Om misunnelse

Kopi av Simeons ord, som han fremsa over
for sine sønner før han døde i sitt etthundrede-
ogtyvende leveår (i det år da Josef døde).
For da han var syk var de kommet for å
besøke ham.
Og han tok seg sammen, satte seg opp,
kysset dem og sa til dem:

 

"Hør, barn, hør deres far Simeon, så skal jeg meddele dere hva jeg gjemmer i mitt
hjerte.
Jeg ble født som min far Jakobs andre sønn, og min mor Lea kaldte meg Simeon,
fordi Herren hadde hørt hennes bønn.
Jeg ble meget sterk, og jeg vek ikke tilbake for vanskeligheter og fryktet ingenting.
Mitt hjerte var hardt, min sjel var ubøyelig, og mitt indre var blottet for medfølelse.

For også mandigheten (både i sjel og legeme) gis menneskene av den høyeste.
Og på den tid ble jeg misunnelig på Josef, fordi vår far elsket ham, og jeg gjorde min
sjel hard imot ham for å drepe ham; for førførelsens fyrste sendte misunnelsens ånd
og forblindet mitt sinn, slik at jeg ikke mere betraktet ham som bror og heller ikke
skånet min far Jakob.
Men hans Gud og hans fedres Gud utsendte sin engel og reddet ham ut av av mine
hender.

For da jeg var dratt til Sikem for å hente olje til kveget, og Ruben til Dothan, hvor
våre forbruksvarer og våre lagre var, solgte vår bror Juda ham til ismaeliterne.
Og da Ruben kom, ble han bedrøvet, for han ville ha brakt ham trygt hjem
til hans far.
Men jeg ble sint på Juda, fordi han hadde latt ham slippe vekk i live; og i
fem måneder fortsatte jeg å være sinna på ham.
Men Gud bandt meg og hindret meg i å bruke hendene: i syv dager var min
høyre hånd halvt vissen.
Og jeg erkjente barn, at dette hendte meg pga. Josef.
Og jeg gjorde bot og gråt og ba til Herren, om at han ville helbrede min
hånd, og om at jeg måtte bli løst for en hver flekk og lyte og for misunnelse
og allverdens dårskap.

For jeg erkjente, at jeg hadde pønsket ut onde ting mot Herren og mot min
far Jakob pga. min broder Josef, idet jeg hadde vist misunnelse mot ham.
Og nå barn, vokt dere for førførelsens og misunnelsens ånder.
For misunnelsen kontrollerer menneskets hele sinn og tillater ham hverken
å spise eller drikke eller å gjøre noe godt, derimot oppfordrer den ham
ofte til å drepe den , han er misunnelig på.
Men den som blir misunt, blomstrer stadig, mens den som viser misunnelse
visner bort.

I to år plagdes jeg i Herrens frykt min sjel med faste, og jeg erkjente, at
befrielse fra misunnelse kommer gjennom gudsfrykt.
Hvis en tar sin tilflukt til Herren, så viker den onde ånd ifra ham, og sinnet
blir lett, og i fremtiden føler han medlidenhet med den misunte.
Og ser ikke ned på dem, som elsker ham.
Slik opphører hans misunnelse.
Og min far spurte, hvordan det gikk med meg, da han så at jeg var be-
drøvet; og jeg sa: "jeg er syk i sjelen".
For jeg sørget mer enn alle andre, da det var jeg som var skyldig i salget
av Josef.

Og da vi kom til egypten og han fengslet meg som speider, erkjente jeg
at jeg led med rette og sørget ikke.
Men Josef var en god mann, og da han hadde Guds ånd i seg og var
medlidende og barmhjertig, bar han ikke nag til meg, men elsket meg
allikevel, på samme måte som med de andre brødrene.

Vokt dere da mine barn, for allverdens sjalusi og misunnelse, og lev deres
liv i sjelens oppriktighet og i et godt hjerte, i det dere kommer deres
farbror i hu, slik at Gud kan øse nåde og herlighet og velsignelse også over
deres hoder, slik som dere har sett det skje med Josef.
Ikke på noe tidspunkt rettet han bebreidelser mot oss i denne anledning,
men han elsket oss med sin egen sjel, og mere enn sine egne sønner.
Og han ga oss æresbevisninger, og skjenket oss alle rikdom og kveg og
korn.

Og nå skal dere mine elskede barn, hver og en av dere elske sin bror av et
godt hjerte og fjerne misunnelse fra dere.
For den fyller opp sjelen med lidenskap og forderver legemet; den tilfører
en hver vurdering vrede og stridslyst, og oppvigler til blodige gjerninger,
og den bringer sinnet i opprør, og lar ikke fornuften råde i mennesker.
Tvert i mot tar den bort søvnen, og fører sjelen i forvirring og legemet i
frykt.
For selv i søvne kan en ond lidenskap føre en bak lyset, den fortærer ens
sjel og forvirrer den ved hjelp av onde ånder, som setter legemet i frykt,
og vekker sinnet opp til uro, og den fremstår for menneskene som en ond
og giftig ånd.

Derfor var Josef vakker av vesen og skjønn av utseendet, for intet ondt
hadde tatt bolig i ham (når ånden er i uro åpenbarer jo ansiktet det).
Og nå mine barn, vær ved godt mot ovenfor Herren, og før en rett vandel
ovenfor menneskene, for da skal dere oppnå yndest hos Gud og
mennesker.
Og vokt dere for å være uanstendige, for uanstendighet er mor til alt ondt,
den skiller oss fra Gud og fører oss til Beliar.

For jeg har sett en kopi av Enoks bok, at deres sønner sammen med dere
skal gå til grunne ved uanstendighet og skal utøve urett mot Levi med
sverdet.
Men de skal ikke klare å sette seg opp imot Levi, for han skal føre Herrens
krig, og han skal beseire hele deres flokk, og de skal være ganske få i antall
og bli fordelt på Levi og Juda, og ingen av dere skal oppnå herredømmet,
som svarer til hva min far Jakob har profetert i velsignelsene.
For se jeg har forutsagt alt dette for dere, for at jeg kan være uten skyld
i deres sjelers synder.

Hvis dere kvitter dere med misunnelse og gjenstridighet, så skal mine ben
blomstre i Israel som en rose, og mitt kjøtt i Jakob som en lilje, lukten fra
meg skal være som Libanons duft, og de som utgår fra meg skal bli
mangfoldige som de hellige cedre inntil evig tid, og deres greiner skal
strekke seg langt ut.
Så skal Kanaèns ætt gå til grunne, og av Amalek skal det ingen rest være
igjen, og alle kappadokierne skal omkomme, og alle hetittene skal
bli utryddet.
Så skal Kams land forsvinne og hele folket gå til grunne.
Og hele jorden skal hvile ut etter uroen og alt hva som er under himmelen
etter kampen.

Da skal Sem bli opphøyet, idet Herren, Israels store Gud, kommer til syne
på jorden som et menneske, og frelser menneskene ved ham.
Da skal alle forførelsens ånder bli trått under føttene, og mennesker
skal herske over de onde ånder.
Og jeg vil oppstå med jubel og lovprise den høyeste for hans underfulle
gjerninger.
For Gud iførte seg et legeme, spiste sammen med mennesker og frelste dem.

Og nå, små barn, adlyd Levi, så skal dere oppnå forløsning ved Juda.
Og reis dere ikke mot disse to stammer; for av dem skal Guds frelse
opprinne for dere.
For Herren vil av Levi oppreise en som er en yppersteprest lik og av Juda
en som er en konge lik - Gud og menneske.
Slik vil han frelse alle folkeslagene og Israels folk.
Derfår pålegger jeg dere alle disse ting, for at dere også kan pålegge deres
barn dem, så at de kan akte på dem igjennom deres generasjoner.

Og da Simeon var ferdig men å pålegge sine sønner disse ting, sovnet
han inn til sine fedre, 120 år gammel.
Og de la ham i en uforgjengelig trekiste, for å føre hans ben til Hebron.
Og de førte ham skjult opp dit under egypternes krig.
Men Josefs ben oppbevarte egypterne i kongenes kamre.
For trollmennene hadde fortalt dem, at hvis Josefs ben forsvant ville
det vederfares egypterne en såre stor ulykke, i det, det ville oppstå et
sånt mulm og mørke i hele Egypten, at selv med en lykt skulle de ikke
kunne kjenne hverandre igjen.
Og Simeons sønner sørget over sin far slik som skikken var.
Og de ble i Egypten inntil den dag, da de utvandret under Moses
lederskap.