å synge sanger om Jesus, og den kan være med å
arrangere andakter, og den kan være med å arrangere ja, alt mulig i kristen regi,
uten å ha den indre herligheten og prakten.
Derfor så må han kle seg i den yttre prakt.
Og den elsker glimmer og kle seg i glimmer, fordi den ikke kan få tak i herligheten
fra Gud.

Så du kan legge merke til f.eks. katolisismen, den katolske kirke eller statskirken
kan aldri få Guds herlighet over seg, derfor må de kle seg i den ytre prakt.
Den har ingen kledning på innsiden derfor må den ha det på utsiden.
Og snakk om at den dekorerer seg med kors og krusifikser, ja det er så tilfor-
latelig at menneskene, ja jeg våger å påstå, ja de sier at det er 95% av den norske
befolkning som tilhører statskirken, jeg kan gå så langt som jeg sier 98%, er besatt
at den religiøse demon.
Og derfor kan du legge merke til at når jeg begynner å preke eller andre brødre
begynner å preke i mot den demon, så kan du legge merke til hvor den demonen
sitter hen, fordi de begynner høylytt å protestere, og så sier de: -Hvorfor anklager
du andre?
-Jeg anklager ikke menneskene men det er den demon, som vi ønsker å avsløre.

Og når f.eks Tinnå sa til meg: -Er det sant at du har sagt at jeg går til helvete?
-Nei, sa jeg, det har jeg aldri sagt, for, det er noe du må avgjøre selv.
Det behøver ikke jeg si.
Den demon er veldig smart, den er så smart.
Den kan gå så langt som til å si: -At vi får elske alle samfunn, ja da,
-For selv om ikke jeg tilhører Maran Ata, Samuelsen, så, ja, du er vel glad i meg
for det?
Men her må du være oppmerksom på at her er det ikke snakk om Maran Ata,
her er det ikke snakk om pinsevenner, her er det ikke snakk om statskirken eller
katolikken.
-Det er snakk om å være frelst etter Guds ord, fordi i himmelen kommer det aldri
katolikk eller Maran Ata til å stå ved siden av hverandre.
-Tror du ikke det Samuelsen?
-Nei, det tror jeg ikke.
Du får aldri se en metodist eller en Maran Ata gå arm i arm i himmelen.
-Det er vel å gå for langt vel?
Nei!
-Du får heller ikke se to Maran Ata venner stå i sammen i himmelen.
-Gjør du ikke det????
Neida!
-Der er det bare frelst av nåde.
Og det er kun de som har fått den indre herligheten, og som er prydet med den
kraft og verdighet som det står om bruden i ordspråket 31, at: ''Kraft og verdighet
er hennes kledebon''.

Og som det står i salme 45: ''Såre herlig er kongedatterens innerste''.

Når jeg var nede i Rom, og inni den katolske kirke (jeg orket ikke å være der lenge),
det klarte jeg ikke, for at mennesker, voksne mennesker kan bli så demon-besatt!
De fortalte meg om det veldige skattkammeret som den katolske kirke har, hvor det
er dynger med edelstener (alle slag) og med gull.
Og det skal da være et bilde på Guds skattkammer.
Altså: -De kan ikke tilveiebringe disse skattkamre her, for de har ikke noe, så må de
opprette noe som ligner det, men det er bare det at den rikdommen de har er av
denne forbannede jord, og det er like så forbannet som den katolske kirke er.
For den demon som har besatt disse menneskene regjerer den fullstendig, og de vil
la seg regjere av den demon.
Og den demon vil holde på med sin regjeringstid som den falske profet, og lede
mennesker imot den sikre undergang; -Harmageddon!!!

Det er mange som har anklaget meg fordi de sier at jeg anklager andre kristne.
Det er fullstendig feil.
Jeg har så nok med meg selv, at dersom jeg skulle begynne å anklage andre, da
ville jeg være like fortapt som de som er fortapt.
Men det som jeg har pekt på i alle år og som folk har misforstått, det er: -Når den
Hellige Ånds kraft er i møtet så forkynner den Hellige Ånd kun skriftene, og skriften
vi hørte her i formiddag, kan ikke gjøres ugyldig.
Og det er den demon som kjemper imot den Hellige Ånd i dag.
Og hvis ikke de kristne er fylt med den Hellige Ånd så vil de bli dratt med i dragsuget,
av den demon som kler seg ut i kristenhetens kappe, og gir seg ut for å være noe,
som de så langt i fra er.

Og du skal legge merke til hvordan den demon opptrer.
Når det gjelder radio og tv, så har Satan full kontroll over nrk, og andre radio-
stasjoner.
For Satan han er Herre over luften, det er han som dominerer luften, det er hans
herredømme, det er hans sitt rike, og han besetter de viktigste postene for å sprøyte
ut sin gift og inn i mennesker, som tror at dette er kristendom.
Og en annen ting som jeg vil avsløre som kanskje mange av dere ikke tenker på:
-legg merke til, du kan snakke med en prest privat, så snakker han med en ganske
alminnelig stemme som han har, men i samme øyeblikk som han betreder tale-
stolen så kommer den demons røst og forandrer stemmen hans totalt.
Da er det en demon som taler igjennom nrk.
-Er dere klar over det?

Jeg kunne si mye mye mer, men jeg sa det også til en som jeg traff i Skien på post-
huset, -du er fæl med oss prester Samuelsen, sa han.
Nei, sa jeg, det er jeg ikke, for jeg har ikke noe imot deg som menneske, men det er
alt det røret som du holder på med som ikke hører hjemme i Guds rike, sa jeg.
-Gjør det ikke det sa han.
-Nei sa jeg, det har ingenting med Gud å gjøre.

Og nå hørte jeg littegrann på andakten i går, det var fra Hamar kirke, så tenkte jeg
nå skal jeg høre på det.
Så sier han i sin bønn: -Og så ber jeg deg, for alle de frafalne at de må vende tilbake
til sin dåpspakt.
-Hvilken dåp??
Legg merke til at den demon skal også ha dåp, men han vil ikke ha den virkelige
dåpen, og så får han dyttet på etterligninger som folket går villig på fordi deres øyne
og deres sinn er fullstendig forblindet og forkalket.

Hvilken dåpspakt?
De har aldri hatt noen dåpspakt, i den såkalte barnedåp.
Det er ikke barnedåp.
Når jeg leste i kirkehistorien, så i den første tiden, da hadde de dåpskummer, enten
det eller så hadde de dem ute i elva, og de dyppet dem helt under.
Barnebestenkelsen den kom flere hundrede år etterpå.
Og det var etter at Satan igjennom ugudelige mennesker hadde fått utryddet de
kristne, så og si, og spredt dem over hele jorden.
Så kom den demon og fikk fullt herredømme, og fikk applaus av konger og fyrster
og keisere.
Og jeg skal ikke ta tiden til å komme inn på hvilken forferdelig, hvor blodbestenket
den katolske kirken er, og hvor mange de har drept opp igjennom årene som hadde
den levende tro på den oppstandne Kristus.

Og statskirken det er den samme demon, den er bare i en mere moderat ånd.
Jeg kan nesten si at det er datteren til mora.
Og som jeg pleier å si: -det er dattera til hora i Rom.
Tror dere virkelig det at f.eks. Jesus hadde kommet ned her, og han hadde reist ned
til Rom, tror dere virkelig at hvis han hadde dratt oss med ned til Rom, at vi hadde
fått audiens hos paven?
Nå leste jeg rett før jul at paven hadde velsignet et folballag, og de ble så velsignet det
fotballaget at de tapte.

Tror dere virkelig at Jesus hadde fått audiens, i sammen med oss hos biskopene her
i Norge?
-Langt i fra!
-Hvis han f.eks hadde tatt med seg en hel del med lasaroner, og skjøger fra gaten her,
og sånne typer som oss, og sagt at det: -Nå Aage få med deg alle kameratene dine
så tar vi en tur opp til Olav, Kong Olav, kolegaen min, nå skal vi opp og snakke med
ham og så skal vi ha et møte også.
Så skal vi prise Jesus og klappe i hendene og synge halleluja og danse oppå der.
Tror dere virkelig vi hadde fått audiens?? Aldri!!!

For Jesus har aldri fått noe glory av mennesker, uansett hvor store de er her nede.
Et krusifiks og en død Jesus kan de ære så mye de vil, og de kan også gå så langt
som å se: -Halleluja.
Men en levende Jesus som er oppstanden i fra de døde, som har gitt oss befaling å
kaste ut demoner i Jesu navn, og som har seiret over ondskapens åndehær i
himmelrommet, det er den Jesus som er i blandt de fattigste i samfunnet, blandt
skjøger, horkarler, drankere som er herlig løst og satt fri og fylt med den Hellige Ånd
det er Han vi ærer, Glory!
Og det er Han som har sagt: ''I skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over
eder, og I skal være mine vidner''
.
Det er den Kristus som den religiøse demon hater og frykter.
Derfor er jeg blitt utsatt for mordforsøk flere ganger.
Jeg akter aldri å bøye meg for den demon, uansett hvor fint dekorert han er.
Jeg har bøyd meg en gang for alle, for Kongenes Konge og Herrenes Herre.
Og jeg har sagt: -Herre, gi meg enda røst i mitt hjerte, så jeg kan tale ditt ord med
all frimodighet i det du rekker din hånd ut til tegn og til under og til helbredelse, og gi
meg frimodighet til å tale det levende ord.
-Halleluja!!!
-Glory!!!!

Det er erklært krig, mellom den religiøse demon og den Hellige Ånd.
Og så mye som vi lar den Hellige Ånd okkupere oss så mye får den Hellige Ånd
utrette i våre møter.
Og det står til og med at vi skal tråkke på disse demoner og slanger, vi skal trede dem
under vår fot, og når vi gjør det så sier de vi anklager den religiøse demon eller andre
kristne, neida, det er ikke andre kristne, det er bare en kristen, det er ikke noen andre
kristne, ''For av de andre våget ingen å holde seg nær til dem''.
Halleluja!!!!

Og du skal legge merke til at den slangedemon, den religiøse demon, den smyger seg
inn over alt, og det står: ''At du skal ete støv alle dine livs dager''
Og det står: -At Herren kommer i hu at vi er støv, og jeg skal si deg den eter støv på
sin vei.
Men be Gud i himmelen at han må bevare deg, og at han som den siste må stå fram
på støvet.
-Halleluja!!!!
-Glory!!!!

Hvor mye kraft vil Gud vi skal ha?
-Jo det skal jeg si deg!
Så mye som han får hivet ut av ditt hjerte, så mye kraft får du.
Og jo større område ilden kan få i tornebusken, jo mere brenner den.
Og folket skal forundre seg å si: -Er han ikke brendt opp enda?
Nei.
-Det var da merkelig det!
Moses forundret seg, at ikke tornebusken brandt opp.
Er han ikke ferdig da, hva er detta for noe.
Og du vet tornebusker det er den mest foraktet tresort som finnes.
Og er det noe de i fine klær frykter og komme nær så er det tornebuska.
De kan godt stå på avstand og kikke på oss, men må ikke komme for nær.
For tenk om den fine ytre herligheten skulle bli revet i stykker da.
-Ja, bare kom du det skal ikke bli filla igjen av deg.
Men Herren skal fylle deg med en indre herlighet som overgår all menneskelig for-
stand og skal sette deg i brand og gjøre deg til en tjener for sitt rike, så du skal gå fram
midt i mellom folkeslagene med hevet hode og med øynene vendt i mot himmelen.
Og ditt åsyn skal stråle av glede, og aldri rødmes av skam.
Fordi Herren har fylt deg med sin herlighet.
-Glory Halleluja!!!Preken av Aage Samuelsen 1979