Ordet er Gud selv.
''I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.'' Joh.1,1
Dette skaper en holdning av hvile i oss, for alt vårt håp står til Ordet fra den
levende Gud. Guds Ord består til evig tid. Det er alltid i stand til å hjelpe oss.
Tenk hvilke herlige sannheter som finnes i det!

Du skal aldri sammenligne Bibelen med andre bøker. For den kommer fra himmelen.
Den inneholder ikke Guds Ord, den ER Guds Ord. Den er overnaturlig i sin opp-
rinnelse, evig i sin verdi og sin evne til å bestå, uendelig i perspektiv og guddommelig
i sitt forfatterskap.
Les gjennom den! Be den inn i deg! Skriv den ned!

Og hva sier Ordet? Det sier: ''Å frykte Herren er begynnelsen til visdom...''
Ords. 9,10
I Herrens frykt begynner vi å innse vår svakhet, og det leder oss til å være så kloke
at vi mottar forløsningens storhet. Kunnskap er knyttet til glede. Vi kan ikke ha kunn-
skap om Herren uten glede.
Ikke bare har vi glede, men vi har også fred. Troen gir fred. Ikke tro gjennom lange
bønner, men tro som kommer av at nåden gir fred.
Fred oppstår der hvor troen er uforstyrret (uforandret, upåvirket). Det er en evig
tro - den utfordrer alltid til å tro det Gud har sagt.
Hvis du vil våge å stole på Ham, vil du oppdage at dine ønsker alltid går i oppfyll-
else. Men da må du ikke vakle, for: ''...ikke må et slikt menneske vente å få noe
av Herren.''
Jak.1,7
BARE TRO!

Bli et uttrykk for Kongen
''Fylt av den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan.'' Luk.4,1
Hva betyr egentlig uttrykket ''bli fylt av Ånden'' slik det står i Ef. 5,18? Vi trenger
alle å vite det. For en forskjell det er når vi forstår dåpen i den Hellige Ånd og
kjenner strømmen av liv fra Ånden! Tenk hvordan Ordet blir opplyst av Ånden!
Vi springer av glede, mer enn vi noen gang har gjort, fylt av hellig latter!

Realitetene av den Åndens fylde som var blitt lovet, er kommer frem fra skyggene.
Vår herlige Herre, som kan tale som ingen andre, er her for å hjelpe de undertrykte.
Kongen åpenbarer sin vilje. Han skjuler sitt barn og fyller sjelen med en klar visjon
og utrettelig nidkjærhet. Ild! Ild! Ild!. Den brenner intenst i menneskesjelen, helt til
en person blir et uttrykk for Kongen.

Denne Jesus, denne undergjørende Jesus, kom for å være Konge. Er Han Konge?
Ja! Og Han må få regjere i våre liv.
Tenk å bøye seg slik at Han alltid får førsteplassen! Ære være Gud! Hans Ånd er
kommet for å bli til evig tid.
Han skal flyte gjennom våre sjeler, for Jesus sa: ''Når jeg blir borte, vil jeg sende
Ham til dere.''
Joh. 16,7 omskrevet.

Herren sa at Han ville overbevise verden om synd når Talsmannen kom til oss.
Gud har gitt oss en berikelse, en fullkommen åpenbaring, i Ham.
Ånden kom for å fylle legemet og bringe fram det som alle profetene hadde talt
om. Han skulle ta det som hørte Jesus til, og vise det til oss.

Fylt med Ånden
Kvinnen i Joh. 4 hadde en kilde. Etter at den Hellige Ånd var kommet, hadde hun en
strøm. Strømmer av levende vann begynte å renne fra henne.
Profetisk tale er en del av Åndens fylde, og den flyter som en strøm. Den er et gud-
dommelig inngrep, en hjelp til å fylle legemet med hele Guds fylde. Det er som et lyn-
glimt som åpner opp for guddommelig åpenbaring.

Pga. åpenbaringen forstår vi at vi kan danse og synge i Ånden. Vi kan nyte en lif-
ligere musikk og en mer sjelden karakter. (Kristi karakter i oss, håpet om herlig-
het).
Vi ser et syn av Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt. Disse guddommelige åpen-
baringene er det dåpen i den Hellige Ånd som bringer til oss, både gjennom pro-
fetisk gave og på andre måter.
Den Hellige Ånd er sannhetens Ånd. Han er hele tiden opptatt med å avsløre, stad-
feste og ånde på menneskeheten på en mektig måte. Han brenner opp og gir liv, til
mennesker roper ut: ''Hva må jeg gjøre for å bli frelst?'' Så kommer livets åndepust
og det brenner med en intensitet som gjør at verden merker varmen og roper til Gud.

Tenk hvilken glede det er å bli fylt med den Hellige Ånd og komme inn i Hans gud-
dommelige plan for å bringe Hans ild ut til verden! Vi må være opptatt med dette
både i tide og utide, og med en følelse av guddommelig godkjenning!
Slik apostlene var på sin tid, skal vi være i vår tid. Vi skal være fylt med hele Guds
fylde, med den samme Hellige Ånd, den samme varmen, det samme livet - den
samme himmelen i sjelen.

Den Hellige Ånd bringer himmelen ned til oss, samtidig med at Han åpenbarer Jesus
som er himmelens Konge.
Tenk å få tilhøre Ham som har gitt oss en fullkommen, himmelsk forberedelse på at
alle våre behov skal bli møtt!
Det er ingen grunn til å stønne, gråte, kjempe eller sukke. Guds ord sier:
''Herrens Ånd er over meg...'' Luk.4,18

Vi har Herrens Ånd. Vi har den Hellige Ånds fornuft, kunnskapen om hans kraft,
velbehaget ved Hans gjerninger, og det underfulle ved Hans åndepust. Han løfter
opp Ordet, gjør alle ting nye, og møter de behov vi måtte ha i våre liv i øyeblikket.
Det er de siste dager. De er vidunderlige og velsignet med mange tegn.
Åndens åndepust åpenbarer Guds sannheter og hjelper menneskeheten til å bli
kjent med Jesus.

Et tvunget uttrykk
Jeg tror på den Hellige Ånd. Og jeg tror at Gud gav oss den Hellige Ånd for å
gjøre oss lik Hans sønn, for å gi uttrykk for Hans sønn, og for å tvinge igjennom
dette uttrykket.
I Sverige ble det satt opp en stor plattform i en park til møtene vi skulle ha der.
Betingelsene var at denne engelskmannen ikke ville legge sine hender på folk og be.
Da sa jeg: ''Herre du vet alt dette. Jeg tror at du kan virke uansett.''
Herren åpenbarte sitt nærvær og helbredet og frelste mennesker uansett i disse
møtene. Jeg sa ganske enkelt: ''Hvem er det som har et behov? Kan dere løfte
hånden?''
Hender ble løftet over hele forsamlingen. Da fikk jeg øye på en diger kvinne som
hadde løftet hånden, og jeg sa til henne: -Si hva som feiler deg!
Hun sa at hun hadde smerter over hele kroppen. Hun var i veldig nød.
Da sa jeg: -Løft dine hender i Jesu navn!

Jesus kom for å helbrede de syke, for å løse de djevelen hadde bundet, og for å
sette fanger fri. Han sa: ''Større gjerninger enn disse skal dere gjøre som tror
på meg''.
Joh. 14,12 omskr.
Vi har kraften i hans navn, og den kan vi bruke mot fienden. Jeg sa til kvinnen:
-I Jesu navn setter jeg deg fri.
-Er du fri?
-Ja jeg er fullkomment fri, svarte hun.
GUD la sine hender på folk! Han hadde en vidunderlig måte å møte behovene
på der.
Jeg tror at jeg skal få se Guds herlighet. Jeg tror at jeg skal få se Gud sette menn-
esker fri fra alle slags skrøpeligheter.

Disipler for alle folkeslag
Jesus sa: ''Herrens Ånd er over meg...for å gjøre disipler av alle folkeslag''.
Luk.4,18; Matt.28,19 omskr.
Da jeg forkynte denne herlige sannheten for første gang i New Zealand, var det
hundrevis som ble døpt i den Hellige Ånd.
Men i Sverige var den lutherske kirken meget misfornøyd. En kvinne som arbeidet
på slottet, ble helbredet, men jeg ble tvunget til å reise fra landet.

Ved en anledning da jeg var der, kom jeg fram kl. halv ti, men møtet var ikke før
kl halv fem. Derfor dro jeg ut til kysten for å få noen timers hvile. Da jeg kom til-
bake, var gaten full av rullestoler og biler fulle av hjelpeløse og trengende mennesker.
De som arrangerte møtet sa: -Hva skal vi gjøre?
Da sa jeg: -den Hellige Ånd kom for å ta bolig og herske med kongelig verdighet.
Lev i Hans salvelse, frihet og inspirasjon, og vær som en rennende elv - ikke noe
mindre - for at Gud skal bli herliggjort.

Gud løste mennesker den dagen og satte fanger fri. Var det bare det som skjedde?
Nei, det var bare begynnelsen! Huset der jeg bodde, var også fullpakket av folk!
For en glede det er å være rede til å bli brukt av Gud! Gud må sette oss alle i brann.
Det er mye land å innta. Markene er alt hvite til høsten!

Du skulle ha hørt ropet fra folket den dagen - snakk om gråt! Det er en slik glede i
å gråte. Det er grusomt hvis ikke du kan gråte med Guds åndepust på deg, slik de
gjorde den dagen.
Jeg fortsatte med å hjelpe mennesker. Da sa Gud klart og tydelig til meg: -Be til meg
jeg skal gi deg alle på dette stedet.
Jeg syntes det var litt for mye å be om. Men så hvisket Han til meg igjen: Be! Jeg skal
gi deg alle som er i huset.
Da sa jeg: -Å, min Gud, si det igjen.
Be til meg. Jeg vil gi deg alle som er i huset.
-Jeg ber! Jeg ber i tro! svarte jeg. -Og jeg tror det!
Åndepustet fra himmelen fylte stedet. Folk falt på sine knær i gråt og omvendelse.
Åndepustet fra Ånden er så vidunderlig! Det er noe VIDUNDERLIG med dette
Åndepustet!

Ånden er over meg
Jesus sa: ''Herrens Ånd er over meg...'' Luk.4,18, og den er over meg, over MEG
kan vi si.
Måtte Gud røre ved ditt hjerte og få deg til å handle på denne sannheten.
Vil du at Gud skal få deg til det herlige stadiet der du beveger deg i Hans Ånd?
Er det ditt hjertes rop og lengsel å komme til dette stadiet? Gud kan bare velge de
som er fullstendig fylt til å nå dit. Lengter du etter å bli fylt til det ytterste? Hungrer
og tørster du etter Guds fylde?
Gjør dette til en levende erfaring, slik Jesus gjorde. Si: ''Herrens Ånd er over meg!''
Og det du ønsker vil skje.
Måtte Gud gi dette til dere alle. Amen.Smith Wigglesworth
August 1925