Dersom du tror skal du se Guds frelse.
Bare tro!
Tro at det er noe som kan føre oss inn i Guds rike - ut av den naturlige orden, inn i
en guddommelig kraft, der vi blir forvandlet ved Guds kraft av En som er større enn
vi er. Skriften sier:
''Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle dem som tok imot ham, dam gav ham rett til å bli Guds barn.''

Joh. 1,11-12

Vi befinner oss i en herlig situasjon når vi ikke har andre å vende oss til enn Gud.
Når vi bare har Gud til å hjelpe oss, er vi i en fantastisk stilling.
For der vil Gud forandre den situasjonen som har bundet oss.
Hvem vil gjøre det? ''Ikke jeg, men Kristus,'' sier Paulus som en påminnelse til oss.
Gal. 2,20

Det venter oss en ny guddommelig orden som vi kan komme inn i.
Det er en guddommelig stilling hvor Gud gjør mirakler.
Men Gud venter på at vi skal handle. Vi må vende oss til ham.
Noen dampkjeler er laget slik at sikkerhetsventilen utløses ved et trykk på 5 kg, andre
ved 125 kg og noen ved 175 kilos trykk.
Hvilket trykk eller problem er det du ønsker skal bli utløst i dag?
Gud vil hjelpe deg med ditt problem. Bare tro. Alt er mulig. Bare tro.

''Men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder''. Ap.gj. 1,8

Hva har Gud for oss i denne mektige dåpen i den Hellige Ånd?
Med den kan vi bli så mektig berørt av kraften at både Llarelly og hele South Wales
merker Guds kraft på ny. Folket skal vite hvilken stor arv de har i Kristus Jesus.
Alle skal vite at vi har vært sammen med Jesus, som forvandler dem.

Slik var det da mennesker fikk møte Jesus, og vi er ben av hans ben, og kjøtt av
hans kjøtt, og han har gitt oss av sin Ånd, nåde over nåde, Jesus var full av nåde, og
fylt av Åndens kraft.
Gjennom den Hellige Ånd gav han menneskene nåde.
I Ham ble Treenigheten manifestert, og vi fikk løfte om den samme kraft som var i ham.
Han led, men arbeidet måtte fortsette, de han etterlot seg skulle ikles på samme måte.
De skulle opplades med guddommelig kraft ved Åndens guddommelige verk.
Nå blir vi døpt til den samme Ånd, vi har del i guddommelig natur, vi lever i en gud-
dommelig forvandling, og hele vårt vesen blir satt i brann med den samme lidenskap
som Jesus hadde.

Det vil aldri stoppe
Man skulle tro at denne vidunderlige dåpen i Ånden skulle berolige disiplene, men
tvert imot!
Den minner meg om det første lokomotivet.
Da Stephenson hadde det klart, var han ivrig etter at hans søster Mary skulle få se det.
Da Mary så det sa hun: ''John det kommer aldri til å gå, det kommer aldri til å gå!''
Da sa Stephenson til sin søster: ''Sett deg inn,'' hun satte seg inn, og han trykket på
knappen.
Lokomotivet beveget seg. Og da sa hun: ''Å, John, det kommer aldri til å stoppe!
Det kommer aldri til å stoppe!''

Mens disiplene ventet og ba på Øvre salen, så det ut som om åndsdåpen aldri ville
komme, men den kom, og nå vet vi at den aldri vil stoppe! Men de var fornuftige
nok til å vente til den kom.

Hva tenker jeg når jeg ser mennesker som fremdeles venter på den Hellige Ånd?
Mine kjære, jeg tror det er galt å vente på den Hellige Ånd, den Hellige Ånd
venter på oss.
Den Hellige Ånd er kommet, og han vil ikke forlate oss før Menigheten blir hentet
for å være med sin Herre i all evighet.
Når jeg ser mennesker som venter vet jeg at noe er galt.

Den Hellige Ånd begynner å åpenbare urenhet, dømmer hjertets hardhet og avslører
alt urent blandt mennesker.
Før renselsesprosessen er fullført, er ikke den Hellige Ånd velkommen i dem.
Men når legemer er rene og helliggjort, fryder Jesus seg over å kunne fylle dem med
sin Hellige Ånd. Det kommer aldri til å stoppe.

Vi blir helt og fullt overlatt til Gud når den Hellige Ånd renser oss og forbereder våre
legemer på å bli et tempel for ånden. Vi blir likedannet med Ham.
Det er Guds vilje og din helliggjørelse at du skal bli fylt med all Guds fylde, som en
hær som har ikledd seg Ham.
Treenigheten er som når dynamitt flyter gjennom deg, og virker med en hellig, mektig
kraft innenfor den menneskelige ramme.

Gud vil at vi skal være i Hans guddommelige orden - oppslukt av Ham.
Så skal vi motta et nytt legeme, et nytt sinn og en ny tunge.
Ikke noe menneske kan temme tungen, men Gud, ved den Hellige Ånd, kan forvandle
hele legemet, inkludert tungen, til en fullkommen stilling.
Den guddommelige orden er et guddommelig samarbeid - vi tillater Kristus å få sette
seg på tronen i våre liv.

Guddommelig kraft i det indre mennesket
I Ap.gj. 1,8 står det at du skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over deg i sin
fullkomne, virkekraftige og guddommelige justering.
Åndens helliggjørelse gjør at en guddommelig plan blir åpenbart - og her er kjenne-
tegnet på hemmeligheten til guddommelige evner og kraft.
Jesus var salvet med den Hellige Ånd og gikk omkring og gjorde vel, for Gud var
legemlig tilstede i Ham, i all sin fylde. Ap.gj 10,38

Jeg ser og jeg kjenner den guddommelige orden, vi må presse på for å komme inn i
fylden av den. Vi skal tale det vi vet og vitne om det vi har sett, og den Hellige Ånd
er vårt vitne.
Jeg ser Mesteren i sin kongelige kledning av hellighet, preget av kjærlighet, som
virker og handler i sin nåværende guddommelige kraft, dette er noe som også skal
nedlegges i oss. ''Dere skal få kraft'' i henhold til Ap.gj. 1,8.

Mesteren var tilstede i Ap.gj 1,8, disiplene hadde kommet inn i det, vi er i det, av det
og inni det. Og vi kan ikke kvitte oss med det, så snart denne guddommelige kraften
er i oss.
Det er noe veldig å bli født inn i dette av Gud, det er alvorlig, ja, når man først er inn-
podet, er det en alvorlig ting å gjøre den Hellige Ånd sorg.
Dåpen i den Hellige Ånd er en fryktinngytende tilstand dersom vi ikke går videre med
Gud, for stor er vår overbevisning om synd.

Den Hellige Ånd kommer for å ta bolig. Gud må vekke oss for vårt ansvar: -å leve et
liv hvor kraften er innåndet i oss. Vi kan aldri være den samme etter at den Hellige
Ånd har kommet over oss! Full av Ånden må vi være rede i tide og utide, alltid ha
overflod, alltid være full av livet i Gud, rede til enhver nødssituasjon.

Rop! Seieren er din!
Jeg befinner meg alltid, alltid, i en stilling som er større enn situasjonen og behovet
på stedet. Dåpen i den Hellige Ånd er gitt oss for å forberede oss på å handle når
to veier møtes. Bare Gud kan gi oss den beslutningen vi trenger for å velge hvilken
vei vi skal gå. Bare Han kan bringe den seieren vi trenger.
Vi står ganske enkelt stille og ser Guds frelse.

Det er en fantastisk posisjon! Det er fantastisk å nå frem til en slik posisjon med
verdighet, og å være i stand til å rope til Gud når murene fremdeles står, og det ser
ut som at vi skal mislykkes.
Rop! Rop! Seieren er din! Seieren er din! Den vil ikke komme en gang i fremtiden
Seieren er din.
Når du roper med triumferende røst, vil banneret bli hevet, og murene falle
Da kommer du til å gå inn og innta byen. Det er din tiltenkte posisjon. Det er ikke
noe du har gjort. Det er en posisjon som oppstår som svar på ropet fra Mesteren:
''Det er fullbrakt,'' Joh. 19,30 ikke: ''Det skal bli fullbrakt''.
''Det er fullbrakt'' - Gud kan stadfeste denne posisjonen når vi er lojale overfor
Hans guddommelige planer.

Det er ingen liten sak å bli døpt med den Hellige Ånd og bli frelst fra Satans makt
til Gud. Det er større for Ham å forvandle en natur fra en jordisk posisjon til et
himmelsk begjær, enn å flytte Sinaifjellet! Tenk å kunne være i denne guddomme-
lige orden!

Mine kjære, Jesus var i den fullkomne orden. Han begynte å gjøre ting underveis.
Han begynte å være. Han levde i et ''Jeg vet''. Vi må også leve i et ''Jeg vet''.
Gud har sagt det: Vi må være levende Kristi brev, kjent og lest av alle mennesker.
2.Kor. 3,2.
Vi skal ha kunnskap om Ham gjennom Hans ord, som bor i våre hjerter.
Det er et aktivt Ord, et Ord med kraft - den samme kraften som vi mottok da den
Hellige Ånd kom over oss og gjorde oss til vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og
til jordens ender.

''Herren vil bane en vei!''
Hvordan vandrer du i Mesterens rike? Med en midlidenhet som aldri svikter, som
ser når ingen andre ser, som føler når ingen andre føler.
Det er en guddommelig medlidenhet. Den kommer ved Ordet, for Mesteren er Guds
Ord. Vi heller til Guds side i forhold til vår tro. Skriften sier: ''Hvem er det som
seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn''.
1.Joh. 5,5
Vi lever vårt liv i troen på en Annen, i samfunn med en Annen. Vi tror på mesteren.
Vi lever bare for Ham. Derfor kan Han manifestere seg gjennom oss, Han tar
ledelsen gjennom oss.

Tidlig en morgen var jeg på reise i Sverige.
En gammel dame kom inn i jernbane vognen, og hun måtte støtte seg til sin datters
arm. Hun satte seg. Ansiktet hennes var fylt av fortvilelse, og jeg ble urolig.
Jeg klarte ikke å slappe av, så jeg sa til tolken min: -Hva er i veien med denne damen?
Jeg vil vite det.

Den kjære gamle damen svarte - Jeg er over sytti, jeg hadde håpet å bevare kroppen
min til det siste, men nå har jeg fått koldbrann i beina, jeg er på vei til sykehuset for å
få amputert beina, og smertene er grusomme.
Jeg vil ikke miste beina i min alder.
Jeg var nødt til å fortelle henne at Jesus kunne helbrede henne, ansiktet hennes lyste
opp, hun begynte å stråle av håp.

Så stanset togene, vognen ble fylt med arbeidere, og noen av dem ble stående mellom
meg og kvinnen. Det virket håpløst å fortsette samtalen, en diger mann sto midt mel-
lom oss. Da sa djevelen: -Nå er du ferdig.
Jesus visste hva han skulle svare djevelen da Han gikk omkring her på jorden.
Han svarte ham med Guds ord, djevelen kan kanskje etterlate seg en død fisk, men
ikke en levende.

Djevelen sa: -Nå er du ferdig. Men jeg svarte: Nei: -Min Herre vil bane vei. Es. 43,19
I det samme strakte den store mannen på beina, jeg la hånden min på kvinnen og sa:
-I Jesu navn så løser jeg denne kvinnen.
Mannen visste ikke hva som foregikk, men Gud visste det. I det samme øyeblikk ble
hun helbredet.

Hva er hensikten med å fortelle denne historien?
Ap.gj. 1,8 sier: ''Du skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over deg''.
Jesus ble ikledd kraft og en tjeneste som besto i å inngi denne guddommelige kraften
på en måte som aldri svikter.
Du har tatt imot kraft til å puste inn liv og knuse fiendens makt, og ingenting skal skade
deg!

Da toget stanset skulle den gamle damen til å forlate vognen. Datteren spurte:
-Hvorfor skal du av mor? -Damen svarte- Jeg skal hjem igjen, -Jeg er helbredet.
Så lenge toget sto på stasjonen, gikk hun frem og tilbake utenfor vinduet.
Så sa hun til tolken min: -Jeg reiser hjem, jeg er helbredet.

Herligheten er gått opp for deg
Gud vil ikke tillate at de som stoler på ham mislykkes på de rette veier. Gud vil gjøre
verket, ja han kan gjøre det. Hans Ord er et levende Ord, fylt av guddommelig virke-
kraft og styrke. Det har kraft til å forandre på tingenes tilstand ved Åndens kraft.
Gud, den Hellige Ånd, kan ta Jesu ord og ånde det inn i en tilhører, og på den måten
levendegjøre hans ånd.
All sykdom og skrøpelighet må gå på Mesterens befaling, og Gud gjør oss i stand til
å tale og binde fienden, og å sette fanger fri.

Mine kjære, la oss stå opp! Herrens herlighet har gått opp over deg og gir liv inn i
din svakhet. Gud gjør deg ikke til hale men til hode 5.Mos. 28.13. Dette er en
vidunderlig dag, fylt av Ånden, den Allmektiges åndepust.
Jesus begynte å gjøre, og deretter å lære. Du er kommet inn i en guddommelig
prosess, med åpenbaring og guddommelig kraft der manifestasjonene skjer.
Hvis jeg bare kom for å gi liv som har brakt åpenbaring, vil Gud være med meg, og
velsignelsene vil flyte.

En dag jeg kjørte gjennom en travel gate i New York, fikk jeg se en stor folke-
mengde, jeg ba sjåføren om å stanse. Da fikk jeg se en gutt som lå og vred seg i
dødssmerte. Jeg sa: -hva er det gutt?
Han svarte andpusten: -Krampe
Det var ingen tid til å be bare handle ( jeg ser ap.gj. 1,8 i dette, der det står: ''I skal
få kraft'',
det er den guddommelige orden.
Jeg kjente ilden brenne, kraften flyte og den guddommelige herlighet var til stede!
Så la jeg armen rundt gutten og sa: -Kom ut!
Gutten spratt opp og sprang avsted, han sa ikke en gang takk.

En annen dag var jeg ombord i et skip, jeg hadde stått opp ridlig og tatt meg en tur
på dekk. Der fikk jeg øye på en mann, men han så ikke meg. Det så ut som om
han hadde store smerter. Jeg hørte ham si: -Å, jeg orker det ikke mer. Hva skal
jeg gjøre?
Da sprang jeg opp og sa: -Vær løst! Han sa:- Hva er det? Jeg sa: - det er Gud!
Mannen hadde løftet noe tungt og ødelagt ryggen sin, nå var han helbredet.

Ja, mine kjære, vi har en mektig Gud. Han er i stand til å hjelpe og trøste.
Han er all trøsts Gud.
Du skal være aktiv med den kraften du har å gi til en trengende verden, for du har
fornyet kraft. Du har kraften til å forandre. Når den Hellige Ånd har kommet over
deg blir Gud herliggjort, og de trengendes behov blir møtt. Den kraften du har
mottatt, går ut, og Gud blir herliggjort! Etter at du har tatt imot kraften, skal du la
strømmene flyte. (se Joh. 7,37)


Smith Wigglesworth
South Wales, 1925